Odabir projekata koji će doprinijeti smanjenju rizika od poplava u opštinama

Thu Jun 08 00:00:00 EDT 2017

UNDP projektu „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“, finansiranom od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF), koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama i 14* opština u slivu rijeke Vrbas dostavljeno je 26 prijedloga projekata koji mogu doprinijeti smanjenju rizika od poplava na teritoriji 12 opština.

Nakon pregleda pristiglih prijava po osnovu Javnog poziva UNDP-a, biće razmotrena realizacija projekata u opštinama Banja Luka, Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gradiška, Jajce, Jezero, Kneževo, Laktaši, Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Srbac i Šipovo. 

„U partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao kontakt institucijom za UN Konvenciju za klimatske promjene za BiH, realizujemo projektne aktivnosti koje će doprinijeti ublažavanju negativnih posljedica klimatskih promjena, a kako bi se zaštitili životi te imovina građana i privrednih subjekata“ naglasila je Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

Dostavljenim projektima su predviđene mjere uređenja vodotoka, čišćenja kanala, uređenja korita rijeke, regulisanja i sanacije kritičnih dijelova vodotoka, postavljanje obaloutvrda. Predložene lokacije za realizaciju radova posjetiće predstavnici UNDP-a, opština i institucija koje upravljaju slivom Vrbasa u Federaciji BiH - Agencija za vodno područje rijeke Save i Republici Srpskoj - Javna ustanova „Vode Srpske“ kako bi se utvrdilo činjenično stanje.

Nakon posjeta opštinama u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save i Javnom ustanovom „Vode Srpske” biće utvrđena konačna lista projekata za finansiranje, a na osnovu ranije utvrđenih kriterija. Kriteriji su podijeljeni u četiri kategorije: rizici - gdje se uzima u obzir broj stanovnika i objekata ugroženih vodotokom, namjena objekata, ugrožena infrastruktura, površina i lokacija ugroženog poljoprivrednog zemljišta - te vrijednost investicije, učešće opština u sufinansiranju i nefinansijski doprinosi.

Javni poziv za prikupljanje prijava za projekte smanjenja rizika od poplava u opštinama u kojima postoji opasnost od poplava bio je otvoren do sredine maja za 14 opština u slivu rijeke Vrbas.  Odabrani projekti će biti implementirani u okviru UNDP projekta „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“.

*Banja Luka, Bugojno, Čelinac, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Gradiška, Jezero, Jajce, Kotor Varoš, Kneževo, Laktaši, Mrkonjić Grad, Srbac, Šipovo,

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno