Brošura o besplatnoj pravnoj pomoći

6. Mart 2013
image

Principi jednakosti i nediskriminacije, koji podrazumijevaju jednakost svih osoba pred zakonom, čine temelj međunarodnog zakonodavstva o ljudskim pravima.

Kako bi osigurale poštivanje ovih principa, zemlje širom svijeta su obavezne osigurati efikasnu pravnu zaštitu najranjivijim, socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u slučajevima kada to zahtijevaju interesi pravde. Građani slabog imovinskog stanja, koji nemaju sredstava platiti usluge pravnog punomoćnika, predstavljaju ugroženu kategoriju koja nije u mogućnosti adekvatno zaštititi svoja prava i interese pred nadležnim organima. Njihovo pravo na pristup sudu i drugim tijelima značajno je ograničeno njihovim materijalnim mogućnostima.

Osiguravanje jednakosti pred sudom i drugim tijelima najčešće se omogućava primjenom instituta besplatne pravne pomoći. On podrazumijeva osiguranje takvih mehanizama koji će, pod određenim uslovima, omogućiti osobama čije materijalne prilike ugrožavaju mogućnost zaštite njihovih prava da ta prava ostvare, bilo da se radi o sudovima, ili drugim tijelima državne uprave. Na taj način poništava se negativni efekt koje bi materijalne prilike imale na najugroženije kategorije stanovništva. Također, bez njegove primjene bile bi dovedene u još teže materijalne prilike.

Stoga funkcionalan i efikasan sistem besplatne pravne pomoći predstavlja garant za jednak pristup sudu ranjivim kategorijama stanovništva te zaštitu njihovih prava i interesa.

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u okviru Projekta Pristup pravdi-Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost, pruža podršku Ministarstvu pravde BiH, entitetskim i kantonalnim ministarstvima u procesu izgradnje efikasnog i harmoniziranog sistema besplatne pravne pomoći, koji će osigurati efikasan pristup pravdi pod jednakim uslovima svima i na cijelom području BiH. Jednako važno je i informisati građane o njihovima pravima i obavezama, te postojećim mehanizmima koji im stoje na raspolaganju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Stoga je i cilj ove brošure, da kroz pregled postojećih pravnih propisa i dostupnih mehanizama za pružanje besplatne pravne pomoći u BiH,  doprinese boljoj informisanosti građana i efikasnoj zaštiti njihovih ljudskih prava, što će u konačnici doprinijeti jačanju povjerenja građana u institucije vlasti, te bržoj integraciji ugroženih kategorija u društvene procese.

UNDP UNDP širom svijeta