Općina Vogošća u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija raspisuje: 

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD) 

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/ Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)  i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS  u skladu sa strateškim prioritetima  i potrebama stanovništva u zajednicama.

ReLOaD se sprovodi u sljedećim jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (abecednim redom): Banjaluka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gračanica, Jablanica, Kakanj, Maglaj,  Modriča, Pale, Rudo,  Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća. 

Općina Vogošća i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vogošća iz sljedećih prioritetnih oblasti: 

 

1. OBRAZOVANJE 

1.1. Neformalno obrazovanje, cjeloživotno učenje i projekti opismenjavanja stanovništva; 

1.2. Podizanje stepena sigurnosti u školama kroz edukacije;

2. KULTURA I UMJETNOST

2.1. Projekti koji imaju za cilju afirmaciju i podršku tradiciji i kulturnoj baštini naroda i nacionalnih manjina u Bosni iHercegovini, sa posebnim akcentom na doprinos osnovnih i srednjih srednjih škola sa područja Općine Vogošća i promocija nematerijalne kulturne baštine na području općine Vogošća;

3. ZAŠTITA OKOLIŠA

3.1. Zaštita životne okoline i podizanje ekološke svijesti kroz ekološku edukaciju i aktivizam;

3.2. Edukacija stanovništva u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;

4. ZAPOŠLJAVANJE

4.1. Projekti u oblasti rada i zapošljavanja, naročito za kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju: osobe sa invaliditetom, mladi do 30 godina, lica starija od 50 godina s posebnim akcentom na žene, Romi, te ranjive kategorije stradalnika rata,

4.2. Projekti prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenim osobama na području Općine Vogošća kao mogućeg načina samozapošljavanja;

4.3. Edukacija stanovništva o uzgoju i promociji i pokretanju organske proizvodnje;

5. SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO

5.1. Promocija zdravlja i podizanje svijesti građana o samobrizi;

5.2. Realizacija aktivnosti i programa s ciljem unaprjeđenja kvalitete i načina života građana treće životne dobi s posebnim akcentom na rodnoj ravnopravnosti;

5.3. Projekti  usmjerenih na prava građana, sa posebnim akcentom na zaštitu prava i sloboda djece;

6. SPORT

6.1. Uključivanje što većeg broja djece i omladine u organizovane sportske aktivnosti sa akcentom na rodnu ravnopravnost;

6.2. Stvaranje boljih uslova u oblasti sporta sa naglaskom na očuvanje zdravlja korisnika, posebno mladih;

6.3. Sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom.

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM. 

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu maj 2018. – januar 2019. godine. 

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.  

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva. 

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Vogošća se može preuzeti od 06. februara - do 05. marta 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; drustvenedjelatnosti@vogosca.ba ili lično preuzimanjem u općini Vogošća, kancelarija br. 71.

 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici općine Vogosca www.vogosca.ba.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“ bit će održan u općini Vogošća 20. februara 2018. godine, u periodu od 10 do 12 sati u Velikoj sali općine.  Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.     

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 01. marta 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita. 

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 9 do 14 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

 

  Općina Vogošća

Ul. Jošanička 80

72 320 Vogošća

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 05. mart 2018. godine, do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici općine Vogošća (www.vogosca.ba), kao i na oglasnoj ploči općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora. 

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno