MIA projekt: Predavanje za doktore i medicinsko osoblje o uticaju žive

Wed Dec 13 00:00:00 EST 2017

U Domu zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla održana je prezentacija za doktore i medicinsko osoblje o preliminarnim rezultatima inventara žive u BiH, štetnosti žive za ljudsko zdravlje, prepoznavanju ugroženih grupa stanovništva, ulozi medicinskog osoblja u primjeni mjera prevencije u korištenju proizvoda koji sadrže živu i načinima zaštite od štetnog djelovanja žive.

Doktori i medicinsko osoblje imaju ključnu ulogu u podizanju svijesti i savjetovanju rizičnih grupa stanovništva o prevenciji od izlaganja živi i ranog detektovanja opasnosti od izloženosti živi.

Predavanje je organizovano u sklopu UNDP-vog projekta “Jačanje procesa donošenja odluke Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj Konvenciji i izgradnja kapaciteta za provedbu budućih odredbi” (MIA projekt) koji finansira Globalni fond za zaštitu okoliša.  Kako bi se podigao nivo svijesti stanovništva o štetnom djelovanju žive na zdravlje ljudi, UNDP je uz saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva u toku 2017. godine osigurao dostupnost informativnog materijala u zdravstvenim institucijama u Federaciji BiH.

MIA projekt pruža podršku Bosni i Hercegovini u poduzimanju inicijalne procjene stanja žive kako bi se utvrdili zahtjevi i potrebe Bosne i Hercegovine za pristupanjem Minamatskoj Konvenciji i uspostavili temelji budućih aktivnosti u pravcu provođenja Konvencije. Projekt se realizuje u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Vladom Brčko Distrikta BiH

Dodatne informacije:
Minamatska konvencija o živi predstavlja globalni sporazum čiji je cilj zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od različitih uticaja žive i proizvoda koji sadrže živu. Konvencija je usvojena u oktobru 2013. godine u Japanu.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno