Aplicirajte za grantove - ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Wed Dec 03 00:00:00 EST 2014

1.    Šta je Dijalog za budućnost?

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini (BiH) nedavno su pokrenule različite aktivnosti i inicijative u oblasti izgradnje mira, prevencije sukoba i pomirenja kao dio njihovog programskog djelovanja u zemlji. Zajednički projekat UN-a (UNDP, UNICEF and UNESCO) “Dijalog za budućnost” (koji finansira PBSO/PBF) teži ka aktivnostima izgradnje mira i prevencije sukoba u Bosni i Hercegovini. Dijalog za budućnost je zajednički projekat UNDP-UNICEF-UNESCO, koji je kreiran kao odgovor na zahtjev Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Generalnom sekretaru za pomoć Ujedinjenih nacija (UN) za daljnje unapređenje napora u izgradnji mira u BiH. Opće strateško težište/učinak ovog projekta je rješavanje pogoršanja odnosa među zajednicama i značajno smanjenje opasnosti od ponovnog sukoba i nasilja, promoviranjem mirnog suživota kroz povećano povjerenje, poštivanje različitosti, te jačanje građanskog i međukulturnog dijaloga među građanima, posebno mladima.  Predsjedništvo BiH identificiralo je obrazovanje i kulturu kao područja kojima je potrebno posvetiti pažnju, s naglaskom na mlade, istaknuvši da ovi subjekti mogu djelovati kao odskočna daska da se dijalog i pomirenje ukorijene u zemlji.

Fokusne oblasti u sklopu projekta Dijalog za budućnost su mladi (LOT 1), kultura (LOT 2) i obrazovanje (LOT 3), sa posebnim akcentom na pitanja ravnopravnosti spolova, osnaživanja žena i ranjivih grupa.

Opći projektni ishod je povećanje učestvovanja građana u izgradnji mira i poboljšanje stavova i percepcija prema suživotu, izgradnji povjerenja i uvažavanju različitosti.

2.    Koji su to opći kriteriji i načela projekta koje projektni prijedlozi trebaju ispunjavati?

Kriteriji i načela koje je potrebno ispuniti (kako bi projektni prijedlozi doprinijeli općem cilju projekta) su: inkluzivnost, različitost, ranomjeran geografski raspon, ravnopravnost spolova, vidljivost, smjernice o neštetnosti, održivost, međuentitetska partnerstva OCD, partnerstvo/konzorcij s lokalnim vlastima se potiče, jer takvo partnerstvo jača dijalog između OCD-a i donosilaca odluka.

3.    Šta je LOT 1?

LOT 1 se odnosi na projekte koji se bave pitanjima mladih ljudi i izazova u BiH. Projekti koji konkurišu pod LOT 1 trebaju imati za cilj povećano učestvovanje, svjesnost i uticaj mladih i organizacija civilnog društva za mlade u političkom dijalogu s donosiocima odluka o pitanjima koja utiču na razvoj BiH i plan reformi, konkretnije vodstvo mladih i inovacije;

4.    Šta je LOT 2?

LOT 2 se odnosi na projekte koji imaju za cilj aktivnosti koje rezultiraju međukulturnim razumijevanjem kao sredstvom za osiguravanje većeg učešća građana u inicijativama o međukulturnom razumijevanju i dijalogu.  Postoje brojne mogućnosti koje, putem različitih kulturnih aktivnosti, mogu sadržati iznad-navedeni fokus. Prednost će se dati inovativnim i što je moguće više održivim projektima koji se mogu primijeniti na šire područje.

5.    Šta je Lot 3?

Lot 3 se odnosi na projekte koji se bave inicijativama za izgradnju mira u formalnom i neformalnom obrazovanju. Projekti koji se prijave pod LOT 3 u sklopu svojih aktivnosti trebaju imajti za cilj promoviranje izgradnje mira, različitosti, međukulturnog razumijevanja i veću socijalnu koheziju u području obrazovanja.

