Rezultati javnog poziva za odabir nestrukturnih projekata za smanjenje rizika od poplava na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas

Tue Jun 13 00:00:00 EDT 2017

Javni poziv za odabir nestrukturnih projekata za smanjenje rizika od poplava na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas objavljen je 13.04.2017. godine, a rok za dostavljanje prijava je bio 10.05.2017. godine. Na poziv se prijavilo 13 jedinica lokalne samouprave, a nominovano je 26 projekata. U proteklom periodu je izvršena verifikacija pristiglih projekata i obilazak lokacija sa predstavnicima AVP Sava i JU Vode Srpske, kao i predstavnicima lokalnih zajednica. Na osnovu prikupljenih informacija i u skladu sa bodovanjem projekta, komisija za vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na javni poziv odabrala je sljedeće lokacije za implementaciju nestrukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava.

  1. Grad Banja Luka: Uređenje vodotoka Jularac i Podstrana
  2. Opština Bugojno: Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Gračanica
  3. Opština Laktaši: Čišćenje kanala u Glamočanima
  4. Opština Laktaši: Uređenje kanala Šušnjari-Veliko Blasko
  5. Opština Laktaši: Čišćenje i uređenje korita rijeke Turjanice
  6. Opština Laktaši: Čišćenje i uređenje korita rijeke Bukovice
  7. Opština Gornji Vakuf – Uskoplje: Čišćenje korita i postavljanje obaloutvrda na rijeci Vrbas u Gornjem Vakufu-Uskoplju dionica „Dražev Dolac- Humac“
  8. Opština Kneževo: Regulisanje vodotoka Torlakova voda-Šervalovac-Bukovica
  9. Opština Srbac: Sanacija kritičnih dijelova vodotoka Povelič i Ina
  10. Opština Kotor Varoš: Osiguranje kosine rijeke Vrbanje

Realizacija odabranih projekata će biti implementirana od strane UNDP BiH, a u okviru projekta „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“.

UNDP-jev projekt „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“, koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), realizuje se u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama,  te 14 opština* u slivu rijeke Vrbas. Projekt ima za cilj da omogući BiH vlastima na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu tehnologija koje bi omogućile ekonomske aktivnosti otporne na klimatske promjene.

*Gradiška, Srbac, Laktaši, Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjić Grad, Jezero, Jajce, Šipovo, Donji Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno