GoAL WaSH projekt predstavio partnerima do sada realizovane aktivnosti

Tue Sep 19 00:00:00 EDT 2017

Danas je u sklopu projekta „Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini“, koji implementira UNDP, a finansira Vlada Švedske, održan sastanak na kojem su predstavljene do sada realizovane aktivnosti i dat institucionalni pregled sektora vodnih usluga u BiH pripremljen u sklopu aktivnosti Svjetske banke. Učešće na sastanku su uzeli partneri u realizaciji Projekta - predstavnici nadležnih državnih i entitetskih institucija, agencija, zavoda, nevladinog sektora, MEG projekta i Svjetske banke.

Od januara 2017. godine Projekt je testirao „Metodologiju za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u BiH“ u općinama Teslić i Tešanj, realizovao niz edukativno promotivnih aktivnosti usmjernih ka jačanju kapaciteta i podizanju nivou razumijevanja i znanja o metodologiji. Kampanja je bila usmjerena ka općinskim vijećnicima i uposlenicima, predstavnicima vodnih preduzeća, mladima u osnovnim školama, i nevladinim organizacijama.  Projekt usko sarađuje sa MEG projektom koji pruža podršku 18 jedinica lokalne samouprave na jačanju performansi u više oblasti, od kojih je jedna i sektor vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.

Na radnom sastanku predstavljen je i institucionalni pregled sektora vodnih usluga u BiH, pripremljen u sklopu aktivnosti Svjetske banke, te dat niz preporuka za unapređenje i modaliteti regulisanja vodnih usluga u zakonodavstvu.

Boško Kenjić, šef Odsjeka za vodne resurse iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zahvalio se predstavnicima UNDP-a i Svjetske banke na angažmanu kako bi se došlo do relevantnih informacija,  ponudili argumenti i modaliteti za bolje regulisanje sektora vodnih usluga u BiH. Gdin Kenjić je istakao „U narednom periodu je neophodno snažnije djelovati i uključiti sve nadležne institucije kako bi se iznašlo optimalno rješenje, te raditi na jačanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava kako bi bile spremne za realizaciju planova unaprjeđenja sektora vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.“

U diskusiji koja je uslijedila nakon prezentacija, učesnici su naveli neke od izazova sa kojim se susreće ovaj sektor poput potrebe boljeg regulisanja i unapređenja zakonodavnog okvira, osiguranja kvalitete vode i redovnom snabdijevanju potrošača, jačanja kapaciteta javne administracije i razumijevanja troškova vodnih preduzeća od strane menadžmenta i lokalnih vlasti, i drugi. Ujedno je dat niz prijedloga narednih aktivnosti -  testiranje metodologije u drugim općinama kroz pilot projekte, potrebi uključivanja donosioca odluka na svim nivoima vlasti, organizaciji tematskih sjednica sa donosiocima odluka kako bi se ova oblast unaprijedila, a građani imali kvalitetnu uslugu vodosnabdijevanja.

Alisa Grabus, rukovodilac UNDP projekta "Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini" se zahvalila svim prisutnim na konstruktivnoj diskusiji te navela „Sada imamo bolje razumijevanje izazova sa kojima se susreću korisnici, kao i praktična iskustva u primjeni metodologije iz dvije općine koja ukazuju da ako su cijene usluga ispravno definisane ne mora doći do povećanja troškova za krajnje korisnike. UNDP će u saradnji sa partnerima nastaviti pružati podršku kako bi se građanima osigurala kvalitetna usluga“.

U toku 2015. godine, UNDP je pripremio analizu mogućnosti uspostave regulatornog okvira za tarifne strukture vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije. Sama metodologija definiše način izračuna tarife koje će omogućiti pokrivanje svih troškova, što uključuje operativne i troškove investicijskog održavanja, kao i troškove kapitalnih investicija ako se tako odluči u jedinici lokalne samouprave.

Projekt "Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini" će doprinijeti održivom razvoju komunalnih preduzeća koja pružaju kvalitetne usluge vodosnabdijevanja, prikupljanja i odvodnje, kao i prečišćavanja otpadnih voda obezbijeđenjem zdravog životnog okruženja stanovništvu, uz paralelno jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije. Partneri u realizaciji aktivnosti su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, entitetska Ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, Savezi općina/opština i gradova Federacije BiH i Republike Srpske, Udruženje/udruga poslodavaca komunalne privrede u FBiH i Udruženje "Vodovodi RS".

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno