Na prvoj ReLOaD konferenciji za Zapadni Balkan1, održanoj u Skoplju, predstavljena su iskustva iz saradnje lokalnih vlasti i civilnog društva, sa fokusom na transparentno finansiranje organizacija civilnog društva (OCD) širom Zapadnog Balkana. Ovu dvodnevnu konferenciju otvorili su g. Suhejl Fazliu, ministar lokalne samouprave, gđa Liselotte Isaksson, šefica Odjeljenja – Civilno društvo i socijalna inkluzija, Odjel za regionalnu saradnju i programe za Zapadni Balkan Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) Evropske komisije i gđa Narine Sahakyan, zamjenica Rezidentnog predstavnika UNDP.

Konferencija je okupila više od 80 stručnjaka za ovu oblast iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Crne gore i Srbije radi rasprave o načinima da se unaprijedi transparentna dodjela sredstava OCD-ima.

“Građani Zapadnog Balkana žele biti dio Evropske unije. Žele živjeti u demokratskim društvima, imati mogućnosti za razvoj, dobro obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, imati zajedničke vrijednosti, graditi mostove sa susjedima, sa građanima Evrope. Stoga pozdravljam saradnju na svim nivoima kad se bavimo ovim izazovima. Jači smo kad jedni drugima pomažemo na putu u članstvo u Evropskoj uniji”, izjavio je ministar Fazliu.

Predstavnica Evropske komisije Liselotte Isaksson je ukazala da lokalne vlasti treba da se bolje upoznaju sa resursima kojima raspolaže sektor civilnog društva, a sektor treba da bude pripremljeniji za implementaciju projekata, da bi mogli raditi zajedno i unapređivati kvalitet usluga u opštinama širom Zapadnog Balkana.

Zamjenica Rezidentnog predstavnika UNDP Narine Sahakyan je istakla da se opštine suočavaju sa velikim izazovima u zaštiti ugroženih i marginalizovanih kategorija stanovništva. Ovaj program obuhvata 50 opština u regionu, te će, uz finansijsku podršku EU i u saradnji sa sektorom civilnog društva omogućiti dodatne socijalne usluge za 40.000 građana kojima su takve usluge najpotrebnije.

Domaćin konferencije bio je Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), a suorganizator je bio UNDP u Skoplju. Cilj ovog programa, koji podržava i finansira Evropska unije, je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i OCD na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na transparentno finansiranje OCD u cijelom regionu.

1 UNDP je organizovao ovu konferenciju zajedno sa Evropskom unijom, a u skladu sa pravilima, praksom i procedurama Ujedinjenih nacija. Shodno tome, spominjanje Kosova u ovom dokumentu treba posmatrati u kontekstu Rezolucije 1244 (1999) Savjeta bezbjednosti.

* Što se tiče Evropske unije, ovaj naziv se koristi bez prejudiciranja stavova o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244 (1999) Savjeta bezbjednosti i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji nezavisnosti Kosova.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno