Finaliziran nacrt metodologije utvrđivanja potencijala biomase u BiH

Thu Apr 20 00:00:00 EDT 2017

Zajednički program iz oblasti bioenergije, pod vodstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, danas je održao drugi sastanak radnih grupa u hotelu Blanca na Vlašiću.  Ovom prilikom predstavnicima relevantnih institucija sa svih nivoa u BiH prezentirana je finalna verzija metodologije za utvrđivanje potencijala biomase u BiH. Finalna verzija metodologije je pripremljena i unaprijeđena na osnovu komentara primljenih na prethodnom sastanku radnih grupa.

Na sastanku su ujedno prezentirani dostupni i potrebni podaci relevantnih institucija u BiH, a diskutovano je i o dostupnosti i validnost podataka u sklopu zasebnih sesija za predstavnike sektora šumarstva i poljoprivrede.

Potencijal drvne biomase čini značajan segment sveukupne biomase u BiH.  Aktivnosti UNDP projekta „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“, finansiranog od Češke Razvojne Agencije, usmjeren je na utvrđivanje potencijala drvne biomase po zajednički usvojenoj metodologiji.

Zajednički program koordinira aktivnosti projekata triju međunarodnih agencija iz oblasti bioenergije u BiH: USAID EIA (Investiranje u sektor energije), UNDP BiH (Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase) i GIZ (Poticanje obnovljivih izvora energije). Ovaj program ima za cilj da, u saradnji sa relevantnim institucijama u BiH, identificira i doprinese poboljšanju ključnih oblasti sektora bioenergije u BiH.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno