Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednio-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje standarda kvaliteta, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša, i otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda mogu biti:

  1. obrti, zadruge i preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom a planiraju da kroz ovaj javni poziv investiraju u preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i
  2. obrti, poduzetnici, zadruge i preduzeća  koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing prehrambenih proizvoda prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na sljedeće poljoprivredne pod-sektore:

  • prerada povrća,
  • prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo,
  • prerada mlijeka,
  • prerada mesa.

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iznose do 2.550.000 KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145.000 KM do 290.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa predložene investicije (50% sufinansiranje podnosioca prijave i 50% sufinansiranje kroz mjeru podrške). Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv. Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. septembar 2019. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju, te ruralni razvoj.

 

Pitanja i odgovori

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 13. do 16. avgusta 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

1

a) Ukoliko korisnik prijavljuje ulaganje samo u nabavku opreme za preradu (bez građenja) i opremu postavlja u vlastiti postojeći objekt, da li je potrebno dostaviti neki dokument vezano uz taj objekt?
b) Ukoliko korisnik prijavljuje ulaganje samo u nabavku opreme za preradu (bez građenja) i opremu postavlja u postojeći objekt koji ima u najmu, da li je osim ugovora o zakupu ili koncesiji za objekte, potrebno dostaviti još neki dokument vezano uz taj objekt?

U tački 2.7.1. i 2.7.2 Opći i posebni  kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave je naglašeno: Za  sve objekte u preradi bilo da je riječ o izgradnji ili instaliranju opreme, koji su u vlasništvu ili zakupu moraju  posjedovati važeće dozvole (npr. upotrebna, građevinska i ostale) zakonom tražene zavisno od stepena i sektora  prerade poljoprivredno- prehrambenih proizvoda.

2

Kako možemo primijetiti, dozvoljeno je angažovati konsultante na pripremi prijave, izradi poslovnog plana i ostale dokumentacije. Interesuje nas da li podnosilac prijave te troškove može uključiti u svoj dio opravdanih troškova? I ukoliko može, u kojem procentu, odnosno da li je  8% kao i za ostale konsultantske troškove?

Svi troškovi koji su nastali prije potpisivanja ugovora (konsultantski, savjetodavni, dozvole, takse i drugo), a vezani su za investiciju,  smatraju se neopravdanim i neprihvatljivim.

3

Molim vas za pojašnjenje vezano za javni poziv za dostavljanje prijedloga investicionih projekata za unapređenje prerađivačkih kapaciteta i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ono što nas zanima jeste: da li se projekt može odnositi na proizvodnju ekološki prihvatljive ambalaže za hranu od recikliranog papira, kao marketing segmenta u smislu ambalaže, pakiranja prehrambenog proizvoda?

Projekti, odnosno investicije koje ne obuhvataju podsektore prerade definisane javnim pozivom, su neprihvatljivi po javnom pozivu, te investicija u proizvodnju bilo koje vrste ambalaže za dalju distribuciju je neprihvatljiva.

4

Vezano za točku 4. Bodovanje i odabir korisnika iz natječaja EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, u tablici ocjene bazne godine navodi se parametar „vrijednost grane“.

Molimo Vas tumačenje na što se on odnosi, odnosno gdje možemo vidjeti njegovu vrijednost budući da u smjernicama nije dato objašnjenje.

Vrijednost grane se odnosi na vrijednost grane industrije.

Za granu industrije za preradu voća i povrća (uključujući maslinarstvo i vinarstvo), koristi se koeficijent obrta imovine: ukupni prihodi grane industrije za 2018/aktiva grane industrije za 2018 =  0.39. 

Za granu industrije prerade mesa koristi se koeficijent obrta imovine: ukupni prihodi grane industrije za 2018/aktiva grane industrije za 2018 =  1.29.     

Za granu industrije prerade mlijeka, koristi se koeficijent obrta imovine: ukupni prihodi grane industrije za 2018/aktiva grane industrije za 2018 = 1.12.    

5

Mi trenutno prerađujemo cca. 500 l mlijeka/dan i to je jedini uslov koji ne ispunjavamo (u javnom pozivu je navedeno da je minimum 1000 l dnevne prerae). Zanima nas da li je to eliminatorni nedostatak i da li ima smisla da pišemo prijavu?

Podonosioci prijave moraju ispuniti opće i posebne kriterije, kao i ostale uslove koji su definisani u Smjernicama javnog poziva. Postojeći prerađivači mlijeka moraju posjedovati kapacitete prerade od 1000 l dnevno u skladu sa tačkom 2.7.2.2. Smjernica javnog poziva. Projekat ne može promijeniti bilo koji kriterij javnog poziva.

6

Naša tvrtka se bavi otkupom i preradom mlijeka i planiramo se javiti na objavljeni natječaj za prerađivače. U sklopu projekta namjeravamo modernizirati način proizvodnje, nabaviti opremu za novu vrstu proizvoda i opreme za promjenu glavnog energenta. Naime, mi trenutno koristimo lož ulje kao glavni energent za proizvodnju pare i tople tehnološke vode i već dugo planiramo prelazak na plin kao glavni energent. U tu svrhu smo već nabavili plinski kotao, a obzirom da zadnjih godinu dana provodimo građevinsku rekonstrukciju objekta u narednom periodu smo planirali i zamjenu glavnog kotla sa plinskim, pa nas zanima da li su za projekat prihvatljivi troškovi nabavke i ugradnje instalacija potrebnih za prelazak na plin (sve osim kotla kojeg smo već nabavili).

U skladu sa posebnim kriterijama navedenim u tački 2.7.2. tačnije u podtački 2.7.2.1. Kriteriji konkurentnosti: Podnosilac prijave treba ispuniti sljedeće posebne kriterije konkurentnosti:

• planirana investicija je ekonomski održiva i opravdana što se dokazuje kroz poslovni plan u zadatim formatima u prilogu 2. Smjernica za podnosioce prijava (dokaz: popunjen opisni i tabelarni poslovni plan);

• planirana investicija se odnosi na povećanje stepena prerade i/ili dodavanja vrijednosti poljoprivredno-prehrambenim proizvodima kroz uvođenje novih ili unapređenje postojećih prerađivačkih kapaciteta;

• planirana investicija povećava stepen inovacije u poslovanju kroz uvođenje/unapređenje tehnološke opremljenosti, kao što je navedeno u prijavnom obrascu;

• ukoliko se planirana investicija odnosi na postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, biomase ili obradu otpada, ista mora biti tehničko-tehnološki izvodljiva (dokaz: studija tehničko-tehnološke izvodljivosti).                         

S tim u vezi,  predložena investicija, nažalost,  ne može biti prihvatljiva obzirom da ne ispunjava tri od navedena četiri kriterija konkurentnosti.

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 8. do 12. avgusta 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

1

Da li XXX (ime poznato UNDP-u) koja oko 97% svojih prihoda ostvaruje prodajom vina, a oko 3% prodajom loze rakije koja se proizvodi kako bi se iskoristili ostaci iz vinograda, može da aplicira na ovaj poziv?

 

 Investicija u preradi grožđa za dobivanje vina kao gotovog proizvoda je prihvatljiva po javnom pozivu. Dok npr. nije prihvatljiva investicija u rakijske kotlove i ostalu opremu za proizvodnju  alkohola iz grožđa.

2

Vezano za točku 4. Bodovanje i odabir korisnika iz Smjernica javnog poziva u tablici ocjene bazne godine navodi se parametar „vrijednost grane“. Molimo Vas tumačenje na što se on odnosi, odnosno gdje možemo vidjeti njegovu vrijednost budući da u smjernicama nije dato objašnjenje.

Vrijednost grane se odnosi na koeficijent obrta za industrijsku granu u kojoj preduzeće djeluje. Koeficijent će se izračunati na osnovu ukupnih ostvarenih prihoda industrijske grane (prerada mesa, prerada voća, povrća, maslina i vina, prerada mlijeka) i ukupne aktive te industrije grane.

3

Mi proizvodimo prosječno par litara mlijeka dnevno jer magarice daju svega 250 ml mlijeka dnevno. Da li se i na nas odnosi minimalna dnevna kolicina od 1000 litara koju faktički niti jedna farma magaraca u svijetu ne moze ostvariti?

Pravila i kriteriji  javnog poziva su jasno definisana, te kao takva  se ne mogu mijenjati.

4

Mi smo zemljoradnička zadruga registrovana kao zadruga koja okuplja 30-ak zadrugara koji se bave primarnom proizvodnjom u oblasti stočarstva odnosno uzgoju krava za proizvodnju mlijeka. Naša projektna ideja podrazumijeva pokretanje mini-mljekare u okviru Zadruge koja bi od sirovog mlijeka zadrugara vršila dalju preradu mlijeka u mliječne proizvode kao što su sirevi, kajmak, kiselo mlijeko i slično. Zanima nas da li je ovako definisana projektna ideja prihvatljiva za apliciranje na ovaj javni poziv?

Zadruge su prihvatljivi podnosioci prijave u okviru mjere  podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Investicije u preradu mlijeka (izgradnja i oprema za mljekaru) su prihvatljive po javnom pozivu, te kao takva vaša aplikacija je prihvatljiva. Također morate voditi računa o ispunjenosti  opštih i posebnih  kriterija.

5

Vezano za objavljeni javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava molim Vas da nam odgovorite da li XXX (ime poznato UNDP-u) kao preduzeće koje se bavi između ostalog proizvodnjom prirodne izvorske vode i bezalkoholnih napitaka može konkurisati za ova sredstva i pod kojim uslovima?

Proizvodnja piva i ostalih alkoholnih pića,  osim prerade grožđa u vino je neprihvatljiva investicija. Ukoliko se vaša investicija odnosi na proizvodnju bezalkoholnih napitaka iz prerade voća kao takva je prihvatljiva po ovom javnom pozivu.

 

Odgovori na postavljena pitanja u vezi javnog poziva koja su pristigla u periodu od 29. jula do 7. avgusta 2019. godine na email adresu registry.ba@undp.org.

 

 

Redni broj

 

Pitanje

 

Odgovor

1

Mi smo firma XXX (ime poznato UNDP-u) koja se bavi proizvodnjom organskog tečnog gnojiva. Sav repromaterijal koji koristimo u proizvodnji gnojiva nabavljamo u BiH, cjelokupna proizvodnja je u BiH.
Registrovani smo, sa dužim periodom poslovanja. Imamo 6 zaposlenih.

Da li mi kao ovakva firma možemo da se prijavimo na javni poziv EU4Business?

Investicije u proizvodnji organskog ili mineralnog  tečnog odnosno  granulisanog đubriva su neprihvatljive po ovom javnom pozivu. Mjera podrške investicijama se odnosi  isključivo u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

2

Uputio bih vam jedan prijedlog da u vašim projektima uvrstite, ako je moguće i granu ribarstva, jer ima ogroman broj ribnjaka ali je grana posrnula i došla do gašenja.
Stoga vas molim da li imate neku vrstu projekta da i mi možemo aplicirati odnosno prijedlog sa naše strane da uvrstite granu ribarstva u neki naredni projekat.

Pod-sektor ribarstva nije prihvatljiv za finansiranje putem ovog javnog poziva.

3

Da li su ovim projektom obuhvaćeni i pčelari početnici?

Sektor pčelarstva nije prihvatljiv sektor za finansiranje putem ovog javnog poziva.

4

Čitajući Smjernice za projekat: "Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije -EU4Business" pronašao sam rečenicu: "Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145,000 KM do 290,000 KM (bez PDV-a)".
Da li to znači da npr. farmer koji ima registrovan obrt, farmu sa 15 muznih grla i želi da investira u nabavku opreme za primarnu proizvodnju mlijeka, cjevovodi, laktofrizi i slična oprema u vrijednosti do 30,000 ili 40,000 KM automatski otpada i ne može se prijaviti na ovaj javni poziv?

Ovaj javni poziv se odnosi isključivo na investicije u prerađivačke kapacitete i marketing za projekte minimalnog iznosa od 145,000 KM. Predloženi projekat ne ispunjava opće zahtjeve ovog javnog poziva.

5

Javljam vam se u vezi pitanja za učešće u EU4Business projektu. Naime, mi smo obrtnička djelatnost XXX (ime poznato UNDP-u) iz Sarajeva. Oformljeni smo u januaru ove godine, i bavimo se mješovitom poljoprivrednom proizvodnjom sa akcentom na cjelogodišnji uzgoj svježeg začinskog bilja u saksijama pod vještačkim osvjetljenje (LED lampe).
Obzirom na to da smo tek formirana obrtnička djelatnost i da nemamo niti možemo da učestvujemo sa 50% od ukupne količine odobrenih sredstava po aplikantu (kako je naznačeno u opisu projekta), zanima nas da li bi i da li spadamo u grupu obrtnika koji bi mogli aplicirati na dati projekta?

Primarna proizvodnja kao ni proizvodnja začinskog bilja nisu prihvatljive oblasti za finansiranje  putem ovog javnog poziva.

6

Imam pitanje za ova sredstva.  Je li se javni poziv odnosi samo za velike projekte ili mogu i manji iznosi od navedenih?

Minimalni iznos za finansiranje kroz projekat EU4Business iznosi 145,000 KM. Prijave koje se budu odnosile na iznose ispod minimalnog iznosa se neće uzimati u obzir.

7

XXX (ime poznato UNDP-u) i javljam se iz Ključa. Bavim se plasteničkom proizvodnjom. Želimo učestvovati u Vašem projektu sufinansiranja.

Vaša investicija se odnosi na primarnu proizvodnju koja nije prihvatljiva za finansiranje putem ovog javnog poziva.

8

Naša farma XXX (ime poznato UNDP-u) bavi se uzgojem muznih magarica i trenutno imamo ukupno 72 grla računajući pastuhe i ždrebad. Zanima nas da li možemo učestvovati u javnom pozivu EU4Business projekta u pod-sektoru mljekarstvo? Proizvodnja magarećeg mlijeka se uvećava, te želimo da uvedemo nove proizvode.

Ukoliko će se projekat odnositi na preradu mlijeka, onda se možete prijaviti. Primarna proizvodnja mlijeka nije prihvatljiva za finansiranje putem ovog javnog poziva.

9

Zovem se XXX (ime poznato UNDP-u) i pročitao sam oglas na stranici Općine Tešanj o "EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda".

Interesuje me da li se ovo može odnositi na uzgoj jagoda, grožđa ili nekog drugog povrća/voća u plastenicima/staklenicima? Da li moram imati prijavljenu firmu prije prijave na ovaj konkurs? Koliko mora biti moj ulog pri pokretanju ovog posla? Do kada traje ovaj konkurs? I da li ima minimum radnika koje trebam zaposliti?

Ovaj javni poziv se isključivo odnosi  na mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Vaš projekat pripada primarnoj proizvodnji te nije prihvatljiv za finansiranje putem ovog javnog poziva. Fizička lica ne mogu podnijeti prijavu na ovaj javni poziv. Samo obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća mogu podnijeti prijave.

10

Obraćam Vam se u ime XXX (ime poznato UNDP-u) u vezi ovog javnog poziva od 29.07.2019. Mi se bavimo proizvodnjom piva - zanatska pivara. Od marta ostvarujemo i izvoz u Švajcarsku. Za proširenje izvoza, u čemu vidimo najveću šansu za nas, neophodno nam je proširenje kapaciteta i nabavka dodatne opreme za poboljšanje proizvodnog procesa a time i finalnog proizvoda.
U javnom pozviu su striktno naglašene određene oblasti iz kojih aplikanti mogu dolaziti, među njima i vinarstvo. Postoji li ikakva šansa za nas da apliciramo za nabavku opreme za proizvodnju piva?

Proizvodnja piva i ostalih alkoholnih pića, osim prerade grožđa u vino je neprihvatljiva investicija po ovom javnom  pozivu.

11

Vezano za natječaj EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, molimo Vas informaciju gdje na web-u možemo vidjeti pitanja i odgovore.

Sve informacije vezane za javni poziv, uključujući i odgovore, su dostupne na web stranici UNDP  http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba.

 

12

Da li u pod sektor prerade mesa, spada i proizvodnja ribe? S obzirom da smo mi riblja farma koja se bavi proizvodnjom ribe i radimo filete što bi moglo uključiti preradu, pa me zanima da li možemo mi aplicirati na ovaj poziv?

Pod sektor ribarstva odnosno proizvodnja i  prerada ribe nije prihvatljiv pod-sektor prerade za finansiranje putem ovog javnog poziva.

13

Ja sam XXX (ime poznato UNDP-u), diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, i radim u firmi XXX (ime poznato UNDP-u), kao koordinator za razvoj. Firma se bavi proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda, u prvom redu snack proizvoda (čips, flips, kikiriki) te čokoladiranih draže proizvoda. Posjedujemo 3 ISO standarda, za kvalitet, bezbjednost hrane i zaštitu okoline. Imamo u planu izgradnju novog proizvodnog objekta gdje bi implementirali standarde IFS i BRC  koji bi nam omogućili izvoz naših proizvoda na prostor Evropske unije, povećao konkurentnost na domaćem tržištu i povećao broj zaposlenih u firmi. Da li mi sad u sklopu Javnog poziva koji ste objavili (29.07.2019.) i koji je u toku a koji je u vezi investicija u preradu i marketing, možemo predati naš projekat prema vašim smjernicama i konkurisati za grant sredstva

Javnim pozivom su definisani pod-sektori za preradu (voće, povrće, mlijeko, meso, prerada maslina i grožđa) tako da investicije u preradu navedenih pod-sektora su prihvatljive. Na primjer prerada krompira u čips je  prihvatljiva, dok prerada žitarica i proizvoda od žitarica je neprihvatljiva. U zavisnosti od toga na šta se konkretno Vaš projekat odnosi, možete razmotriti prijavu na ovaj javni poziv.

14

Molio bih za malo pojašnjene, a vezano za minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi. U javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava u tački 2.6.2  Visina pojedinačnih iznosa za finansiranje i udio sufinansiranja korisnika stoji da bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145,000 KM do 290,000 KM (bez PDV). Da li to znači da se projekti koji imaju manji iznos od 145,000 KM ne mogu prijaviti, tj. neće biti razmatrani.

Minimalni iznos podrške po jednoj prijavi iznosi 145,000 KM iznosa cijelog projekta, što znači da minimalni iznos projekta ne može biti manji od 290,000 KM. Projekti koji budu manji od ovog iznosa neće biti uzeti u razmatranje.

15

Imam farmu za tov pilića kapaciteta cca. 55000 po turnusu. Interesuje me da li mogu aplicirati na ovaj javni poziv u svrhu širenja proizvodnje ili pokretanja neke nove proizvodnje kao što je tov junadi.

Vaša investicija se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, te kao takva nije prihvatljiva za finansiranje putem ovog javnog poziva.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno