Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH doprinijet će usmjeravanju budžetskih sredstava prema prioritetima građana

Tue Apr 11 00:00:00 EDT 2017

Zgrada Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izvor: PFBiH

Usvajanjem Prijedloga zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) otvorena su vrata za brži i usklađeniji socijalno-ekonomski razvoj te harmoniziranje sistema planiranja i upravljanja razvojem na svim nivoima vlasti u FBiH. Snažnu podršku u pripremi ovog zakona pružio je Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Regula Babler, predstavnica Ambasade Švicarske u BiH, je naglasila da će uspostava sistema planiranja doprinijeti aktivnijem uključivanju građana u razvojne procese, kao i usmjeravanju ograničenih budžetskih sredstava svih nivoa vlasti u FBiH u skladu prema stvarnim prioritetima i interesima građana.

 „Do sada u FBiH nije postojao strateški okvir za upravljanje razvojem, a ovim zakonom ta oblast će biti uređena u skladu sa najboljim standardima Evropske unije. Zakonom se uređuju ciljevi i principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u FBiH, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, kao i odgovorna tijela, proces razvojnog planiranja i upravljanja, te provedba, monitoring, evaluaciju i izvještavanje o provediu strateških dokumenata i nadzor“, rekao je Mato Jozić, federalni ministar pravde.

„Ovo je sistemski zakon koji stvara osnovu da se kreiraju institucije koje će upravljati razvojem u FBiH, a jedna od ključnih aktivnosti bit će priprema razvojne strategije FBiH. FBiH još uvijek nema strategiju razvoja, a situacija je bolja na kantonalnom i lokalnom nivou, gdje su 9 od 10 kantona i skoro 60 posto jedinica lokalne samouprave usvojili razvojne strategije“, rekao je Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

 „U budućem periodu biće definisane i metodologije koje će predstavljati praktično uputstvo nadležnim insititucijama za provođenje zakona. Ključni preduslov za uspješnu primjenu zakona je uspostava struktura i osnaživanje aktera koji planiraju i upravljaju razvojem na svim nivoima, a ILDP će pružiti snažnu podršku u izgradnji kapaciteta za upravljanje razvojem“, istakla je Aida Laković Hošo, voditeljica ILDP-a.  

Zakon je rezultat rada Radne grupe koju su činili predstavnici svih nivoa vlasti, pod vodstvom Federalnog ministarstva pravde i Federalnog zavoda  za programiranje razvoja. ILDP je pružao podršku povezivanju relevantnih aktera sa svih nivoa vlasti u FBiH i osigurao neophodnu tehničku podršku, s ciljem pripreme zakonskog rješenja u skladu sa najboljim praksama Evropske unije. Dodatnu podršku u izradi Zakona, pružio je i USAID Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (USAID/SGIP).

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno