Efikasno smanjenje rizika od katastrofa u jedinicama lokalne samouprave i mjesnih zajednica u BiH

Efikasno smanjenje rizika od katastrofa u jedinicama lokalne samouprave i mjesnih zajednica u BiH

21. maj 2020.

Svrha analize pravnog okvira, planskih dokumenata i praksi je da proizvede praktične zaključke i preporuke kojima će se identificirati budući koraci za stvaranje uslova za efikasno smanjenje rizika od katastrofa u jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama u Bosni i Hercegovini s fokusom na preventivno djelovanje, planiranje, pripremanje i postupanje u slučaju nastupanja nesreće ili katastrofe. Budući da je projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica baziran na principu održivosti, u procesu uvođenja održivog koncepta za smanjenje rizika od katastrofa u jedinicama lokalne samouprave s fokusom na mjesne zajednice, ovim istraživanjem je razmatrana uloga različitih aktera, uključujući i one koji svoje nadležnosti provode na nivou entiteta a od čijih odluka ovisi postupanje i djelovanje jedinica lokalne samouprave.

Uspješan pristup smanjenju rizika od nesreća i katastrofa za područje jedinica lokalne samouprave treba biti zasnovan na sveobuhvatnom planiranju koje uključuje pravilnu identifikaciju i procjenjivanje rizika, poduzimanje adekvatnih preventivnih i mjera ublažavanja, smanjenje nivoa rizika od nesreća i katastrofa, izradu karata izloženosti društvenih vrijednosti koje trebaju biti zaštićene, procjene kapaciteta, provođenje obuka i vježbi, monitoring i evaluaciju provedenih mjera i aktivnosti, planiranje održivog oporavka i izradu akcijski orijentisanih planova zaštite i spašavanja. Iz navedenih razloga je uključivanje mjesnih zajednica u definisanje i izradu strateških i planskih dokumenata od krucijalnog značaja, jer se samo na taj način mogu detaljno analizirati nedostaci iz perspektive onih koji su svakodnevno izloženi različitim opasnostima i ranjivosti prostora na kojem žive i rade, a najbolje su upoznati sa stanjem na terenu, u čemu ih treba podržati jedinica lokalne samouprave.

UNDP UNDP širom svijeta