Istraživanje rizičnog ponašanja u odnosu na HIV/SPI osoba na izdržavanju kazne zatvora, BIH 2011.

1. Januar 2012
image

Bosna i Hercegovina je država sa niskom incidencom HIV-a, ali generalni uslovi u zemlji (slabi socio-ekonomski uslovi, visoka stopa nezaposlenosti, nedovoljna educiranost stanovništva, posebno na temu HIV-a i spolno prenosivih bolesti, porast korisnika droga, porast stope kriminala, prostitucija, trgovina ljudima, migracija, stigma diskriminacija, nedostatak znanja o teško dokučivim populacijama izloženim povečanom riziku) predstavljaju potencijalnu opasnost širenja HIV-a u nadolazećem periodu.


Uvođenjem druge generacije monitoring aktivnosti vezane za prevenciju i kontrolu HIV/AIDS-a usmjereno je direktno prema sub-populacijama čije rizično ponašanje može doprinijeti daljnjem širenju infekcije – “most” prema općoj populaciji.

UNDP UNDP širom svijeta