Dijaspora za razvoj (D4D) projekat

Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH): Projekat Dijaspora za razvoj (D4D) ima za cilj jačanje uloge bh. dijaspore u razvojnim procesima u BiH.

Prema službenim procjenama, oko 2 miliona ljudi porijeklom iz BiH (prva i druga generacija) živi u oko 50 zemalja širom svijeta. Većina zadržava snažne emocionalne, finansijske i porodične veze sa svojom domovinom, dok su istovremeno dobro integrirani u svojim zemljama domaćinima, s potencijalom i spremnošću za doprinos razvoju BiH. Dijaspora bi mogla imati značajnu ulogu u razvoju, smanjenju siromaštva i ekonomskom rastu u BiH.

Međutim, interakcija s bh. dijasporom je sporadična i nestrukturirana, a rijetko ih se uključuje ili konsultira prilikom izrade politika ili procesa donošenja odluka. Dijaspora se često percipira kao „pošiljatelji novca“, imajući u vidu da doznake iz inostranstva čine 14% BDP-a zemlje. Međutim, ono što često ostaje nedovoljno naglašeno je mnoštvo drugih oblika kroz koje dijaspora pruža dragocjeni doprinos ekonomskom razvoju svoje domovine, poput trgovine i investicija, stvaranja novih radnih mjesta, prijenosa znanja i inovacija, globalne promocije zemlje, itd. Učinkovito angažiranje dijaspore oslanja se na dvosmjernu komunikaciju, a koristi se ostvaruju koordinacijom, kolaboracijom i radom na zajedničkim razvojnim ciljevima. Premda mnogi od ovih potencijala ostaju uglavnom neiskorišteni, dijaspora se smatra jednim od ključnih aktera u bh. razvoju.

Funding Support by

Realizacija sredstava u prethodnoj godini

Aktivnosti projekta

Projekat D4D ima za cilj povećati socioekonomske prilike i perspektive za ljude u BiH te unaprijediti njihovu egzistenciju kroz snažniji angažman dijaspore. Ovaj cilj će biti postignut kroz tri konkretna rezultata:

  1. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u saradnji s institucijama vlasti na različitim razinama, koriste i dalje razvijaju svoje instrumente kako bi aktivno povezali, osigurali razmjenu i angažirali pripadnike i organizacije dijaspore.
  2. Jedinice lokalne samouprave usklađuju svoje razvojne strategije sa strateškim opredjeljenjima viših nivoa vlasti po pitanju dijaspore, pružaju kvalitetnije usluge dijaspori, te potiču inicijative da privuku znanje i investicije dijaspore u lokalnu zajednicu.
  3. Partneri iz dijaspore prenose znanje i vještine, te ostvaruju zajednička ulaganja s akterima iz privatnog sektora u BiH, doprinoseći pozitivno ekonomskom razvoju.

Projekat doprinosi mobilizaciji dijaspore u svrhu socio-ekonomskog razvoja BiH, uključujući povezivanju dijaspore sa akterima iz javnog, nevladinog i privatnog sektora u BiH.

Ko finansira projekat?

Donator

Iznosi učešća

Vlade Švicarske

$ 5,050,496

UNDP

$ 461,513

IOM

$ 180,529

Ukupan iznos

$ 5,692,538

 

Očekivani rezultati

Projektni partneri će raditi na ostvarivanju sljedećih rezultata:
•    Strategija saradnje s dijasporom, akcioni plan i okvir za monitoring i evaluaciju razrađeni i primjenjen kroz participatorni pristup svih nivoa vlasti;
•    35 institucija predvođenih Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH čine stalni koordinacioni mehanizam između svih nivoa vlasti, doprinoseći provedbi Strategije saradnje s dijasporom kao i sistematskom prikupljanju i korištenju podataka o iseljeništvu;
•    U do dvije zemlje dijaspora organizirana u predstavnička tijela koja sarađuju sa bh. diplomatskim predstavništvima i vlastima u zemljama prijema;
•    Najmanje 1.000 predstavnika dijaspore doprinosi dijalogu između vlasti i dijaspore, kao i identifikaciji razvojnih rješenja;
•    Najmanje 50 predstavnika dijaspore uključeno u profesionalni prenos znanja za institucije u BiH, doprinoseći i provedbi Strategije saradnje s dijasporom;
•    Mapiranje dijaspore izvršeno u 10 odabranih zemalja;
•    Poboljšane administrativne i informacijske usluge za dijasporu i provedeno najmanje 15 lokalnih inicijativa u cilju boljeg povezivanja dijaspore s njihovim lokalnim zajednicama porijekla i osiguravanja povećanih prihoda za preko 300 domaćinstava;
•    Preko 400 radnih mjesta - poslova stvoreno kroz saradnju s dijasporom;
•    Najmanje 30 bh. preduzeća ima korist od prenosa znanja i vještina koje će se pretočiti u produktivne veze s poslovnim subjektima u dijaspori, uvođenje novih tehnologija, nova tržišta i poslove.

 

Status:

Aktivan

Početak projekta

5/12/2016

Završetak projekta

4/12/2020

Područje djelovanja

Ruralni i regionalni razvoj

Projektna menadžerica

Merima Avdagić

 

Partneri

  • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
  • Vlada Švicarske i
  • Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH

Mapiranje bh. dijaspore

Infografike

UNDP UNDP širom svijeta