Studija o malom i lakom naoružanju 2010/2011

24. Februar 2012
image

Razvojni program Ujedinjenih nacija je bio naručilac istraživanja - Studija o malom oružju i lakom naoružanju  koje je 2010. godine uradio Centar za Sigurnosne Studije. Istraživanje za potrebe ove studije trajalo je od juna do septembra 2010. godine.

Ova studija se zasnivala na anketnom istraživanju javnog mnijenja, diskusijama u okviru fokus grupa, intervjuima sa vladinim službenicima (entitetskog i državnog nivoa), službenicima policije, sa akademicima, ekspertima, predstavnicima civilnog društva i međunarodnih organizacija, te na podacima dobijenim od službenih organa, kao i na podacima objavljenim putem državnih, entitetskih, medijskih i drugih izvora.  Studija je zasnovana na protokolu SEESAC-a, i u skladu je sa reginalnim standardima / smjernicama razoružanja na mikro nivou (SEESAC RMDS/G 05.80).

UNDP UNDP širom svijeta