Vlada FBiH usvojila LOD metodologiju za transparentno finansiranje projekata OCD-a

Thu Apr 03 00:00:00 EDT 2014

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH u januaru 2013. godine počeo sa provedbom projekta “Podrška razvoju lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je efikasnija i orijentisana ka pružanju usluga i znanja”.

Kao rezultat projektnih aktivnosti i napora, Vlada Federacije BiH je na redovnoj sjednici održanoj 13. marta ove godine donijela odluku kojom je usvojila Metodologiju za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima Evropske unije (LOD metodologija).

LOD metodologija je kreirana u svrhu definisanja jasnih procedura za transparentnu dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti.

Ove aktivnosti su dio komponente projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije III - LOD III”, kojeg finansira EU. S tim u vezi, podršku primjene ove metodologije je dao šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen.

Uz preporuke za usvajanje i primjenu na nižim nivoima vlasti (kantonima i jedinicama lokalne samouprave) u odluci Vlade FBiH se navodi da za njenu provedbu nije potrebno osigurati dodatna budžetska sredstva, zadužujući za praćenje realizacije ove odluke ministarstva pravde i finansija FBiH.

Usvajanje ove odluke je rezultat višemjesečnih aktivnosti kroz koje je Savez općina i gradova FBiH, uz pomoć LOD III projekta, obavio konsultacije sa relevantnim ministarstvima FBiH i sačinio preporuke koje su dovele do pozitivnog prijema u Vladi FBiH.

Ovim je ostvaren još jedan značajan korak u jačanju partnerstva između organa vlasti na svim nivoima i OCD-a. Za očekivati je da u budućnosti značajna sredstva koja se izdvajaju za aktivnosti OCD-a budu iskorištena na efikasniji način u korist krajnjih korisnika, stanovnika Bosne i Hercegovina. LOD projekat nastavlja saradnju sa Savezom općina i gradova Federacije BiH na realizaciji zadatih ciljeva i u narednom periodu se očekuje održavanje serije obuka za predstavnike jedinica lokalne samouprave u FBiH u primjeni LOD metodologije.

Projekat LOD III finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura. Cilj projekta je da podrži dalje jačanje saradnje između lokalnih vlasti u BiH i OCD-a, a sve kroz unaprijeđenje kapaciteta za projektni pristup prilikom raspoređivanja budžetskih sredstava za rješavanje lokalnih pitanja.