Vrbas projekt: Javni poziv za odabir nestrukturnih projekata za smanjenje rizika od poplava na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas

Thu Apr 13 00:00:00 EDT 2017

Projekt Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“, koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za nestrukturne projekte smanjenja/otklanjanja rizika od poplava u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u slivu rijeke Vrbas u kojima postoji objektivna opasnost od poplava.

Aplikanti koji mogu učestvovati sa prijedlozima projekata su Agencija za vodno područje rijeke Save i JU Vode Srpske, Grad Banja Luka i opštine Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kotor Varoš, Laktaši, Kneževo, Šipovo, Jezero, Čelinac, Mrkonjić Grad, Srbac i Gradiška. Odabrani projekti će biti implementirani od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP BiH), a u okviru projekta „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“.

Projekti iz Javnog poziva bit će odabrani na temelju prijave nestrukturnih projekata i prateće dokumentacije.

Rezultati Javnog poziva o odabiru projekata će biti objavljeni na službenoj internet stranici UNDP BiH, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Prije donošenja konačne odluke o odabiru, UNDP BIH zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja o projektu od aplikanata, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja. Sa odabranim aplikantima zaključiće se i ugovor o udruživanju sredstava za realizaciju projekta.

Kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za učešće u implementaciji Projekta „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“ na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH)
Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je 10.05.2017. godine

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: registry.ba@undp.org pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa – poziv za prijave” najkasnije 28.04.2017.godine.

Na upit će biti odgovoreno u roku od 2 radna dana od prijema. Kako bi se osigurala transparentnost procesa prijave i pojašnjenja učinila dostupnim svim zainteresovanim stranama, na internet stranici UNDP-a će biti objavljeni odgovori na upite koji budu dostavljeni najkasnije do 28.04.2017.godine.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno