Michel Kazatchkine, posebni savjetnik Zajedničkog programa UN-a za HIV/AIDS za Istočnu Europu i Središnju Aziju

Michel Kazatchkine, posebni savjetnik Zajedničkog programa UN-a za HIV/AIDS za Istočnu Europu i Središnju Aziju, je u posjeti Bosni i Hercegovini sa predstavnicima UNDP-a i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije

Međunarodno finansiranje iz Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije završava ove godine. Bosna i Hercegovina može ostati zemlja sa najnižom stopom HIV-a u Europi, i održivim smanjenjem razine tuberkuloze, samo ako se osigura potpuna tranzicija sa međunarodnog finansiranja na domaći i održiv odgovor na HIV i tuberkulozu.

Profesor Kazatchkine je istaknuo važnost koordiniranih napora institucija zdravstvenog sektora, pravosuđa, zakonodavstva, institucija koje se bave suzbijanjem zloupotrebe droga, te drugih institucija i organizacija civilnog društva, tokom svih sastanaka, uključujući sastanke sa ministrom civilnih poslova BiH, entitetskim i kantonalnim ministrima zdravstva, te predstavnicima organizacija civilnog društva koje se fokusiraju na HIV i tuberkulozu. Profesor Kazatchkine je naglasio kako je potpuna implementacija domaćih tranzicijskih planova neophodna kako bi se održala trenutno niska stopa HIV-a i dalje smanjila razina tuberkuloze, budući da međunarodna sredstva iz Globalnog fonda više neće biti dostupna Bosni i Hercegovini. Također je dodao kako ga predanost domaćih partnera uvjerava da BiH može postići postavljene ciljeve, ali da je istovremeno potrebno hitno poduzimati aktivnosti na održavanju trenutnih rezultata i usluga iz ove oblasti.

„Ova posjeta se dešava u pravom trenutku s obzirom na tekuće razgovore o budžetima, kako bi se u Bosni i Hercegovini osigurala posvećenost vlasti i održala niska stopa prevalencije”, izjavila je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a.

UN sistem i UNDP ostaju predani podržavanju prelaza ka povećanju domaćeg finansiranja kako bi se osigurao konntinuiran pristup pravičnim uslugama vezanim za HIV i tuberkulozu, posebno za ključne populacije pod povećanim rizikom od HIV-a i osobe koje žive sa HIV-om. To će biti presudno iz perspektive podržavanja razvoja pri omogućavanju pravnih, regulatornih i političkih okruženja, adresiranja stigme i diskriminacije ključnih populacija koje imaju veći rizik od HIV-a, i osoba koje žive sa HIV-om, te osiguravanje pristupa neophodnoj prevenciji, liječenju i uslugama njege, time što se doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja i osigurava da niko nije zapostavljen.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno