EU Direktiva o poplavama uvrštena u Zakon o vodama Republike Srpske

Thu Nov 16 00:00:00 EST 2017

Rijeka Vrbas

U toku 2017. godine Zakon o vodama Republike Srpske usklađen je sa Direktivom o poplavama Evropske unije (EU) koja definiše način procjene i upravljanje poplavnim rizikom kako bi se smanjile štetne posljedice poplava na ljude, privredu i životnu sredinu. Uvrštavanjem ove Direktive u zakonodavni okvir u sektoru upravljanja vodnim dobrom u Republici Srpskoj stvorena je pravna osnova za bolje upravljanje poplavnim rizikom.

Usklađivanje Zakona o vodama sa EU Direktivom realizuje se u sklopu UNDP projekta „Smanjenje poplavnog rizika u slivu rijeke Vrbas“, koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), a čije se aktivnosti realizuju u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama, te 14 opština u slivu rijeke Vrbas.

„Izmjenama i dopunama Zakona o vodama Republike Srpske sada su definisani segmenti preliminarne procjene rizika, izrade mapa opasnosti i rizika od poplava, uspostavljanje sistema za prognoziranje i rano upozoravanje na poplave, kao i regulisanje izrade Plana upravljanja poplavnim rizikom“ navela je Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Čedomir Stojanović istakao je da se sada otvorio prostor i ukazala potreba za čitav niz neophodnih izmjena kompletnog Zakona o vodama kako bi se u potpunosti pravno regulisala oblast upravljanja vodama, te uskladili propisi sa preostalim zahtjevima i direktivama EU u ovoj oblasti.

U radu na izmjenama i dopunama ovog zakona, osim resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, bili su uključeni i predstavnici  JU ''Vode Srpske'' i Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske kao dio strukture upravljanja vodama u RS.

Da bi se osigurala primjena Zakona, u toku je izrada podzakonskih akata čije se usvajanje očekuje do kraja 2017.godine, čime bi Direktiva o poplavama bila u potpunosti inkorporirana u domaće zakonodavstvo.

Regulisanjem oblasti upravljanja poplavnim rizikom omogućit će se sistemski rad institucija i agencija u Republici Srpskoj kako bi se smanjili devastirajući efekti poplava, posebno na najugroženije kategorije stanovništva i poljoprivrednu proizvodnju.

Projekt „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“ ima za cilj da pruži podršku vlastima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske aktivnosti otpornije na klimatske promjene.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno