Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini

Kako bi se pružila podrška eliminaciji i smanjivanju ispuštanja perzistentnih organskih polutanata (POPs) u okoliš, države članice Ujedinjenih nacija su 2001. godine potpisale Štokholmsku konvenciju. Bosna i Hercegovina je ratificirala ovu Konvenciju 2010. godine, te preuzela obavezu ispunjavanja njenih zahtjeva koji, između ostalog, uključuju izbjegavanje upotrebe opasnih POPs/a te prelazak na sigurnije alternative i uklanjanje starih zaliha i opreme koje sadrže ove supstance.

 

Šta mi radimo?

Projekt ima za cilj smanjivanje rizika po ljudsko zdravlje i okoliš kroz prevenciju nastanka nenamjerno ispuštenih POPs (U-POPs), prelazak na kemikalije koje ne sadrži POPs supstance u industriji plastike i okolinski prihvatljivo uništavanje najmanje 50 tona otpada koji sadrži POPs.

Projektne komponente

 • Izgradnja kapaciteta i zakonski okvir za POPs integrisani u proces harmonizacije okolinske legislative BiH
 • Prevencija i praćenje generisanja u POPs i ispuštanja POPs putem minimiziranja, segregiranja i okolinski prihvatljivog upravljanja opasnim otpadom u okviru odabranog toka otpada
 • Implementacija principa „zelene hemije“ u industriji plastike sa ciljem prevencije upotrebe i ispuštanja novih POPs
 • Upravljanje i odlaganje polikoloriranih bifenila (PCBs) i POPs iz napuštenih industrijskih kompleksa
 • Praćenje i evaluacija projekta, unapređenje znanja i povećanje opsega projekta

Završene aktivnosti

 • Šest (6) sterilizatora tj. uređaja za medicinsku sterilizaciju potrebnih za tretiranje infektivnog otpada je nabavljeno za pet kliničkih centara: Mostar, Banja Luka, Bijeljina, Tuzla i Brčko.
 • Tri (3) specijalizovana vozila za prevoz infektivnog otpada su nabavljena za kliničke centre Sarajevo, Banja Luka i Bijeljina.
 • 286 zdravstvenih radnika iz 25 zdravstvenih ustanova je obučeno za pravilno upravljanje medicinskim otpadom.
 • Lična zaštitna oprema (maske, rukavice i ostala potrošna roba) su obezbijeđeni za zdravstvene radnike u 24 zdravstvene ustanove: kliničke centre Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Bijeljina, kao i za primarne zdravstvene ustanove sa sljedećim KOVID ambulantama: Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Doboj, Goražde, Gradiška, Grude, Sarajevo, Laktaši, Livno, Pale, Prijedor, Mostar, Travnik, Tuzla, Teslić, Trebinje, Zenica i Zvornik.
 • Brza procjena upravljanja infektivnim otpadom urađena je za šest (6) bolnica i 20 ambulanti, koje su najviše pogođene pandemijom KOVIDA-19 u BiH.
 • Brza procjena upravljanja otpada iz domaćinstava je urađena za deset (10) komunalnih preduzeća u opštinama koje su najviše pogođene pandemijom KOVIDA-19. Pored toga, osoblje koje radi u tim komunalnim preduzećima dobilo je ličnu zaštitnu opremu za korištenje u njihovom svakodnevnom radu.
 • Javna kampanja za upravljanje otpadom nastalim usljed KOVIDA-19 je obavljena 2020-e:
 • Leci/instrukcije za zbrinjavanje potencijalno infektivnog otpada kod kuće su podijeljene opštoj populaciji u 10 gradova sa najvećim brojem registrovanih slučajeva KOVIDA-19 u to vrijeme: Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Tuzla, Trebinje i Zenica.
 • Posteri su postavljeni u 10 domova zdravlja sa najvećim brojem registrovanih slučajeva KOVIDA-19: Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Tuzla, Trebinje i Zenica; distribuisano je 1.000 komada.
 • 15 bilborda je postavljeno na dvije sedmice na istaknutim lokacijama u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu.
 • Emitovan je i televizijski spot.
 • Urađena je GAP analiza institucionalne i pravne spremnosti za provođenje Štokholmske konvencije u BiH.

Aktivnosti u toku

 • Izrada nacrta/izmjena prioritetne lokalne legislative kako bi se uskladila sa Konvencijom. U taj proces su uključeni predstavnici 51 institucije kroz četiri projektne radne grupe. Članovi radnih grupa dobijaju obuku o raznim temama koje su relevantne za provođenje Konvencije u skladu sa projektnim programom obuke.
 • Radi se na pripremi detaljanog popisa POPs supstanci. Popis se sastoji od sljedećih zasebnih popisa:
 • Popis pesticida koji sadrže POPs supstance,
 • Popis kontaminiranih materijala i opreme polihlorovanim bifenilima (PCB),
 • Popisi polibromovanih difenil estera (PBDEs), perfluorooktanske sulfonične kiseline (PFOS), heksabromodifenila (HBB), heksabromociklododekana (HBCD) i U-POPs supstanci,
 • Vršenje preliminarne procjene rizika i identifikovanje prioriteta kontaminiranih područja koja su potencijalno kontaminirana POPs supstancama.
 • Uzimanje uzoraka kontaminiranog tla i laboratorijska analiza za određivanje nivoa PCB kontaminacije je urađena na sedam (7) lokacija u krugu bivše fabrike ,,Incel” u Banjoj Luci.
 • Radi se na pripremi projekta remedijacije i rekultivacije, kao finalnog zakonskog uslova prije početka radova na remedijaciji. Pored donatorskih sredstava, ovu aktivnost sufinansira i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.
 • Radi se na popisu (detaljna baza podataka) uređaja i opreme u sektoru hlađenja i aklimatizacije koji sadrže supstance koje oštećuju ozon (engl. Ozone Depleting Substances – ODS).

 

 

Preuzmite informativni letak

Преузмите информативни летак

For more information please download the leaflet

Podrška vlastima u BiH u oblasti postupanja sa otpadom nastalim uslijed COVID-19 pandemije.

Izbijanje i širenje COVID-19 pandemije, među ostalim izazovima, pokrenulo je i pitanje postupanja sa otpadom nastalim uslijed ove pandemije iz domaćinstava i zdravstvenih ustanova, te njegovog sigurnog uklanjanja. Kako bi se riješilo pitanje lošeg upravljanja COVID-19 otpadom, Švedska putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) pruža podršku vlastima kroz efektivno reagovanje i educiranje stanovnika kako da postupaju s ovom vrstom otpada. Saznajte više   

 

Status:

Aktivan

Početak projekta:

2019

Očekivani završetak projekta:

2023

Sektor:

Energija i okoliš

Donator:

Vlada Švedske

Partneri:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko Distrikta

Švedska osigurala 4,5 miliona eura za smanjenje negativnog uticaja opasnih hemikalija na ljudsko zdravlje i okoliš

Provjerite fotogaleriju sa ceremonije najave projekta

Miro i postojane organske zagađujuće materije

Status:

Ongoing

Datum početka projekta:

June 2019

Očekivani datum završetka:

May 2023

Sektor:

 • accelerate structural transformations
 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Bosnia and Herzegovina

  Partner u implementaciji:

  United Nations Development Programme

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • Swedish International Development Cooperation (sida)
 • Government Of Bosnia And Herzegovina
 • Iznos donacije

  $ 3,453,838

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  2021 $ 1,168,145

  2020 $ 1,026,006

  2019 $ 90,667

  UNDP UNDP širom svijeta