6.    Tko se može prijaviti na poziv?

Organizacije civilnog društva (OCD), neformalne grupe i pojedinci imaju pravo da se prijave na poziv. Podnosioci prijava se mogu prijaviti pojedinačno ili u konzorcijumu s drugim organizacijama i/ili institucijama. U slučaju prijavljivanja u partnerstvu, "Podnosilac prijave" će biti vodeća organizacija i ukoliko se izabere, kao ugovorna strana ("Korisnik"), preuzima svu pravnu i finansijsku odgovornost za završetak projekta. Izjava o partnerstvu mora biti ispravno popunjena i dostavljena zajedno s prijavom. Projekti koji se provode u međuetntietskoj saradnji OCD (BiH – Federacija i RS) će imati prednost.

Projektni partneri mogu biti: ostale OCD/NVO, lokalne vlasti, državne, entitetske i/ili kantonalne (javne) institucije, kao i neformalne grupe, pojedinci i privatne kompanije registrirane u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu* , Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji. Partneri podnosilaca prijava učestvuju u izradi projekta i provedbi, a njihovi troškovi podliježu istim pravillima kao i troškovi samih podnosilaca zahtjeva, što znači da partneri moraju ispuniti iste uvjete prihvatljivosti kao i podnosioci prijava. Ostale organizacije, javne institucije, univerziteti, mediji, neformalne grupe građana i zainteresirani pojedinci mogu biti uključeni u projekat. Takve organizacije – saradnici imaju stvarnu ulogu u provedbi aktivnosti, ali ne mogu dobiti grantove.
Projekti koji pružaju priliku zainteresiranim neformalnim grupama da učestvuju u implementaciji imat će prednost. Na taj način inicijative koje su podržane putem Grant sredstava promovirat će aktivizam i angažiranost građana.

Organizacije civilnog društva (OCD) predstavljaju fondacije i neprofitne organizacije, koje su registrirane u Bosni i Hercegovini ili regionu, a koje zastupaju interese grupa ili grupe građana.
OCD-ovi služe potrebama stanovništva u lokalnim zajednicama i imaju cilj promovirati i dovesti do pozitivnih promjena u društvu. One su nezavisne organizacije koje su oslobođene političkog i bilo kojeg drugog uticaja na njihovu djelatnost ili ciljeve i koje djeluju prema zakonima zemlje domaćina . OCD-ovi pokrivaju spektar građanskih inicijativa, aktivizma i uticaja na javne politike, socijalnu zaštitu, ekološke aktivnosti, itd. Takođe, za potrebe ovog poziva temini nevladina organizacija (NVO) i organizacija civilnog društva (OCD) koriste se naizmjenično kako je prethodno definirano.

Kao dio svoje prijave, pojedinci trebaju dostaviti važeće Uvjerenje o državljanstvu koje izdaje državna institucija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu* , Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji, ili dokazati snažnu vezu s regionom, što podliježe evaluaciji od strane projektne Komisije za odabir.

Neformalne grupe, u kontekstu ovog poziva, smatraju se grupama ili pojedincima koji se javljaju uslijed odgovora i zajedničkih interesa članova organizacije/grupe koji se lako mogu poistovjetiti s ciljevima ili neovisnim aktivnostima te grupe. Grupa nije formalno registrirana ili priznata od strane određene institucije.  

7.    Da li postoji ograničenje broja partnera na projektu? U slučaju da smo mi neregistrirana, neformalna grupa, koji je najmanji, odnosno najveći dozvoljeni broj saradnika u prijavi neformalne grupe?

Nema ograničenja broja partnera na projektu, dokle god je uloga svakog od njih adekvatno definirana. U slučaju prijava neformalnih grupa, najmanji broj pojedinaca saradnika u neformalnom partnerstvu je pet. Ne postoji gornja granica.

8.    Koji se projektni prijedlozi i aktivnosti mogu podnijeti za LOT 1?

Mladima u BiH se nudi vrlo malo mogućnosti za saradnju s drugim grupama mladih ljudi koji dolaze iz drugih dijelova zemlje. Škole i druge institucije nude ograničene mogućnosti u tom pogledu. Očito je da će dugoročna stabilnost i prosperitet zemlje ovisiti o otvorenosti mladih ljudi i njihovih sposobnosti da prevladaju razlike i pronađu zajednički jezik o pitanjima koja će uticati na sve građane i zajednice u BiH. Stoga je Dijalog za budućnost definirao zasebnu komponentu poticanja vodstva mladih i inicijativa za istraživanje inovativnih i kreativnih načina za poticanje dijaloga, eksplicitno ili implicitno.

Primjeri specifičnih tema koje je potrebno pokriti u projektnim prijedlozima koji konkurišu za LOT 1:

 • Izgradnja vještina posredovanja i komunikacije kod mladih ljudi s ciljem daljnjeg promoviranja ideja i kulture tolerancije, povjerenja i različitosti u svojim zajednicama;
 • Okupljanje različitih grupa korisnika i ciljanih grupa oko zajedničkih, 'apolitičnih' interesa (npr. ekologije, sporta, kulture, razvoja malih biznisa, itd.) koji implicitno potiču pomirenje i izgradnju mostova (stvaranjem veza između pripadnika različitih zajednica);
 • Projekti društvenih inovacija koji se fokusiraju na inovativno korištenje društvenih medija kao alata za promoviranje različitosti;
 • Povezivanje civilnog društva, intelektualaca, vjerskih i poslovnih, te čelnika zajednice, s naglaskom na žene lidere, s mladima kako bi se utvrdile vrijednosti različitosti, te kako bi ih se senzibiliziralo prema toleranciji i povjerenju;
 • Senzibiliziranje mladih u BiH prema univerzalnim vrijednostima EU i UN-a o ljudskim pravima i toleranciji povezivanjem čelnika, umjetnika i intelektualaca iz marginaliziranih i socijalno isključenih grupa s mladima kako bi se utvrdile vrijednosti različitosti, te kako bi ih se senzibiliziralo prema toleranciji i povjerenju;
 • Uvođenje ne-etničkih tema i pitanja koja se također odnose na toleranciju i poštivanje različitosti (npr. spol, osobe s invaliditetom, prava manjina i sl.);


9.    Postoje li uvjeti za rješenja koja bi obuhvatila pitanja spolova i osnaživanje drugih ranjivih grupa?

Da, postoje takvi uvjeti, i oni se prožimaju, što znači da se primjenjuju na sva tri lota. Projektni prijedlozi trebaju nastojati da povećaju broj ženskih sudionika u procesima izgradnje mira predstavljajući širok spektar (civilno društvo, intelektualce, vođe, političare, nastavnike, sportaše, umjetnike, itd.) u aktivnostima dijaloga i inicijativa čineći 15% od sredstava granta raspoloživih za projekte i inicijative vezane za ravnopravnost spolova i ranjive grupe koje promoviraju udruženja žena.

10.    Koji se projektni prijedlozi i aktivnosti mogu podnijeti za LOT 3?

LOT 3 predstavlja tematski okvir za projekte usmjerene na inkluzivno, međukulturno, kvalitetno obrazovanje. Učenici predstavljaju ključne ciljane korisnike, kako unutar obrazovnih institucija, tako i izvan formalnih školskih okruženja. Zbog svoje uloge i odgovornosti prema mladima, uključivanje roditelja i odgajatelja kao korisnika i ciljnih aktera, te sudionika u građanskim aktivnostima i aktivnostima međukulturnog dijaloga, će se također poticati.

Primjeri specifičnih tema koje je potrebno pokriti u projektnim prijedlozima koji konkurišu za LOT 3:

 • Inkluzivno i međukulturalno obrazovanje, uvažavanje različitosti i socijalna kohezija u školama (posebno u najviše segregiranim i jednonacionalnim zajednicama u BiH);
 • Izgradnja mira, transformacija sukoba, pregovaranje, posredovanje i rješavanje sukoba, za učenike, roditelje, učitelje i OCD;
 • Međugeneracijski dijalog između mladih, učitelja i roditelja da dijele prošla, pozitivna iskustva starijih generacija po pitanju različitosti u BiH prije rata s mlađim generacijama koje rastu u manje raznolikoj, poslijeratnoj BiH;
 • Zajedničke aktivnosti među učenicima iz različitih zajednica u cilju pružanja neformalnih prilika za razmjenu, veze i nove odnose; npr. sportovi, tematske radionice, takmičenja i kulturni događaji;
 • Inicijative usmjerene na uticanje na promjenu politike u području inkluzivnog kvalitetnog obrazovanja;
 • Projekti kojima je cilj uključiti međukulturalno obrazovanje, transformaciju sukoba, značaj mira i ljudska prava u školama.
 • Inicijative koje su posebno usmjerene na ranjive, isključene, društveno marginalizirane grupe (djeca/mladi s invaliditetom, manjinske grupe, npr. Romi, itd.) i pitanja ravnopravnosti spolova u području obrazovanja.


11.    Ukoliko planiramo sarađivati sa školama i djecom školskog uzrasta, ko je odgovoran za dobivanje odobrenja od nadležnih javnih institucija?

Sve aktivnosti koje se odvijaju u školama, bilo da je riječ o formalnim školskim ili vannastavnim okruženjima, morat će dobiti ovlaštenje i saglasnost od nadležnog Ministarstva obrazovanja prije njihovog početka. Podnosilac prijave, odnosno korisnik granta će biti odgovoran za pribavljanje svih potrebnih ovlaštenja, uključujući i roditeljske saglasnosti u slučaju da je u sklopu projekta predviđen prijevoz djece.

12.    Šta ukoliko moj projekat bude spadao u više od jednog prioritetnog područja/lota?

U slučaju tematskog preklapanja, sa kojim je projektni tim upoznat i shvata da su neizbježni, molimo navedite da li se prijavljujete za LOT 1, 2 ili 3, prema najočiglednijem prioritetnom području u vašem prijedlogu. Na vama je da definirate vaš projekat u kontekstu LOT specifikacija, kao što je detaljno opisano u prethodnim pitanjima, kao i u smjernicama i kriterijima.

13.    Postoje li određeni budžetski uvjeti?

Da, postoje budžetski uvjeti koje je potrebno ispuniti. Minimalni iznos granta za OCD iznosi 30.000,00 BAM, dok je maksimalni iznos granta 80,000.00 BAM, a za pojedince i neformalne grupe minimalni iznos granta je 5,000.00 BAM, dok je maksimalni iznos granta 30,000.00 BAM.

Podnosioci prijava mogu sufinansirati projekte ili osigurati dio sredstava od drugih donatora ili partnera . U tom slučaju, sredstva drugih donatora moraju biti dostupna (potrebno dokazati)  u trenutku podnošenja zahtjeva. U slučaju da podnosilac prijave namjerava sufinansirati projekat svojim internim izvorima, to bi trebalo biti potvrđeno službenim dopisom i dokazano u vidu bankovnog izvoda gdje su jasno predočene finansijske rezerve.

Sufinansiranje koje osigura podnosilac zahtjeva može biti nematerijalno. Međutim, u slučajevima podnosilaca prijava koji pružaju sufinansiranje u novčanim sredstvima, to će se smatrati kao prednost.

NAPOMENA: ne postoji minimalni uvjet za sufinansiranje podnesenih projektnih prijedloga. Međutim, prijave s osiguranim sufinansiranjem (u gotovini ili nefinancijsko sufinanciranje) dobiti će dodatne bodove tijekom ocjenjivanja.

Grantovi koji se dodjeljuju u okviru ovog poziva mogu finansirati osoblje i administrativne troškove  do maksimalno 20% od traženog iznosa. Preostalih 80% sredstava mora biti predviđeno za programske aktivnosti projekta.

Projektni tim Ujedinjenih nacija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva za podneseni projektni prijedlog i da predloži promjene u budžetu kako bi se povećala iskoristivost budžeta i ukupna učinkovitost.

14.    Koja je definicija doprinosa u naturi u kontekstu ovog poziva?

Doprinos u naturi, u kontekstu ovog projekta, može se vrednovati u novčanom smislu prema pravilima definiranim u smjernicama, te se može smatrati kao dio doprinosa podnosioca prijave budžetu. Doprinos u naturi može se sastojati bilo od direktnog davanja materijalne imovine do infrastrukture ili izdataka koji su nastali direktno od strane OCD, partnera i/ili kontributora, što pogoduje infrastrukturi i ispunjava svoje ciljeve. To uključuje robu, korištenje usluga i sadržaja, stručne službe i stručnost u vidu vremena osoblja, osiguravanje ili pristup opremi, posebnim materijalima. Oni se smatraju neophodnim za obavljanje poslova i postizanje ciljeva projekta.

15.    Kome se možemo obratiti za pomoć u pojašnjenju eventualnih pitanja prilikom pripreme projektnog prijedloga?

U svrhu pojašnjenja smjernica, tim UN-a će organizirati obuke i dane otvorenih vrata širom BiH. Raspored dana otvorenih vrata i obuka može se naći na www.un.ba

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i pojašnjenjima, potencijalni kandidati mogu poslati pitanja pozivajući se na javni poziv za podnosioce prijava (navesti LOT broj) na e-mail adresu: registry.ba@undp.org;

Pitanja se mogu dostavljati do 23. decembra/prosinca 2014, a odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od 3 dana od prijema zahtjeva.

16.    Šta spada pod djelokrug rješavanja potreba ranjivih grupa u BiH?

Marginalizacija i isključivanje drugih grupa iz mainstream društva u BiH predstavlja važno pitanje za razmatranje u ovom projektu. To su etničke grupe koje pripadaju kategoriji "Ostalih", koji su sistemski diskriminirani u trenutnom ustavnom okviru BiH, koji naglašava primat triju "konstitutivnih naroda", (što je predmetom odluka Evropskog suda za ljudska prava za koje nikakvo rješenje nije pronađeno, a što posljedično unazađuje proces pristupanja BiH u EU). Druge grupe čija ljudska prava nisu podržana uključuju Rome, LGBT populaciju i osobe s invaliditetom. To su najranjivije i društveno marginalizirane grupe u BiH, a često su ciljane na različite načine od strane mainstream društva, čime se pojačava opća atmosfera netolerancije i nedostatak poštivanja različitosti.

17.    Šta je „spol“ u kontekstu ovog poziva?

Ostvarenje građanskih, kulturnih, ekonomskih, političkih i socijalnih prava žena i muškaraca je ključno za okvir za ljudski razvoj UNDP. Bit će potrebno ravnopravno učestvovanje svih spolova, kao i projektna osjetljivosti za uključivanje rodnih manjina u projektnim aktivnostima. Prema Strategiji UNDP za ravnopravnost spolova 2014-2017, najmanje 15% od projektnih sredstava, implicitno ili eksplicitno, se mora odnositi na uključivanje rodnih manjina i/ili rješavanja potreba žena.

NAPOMENA: „najmanje 15%“odnosi se na finansijska mjerila za dodjelu sredstava za finansiranje aktivnosti koje se implicitno ili eksplicitno odnose na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena.

18.      Gdje mogu naći potrebne dokumente za prijavu?

Svi projektni dokumenti i smjernice se mogu naći na zvaničnoj web stranici Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini: http://www.un.ba/bih/novost/10806/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-neformalnim-grupama-i-pojedincima-za-dostavu-projektnih-prijedloga

19.    Kako mogu podnijeti svoju prijavu?

Dokumentacija za javni poziv za dostavljanje prijedloga može se preuzeti od 7. novembra/studenog 2014. do 28. decembra/prosinca 2014. godine dostavljanjem zahtjeva s imenom zainteresirane organizacije na e-mail adresu: registry.ba@undp.org (svrha: za Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za zajednički projekat UN-a Dijalog za budućnost – Promocija suživota i različitosti u Bosni i Hercegovini (navedite LOT broj)). Dokumentacija se također može preuzeti na http://www.un.ba/bih/novost/10806/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-neformalnim-grupama-i-pojedincima-za-dostavu-projektnih-prijedloga.

Popunjeni prijavni obrazac, sa svom obaveznom dokumentacijom, potrebno je dostaviti u tri (3) štampana primjerka i jedan u elektronskom obliku (na CD-u ili USB memorijskoj kartici) preporučenom poštom ili lično, u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačen javni poziv, radnim danima (od ponedjeljka do petka), od 9:00-14:00 sati, na sljedeću adresu:

Sjedište UN,
Zmaja od Bosne bb,
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina


Svrha: Prijava na javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za zajednički projekat UN-a Dijalog za budućnost – Promocija suživota i različitosti u Bosni i Hercegovini (LOT broj)

Rok za podnošenje prijava je 31. decembar/prosinac 2014 do 14:00 sati. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka će biti uzete u obzir samo ako je na poštanskoj marki označen datum slanja prije zvaničnog roka. Prijave poslane na neki drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili koje su dostavljene na druge adrese neće se uzeti u razmatranje. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv javnog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, puno ime i adresu podnosioca prijave, puni naziv projekta i riječi: "Ne otvarati prije službenog otvaranja". Agencije UN učesnice će voditi evidenciju o svakom primljenom projektnom prijedlogu i izdavat će odgovarajuće potvrde.

Prije podnošenja projektnog prijedloga, podnosioci prijava trebaju provjeriti da li je potrebna dokumentacija/prijava potpuna popunjavanjem Kontrolne liste (Prilog 8), koja je sastavni dio prijavnog obrasca.

20.    Kada se poziv završava?

Rok za podnošenje prijava je 31. decembar/prosinac 2014 do 14:00 sati. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka će biti uzete u obzir samo ako je na poštanskoj marki označen datum slanja prije zvaničnog roka. Prijave poslane na neki drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili koje su dostavljene na druge adrese neće se uzeti u razmatranje.

21.    Kada i na koji način ću biti informiran/a o rezultatima?

Rezultati poziva će biti objavljeni na web stranici Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i web stranicama UN agencija, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

22.    Navodi se da “Podnosioci prijava mogu sufinansirati projekte ili osigurati dio sredstava od drugih donatora ili partnera.“ Postoje li bilo kakvi posebni kriteriji za druge donatore?

Podnosioci prijava mogu sufinansirati svoje projekte ili osigurati dio sredstava od drugih donatora ili partnera . U tom slučaju, sredstva drugih donatora moraju biti dostupna (potrebno dokazati)  u trenutku podnošenja zahtjeva. U slučaju da podnosilac prijave namjerava sufinansirati projekat svojim internim izvorima, to bi trebalo biti potvrđeno službenim dopisom i dokazano u vidu bankovnog izvoda gdje su jasno predočene finansijske rezerve. Sufinansiranje koje osigura podnosilac zahtjeva može biti u naturi (vidjeti pitanja 13 i 14); Međutim, u slučajevima podnosilaca prijava koji pružaju sufinansiranje u novčanim sredstvima, to će se smatrati kao prednost. Nadalje, ne postoji minimalni uvjet za sufinansiranje podnesenih projektnih prijedloga. Međutim, prijave s osiguranim sufinansiranjem (u gotovini ili u naturi) dobit će dodatne bodove tokom ocjenjivanja.

Grantovi koji se dodjeljuju u okviru ovog poziva mogu finansirati osoblje i administrativne troškove  do maksimalno 20% od traženog iznosa. Preostalih 80% sredstava mora biti predviđeno za programske aktivnosti projekta.

23.    Šta je Komisija za odabir?

Komisija za odabir je osmišljena u projektnom dokumentu u konsultacijama s UN organizacijama primateljima i Fondom za izgradnju mira/Peacebuilding Fund (donator). Komisija za odabir utvrđuje da li prijave ispunjavaju minimalne tehničke uvjete za prelazak praga za daljnje razmatranje. Zatim, Komisija za odabir bira projekte na temelju prioritetnih područja, u skladu s Kriterijima za odabir navedenim u Javnom pozivu. Komisija za odabir će se sastojati od predstavnika svake UN agencije učesnice i predstavnika Predsjedništva BiH.

24.    Na kojem jeziku mogu dostaviti svoj prijedlog?

Projektni prijedlog potrebno je dostaviti na bilo kojem od službenih jezika u BiH, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Prevedena verzija dokumentacije će se zahtijevati od podnosioca prijave nakon što se zvanična odluka o dobitnicima granta objavi u javnosti.

25.    Nakon što se prijava podnese, postoji li mogućnost promjene bilo čega u postojećoj prijavi ukoliko rok za podnošenje prijava još uvijek nije istekao?

Ne, to neće biti moguće. Prijave se ne mogu mijenjati. Sve izmjene predlaže projektni tim u slučaju da se projekat odabere za finansiranje. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka će biti uzete u obzir samo ako je na poštanskoj marki označen datum slanja prije zvaničnog roka. Prijave poslane na neki drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili koje su dostavljene na druge adrese neće se uzeti u razmatranje.  

 

* Reference na Kosovo će se razumijevati u skladu sa rezolucijom Savjeta Bezbjednosti 1244 (1999).

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno