Vrbas projekt: Drugi javni poziv za odabir nestrukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas

Fri Dec 15 00:00:00 EST 2017

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za nestrukturne mjere smanjenja/otklanjanja rizika od poplava u jedinicama lokalne smouprave (JLS) u slivu rijeke Vrbas u kojima postoji objektivna opasnost od poplava. Aplikanti koji mogu učestvovati sa prijedlozima projekata su Agencija za vodno područje rijeke Save i JU Vode Srpske, Grad Banja Luka i opštine Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kotor Varoš, Laktaši, Kneževo, Šipovo, Jezero, Čelinac, Mrkonjić Grad, Srbac i Gradiška. Odabrani projekti će biti implementirani od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP BiH), a u okviru projekta „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“ čiji je donator Global Environmental Facility (GEF).
Javni poziv će biti objavljen na službenoj internet stranici UNDP BiH.

Projekti iz Javnog poziva bit će odabrani na temelju prijave nestrukturnih projekata i prateće dokumentacije.

PRIJAVA PROJEKTA
Kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta, u skladu sa gore navedenim uslovima, treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za učešće u implementaciji Projekta „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“ na adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH)
Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je 15.februar 2018. godine.

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: registry.ba@undp.org pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa – poziv za prijave” najkasnije 01.02.2018.godine.

Na upit će biti odgovoreno u roku od 2 radna dana od prijema. Kako bi se osigurala transparentnost procesa prijave i pojašnjenja učinila dostupnim svim zainteresovanim stranama, na internet stranici UNDP-a će biti objavljeni odgovori na upite koji budu dostavljeni najkasnije do 01.02.2018.godine.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno