Održan Treći sastanak radne grupe u okviru Zajedničkog programa UNDP-a, USAID EIA, i GIZ-a iz oblasti drvne biomase i bioenergije

Fri Dec 15 00:00:00 EST 2017

Danas je u Sarajevu pod vodstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH održan Treći sastanak radne grupe Zajedničkog programa bioenergije u koji su uključeni UNDP-jev projekt „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“, koji finansira Češka razvojna agencija, GIZ-ov projekt „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ i USAID-ov projekt „Investiranje u sektor energije – EIA“.  

Na sastanku su predstavljene do sada realizovane aktivnosti u okviru navedenih projekata, prezentiran i razmotren finalni nacrt UNDP-ve „Studije o analizi nedostataka u strateškom i zakonodavnom okviru sektora šumarstva i energetike u BiH u segmentu drvne biomase“, te predstavljeni i diskutovani prikupljeni i analizirani podaci o potencijalima šumske i poljoprivredne biomase u BiH od strane predstavnika relevantnih institucija.

Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH istakao je da će Ministarstvo nastaviti pružati punu podršku zajedničkoj inicijativi međunarodnih agencija kako bi se unaprijedio sektor bioenergije u BiH. Ujedno, Softić je prisutne upoznao sa aktivnostima na usaglašavanju oblasti tehničke asistencije triju međunarodnih agencija koja je definirana u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima.

Amila Selmanagić Bajrović rukovodilac UNDP-vog projekta koji finansira Češka razvojna agencija, je navela da su komentari predstavnika ministarstava i javnih institucija na finalni nacrt „Studije o analizi nedostataka u strateškom i zakonodavnom okviru sektora šumarstva i energetike u BiH“ u segmentu drvne biomase od iznimnog značaja. Ova studija predstavlja osnovu za dalje aktivnosti projekta usmjerene na unapređenje strateškog i legislativnog okvira za korištenje drvne biomase.

Sastanku je prisustvovalo 20 predstavnika relevantnih ministarstava i javnih institucija sa državnog i entitetskog nivoa, predstavnici javnih preduzeća i visokoškolskih institucija iz oblasti šumarstva i energetike te predstavnici USAID EIA, UNDP-a i GIZ-a.

Dodatne informacije:

Cilj UNDP-ve „Studije o analizi nedostataka u strateškom i zakonodavnom okviru sektora šumarstva i energetike u BiH“ u segmentu drvne biomase je utvrđivanje ključnih elemenata institucionalnog, političko-strateškog i legislativnog okvira u sektorima šumarstva i energetike u BiH i kreiranje prijedloga preporuka za razvoj sektorskih politika za intenzivnije korištenje šumske biomase kao obnovljivog izvora energije.

Metodika Studije bazirala se na:

  • pregledu institucionalnog, političko-strateškog i legislativnog okvira u sektoru šumarstva i energetike Evropske unije,
  • prikazu i komparativnoj analizi institucionalnog, političko-strateškog i legislativnog okvira u sektoru šumarstva i energetike u BiH,
  • stepenu ispunjenja međunarodnih obaveza BiH po pitanju korištenja obnovljivih izvora energije, posebno šumske biomase.

Jedan od zaključaka Studije je da korištenje šumske biomase za proizvodnju energije predstavlja kompleksan međusektorski i multidisciplinarni problem koji ima svoje okolišne, tehnološke i ekonomske dimenzije. Date preporuke zahtjevaju koordiniranu i konzistentnu implementaciju, uz aktivan angažman svih aktera šumarske i energetske politike. Pojedinačna, izolovana ili parcijalna realizacija bilo koje od predloženih preporuka ne bi rezultirala suštinskim unapređenjem sektora šumarstva i energetike i značajnijim pomacima po pitanju dobijanja energije iz šumske biomase u BiH.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno