Najavljen novi UNDP projekat iz oblasti okoliša i energetske efikasnosti

Mon Feb 13 00:00:00 EST 2017

UNDP sektor za energiju i okoliš je u ponedeljak, 13. februara predstavio nacrt projektnog dokumenta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja (Catalyzing Environmental Finance for Low-carbon Urban Development) “podržanog od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF) .

Projekat nastoji da podrži nadležne institucije u unapređenju i implementaciji zakonodavnog i strateškog okvira i promociji koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja kao instrumenta za zaštitu okoliša i unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namjene i urbane infrastrukture u BiH.  Cilj projekta je investiranje u pokretanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u BiH promovišući sigurnije, čistije i zdravije gradove i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Projektom, koji se fokusira na mitigacije klimatskih promjena u urbanim sredinama, a posebno na oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta, upravljanja otpadom i saobraćajem, te nastojanjima harmonizacije okolišnog tržišta u BiH, predviđene su konsultacije sa nadležnim institucijama.

Također, tokom prezentacije projekta govorilo se o neophodnoj saradnji između projekta i različitih nivoa vlasti, kao i međudonatorskoj saradnji koja je neizostavan dio implementacije projektnih aktivnosti.


„ Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u svom punom kapacitetu daje podršku u implementaciji ovog projekta, oslanjajući se na uspješnost dosadašnje saradnje sa UNDP kancelarijom u BiH i vjerujem da će imati pozitivan rezultat kada su u pitanju zaštita okoliša i unapređenje energetske efikasnosti kroz promoviranje sigurnijih, čistijih i zdravijih gradova i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u BiH“,  rekao je Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Detaljno su predstavljene i diskutovane sve četri planirane komponente projekta:

  • Inovativni finansijski mehanizmi za nisko-karbonski urbani razvoj
  • Nisko-karbonske zgrade javne namjene i komunalne usluge
  • Nisko-karbonsko upravljanje otpadom
  • Politike i propisi za promoviranje najboljih nisko-karbonskih praksi i tehnologija u urbanom okruženju

UNDP tim u saradnji sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama razvio je predmetni projektni prijedlog, koji će biti dostavljen GEF-u u dalju proceduru. Planirano je da projekat traje od decembra 2017. godine do 2022. godine.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno