Nastavak podrške jačanju lokalne demokratije/demokracije

Fri Apr 18 00:00:00 EDT 2014

Konferencija organizacija civilnog društva o pružanju usluga u lokalnim zajednicama

U okviru UNDP-ovog projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III kojeg finansira EU, u Sarajevu je 16. i 17. aprila održana dvodnevna Konferencija organizacija civilnog društva o pružanju usluga u lokalnim zajednicama na kojoj je učestvovalo preko 50 organizacija civilnog društva (OCD) koje rade na pitanjima socijalne uključenosti, rada sa osobama sa invaliditetom i zapošljavanju, što su ujedno bile i glavne teme konferencije.

Natalia Dianiskova, šefica Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u BiH je istakla da je ovo šesta godina kako EU zajedno s UNDP-om, organizacijama civilnog društva i opštinama provodi projekte lokalne demokratije/demokracije.

"Mi smo u sve tri faze finansirali ovaj projekt sa oko 5 miliona eura. Također, EU je izdvojila 2 miliona eura za sljedeću fazu projekta koja počinje ovog ljeta", naglasila je Dianiskova.

Zahira Virani, zamjenica rezidentog predstavnika UNDP-a u BiH, izjavila da LOD projekt nastavlja podržavati procese jačanja lokalne demokratije/demokracije kroz poboljšanje saradnje između civilnog društva i lokalnih vlasti.

"Mi pokušavamo osigurati alate za transparentnost i odgovornost za procese za obje strane. Civilno društvo postaje pouzdani partner za lokalne zajednice. Evidentno je da se usluge u lokalnim zajednicama poboljšavaju, jer se sada resursi raspoređuju na temelju stvarnih potreba i prioriteta", objasnila je Zahira Virani.

Cilj konferencije je bila razmjena iskustava dobre prakse u sprovedbi projekata na lokalnom nivou i kreiranje planova aktivnosti za buduće djelovanje.

Dio konferencije je namijenjen radu u tematskim grupama  na kojima je zaključeno da standardizacija usluga i uspostavljanje kriterija u oblasti specifičnih usluga koje OCD pružaju je neophodna u smislu daljne profesionalizacije. LOD metodologija je dobar primjer pružanja tih alata lokalnim zajednicama i organizacijama civilnog društva koji se ciljano odnose na implementaciju strateških dokumenata.

Također, jedan od zaključaka konferencije je da u Bosni i Hercegovini, zemlji sa pola miliona nezaposlenih, veliki problem u segmentu zapošljavanja je nedostatak strateškog djelovanja. Osnovna preporuka ove tematske grupe jeste definisanje strateških dokumenata u lokalnim sredinama koje često nisu usklađene sa stvarnim ekonomskim potrebama stanovništva. Neophodna je  reorganizacija obrazovnog sistema koji je zastario, kao i uvođenje novih standarda i definisanje oblasti neformalnog obrazovanja koje nije adekvatno riješeno u okvirima legislative.

Problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom su brojni. Ispravna i rana dijagnoza kod djece sa invaliditetom je jedan od ključnih problema u BiH. Socijalna uključenost, odnosno društveni život, je jedna od najvećih osnovnih potreba osoba i djece sa invaliditetom, a taj društveni život je često ograničen na ustanove u kojima ovakve osobe provode rehabilitaciju, kao što su zdravstvene ustanove, dnevni centri i slično. Veliki nedostatak su prilike za trajno zaposlenje osoba sa invaliditetom iako postoje određene zakonske mogućnosti i olakšice koje se pružaju poslodavcima.  

Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ je projekat koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.  Projekat LOD u svojoj trećoj fazi nastavlja jačanje lokalnih demokratskih procesa kroz unaprijeđenje saradnje između civilnog sektora i lokalnih vlasti. Rezultati konferencije konrektno doprinose jednom od ciljeva LOD projekta, a to je: Podsticanje OCD-ova da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti,  usvoje praksu dugoročnog planiranja, da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima.