Finansijska održivost sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u FBiH

26. juli 2014

imageOdluka o mehanizmu sufinansiranja obuka za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave

Tokom 119. redovne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), održane 12. juna 2014. godine, donesena je Odluka o osiguranju finansijske održivosti sistema obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave FBiH kroz mehanizam sufinansiranja.

Finansijska održivost je postavljena kao prioritetan cilj u Strategiji obuke za jedinice lokalne samouprave u FBiH, kako bi se osigurala adekvatna finansijska sredstva za uspješno funkcioniranje sistema obuke i nakon završetka Projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave“ (MTS), kojeg u Bosni i Hercegovini finansira Sida, a provodi UNDP . U tu svrhu, Vlada FBiH je u julu 2013. godine uspostavila međuinstitucionalnu radnu grupu sa zadatkom da izradi nacrt odluke o finansijskoj održivosti.

Nakon analize trenutnih finansijskih doprinosa za obuku jedinica lokalne samouprave, finansijskih potreba u pogledu preporučenog broja učesnika obuke, kao i cijene obuke po učesniku te poslije pažljivog razmatranja tri potencijalna modela sufinansiranja, radna grupa je odabrala onaj koji se zasniva na sljedećim principima: preraspodjela postojećih sredstava, isplativost i solidarnost.

UNDP i Savez općina i gradova u FBiH su preuzeli tehničku i savjetodavnu ulogu tokom izrade odluke.

Više informacija o odluci je dostupno u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 50/7, 25. juni 2014. na sljedećem linku: http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/index.php.