Lideri u planiranju i upravljanju razvojem

Thu Apr 03 00:00:00 EDT 2014

Konferencija UNDP-ovog projekta Integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) o strateškom planiranju i implementaciji razvojnih strategija u 40 opština i gradova širom BiH

Jučer je u Sarajevu u okviru UNDP-ovog Projekta Integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) održana konferencija o strateškom planiranju i implementaciji razvojnih strategija  u 40 opština i gradova širom BiH, s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi, ali i izazova sa kojima se lokalne zajednice suočavaju u realizaciji razvojnih prioriteta. 

Konferencija je omogućila razmjenu iskustava 18 opština i gradova koje su tokom prošle godine izradile lokalne razvojne strategije, u skladu sa opće-prihvaćenom Metodologijom za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO) te je istovremeno pružila priliku da se 22 općine osvrnu na dosadašnja postignuća u sistemskoj implementaciji lokalnih strategija.

Tokom konferencije, posebna izlaganja su imali načelnica Mrkonjić Grada, gđa Divna Aničić, o iskustvima opštine u procesu strateškog planiranja koji je rezultirao razvojnom strategijom opštine Mrkonjić Grad te načelnik opštine Orašje, gosp. Đuro Topić, koji je govorio o izazovima i uspjesima u implementaciji lokalne razvojne strategije opštine Orašje. 

Učesnici su tokom diskusije posebno istakli kvalitet metodologije prema kojoj su strategije izrađene jer je omogućila učešće predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora. Ovako izrađene  strategije, s punim pravom, predstavljaju legitimne platforme za buduća ulaganja u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja, te zaštitu okoliša. 

U kontekstu implementacije lokalnih razvojnih strategija, istaknuta je važnost finansijske realnosti strategija, namicanja sredstava iz eksternih izvora finansiranja za strateške prioritete putem razvijanja kapaciteta za pisanje projekata, kao i važnost sistemskog upravljanja strategijama i razvojem putem posebno uspostavljenih jedinica za upravljanje razvojem u opštinskim/gradskim administracijama. S obzirom da opštine dijele slične probleme koje puno efikasnije mogu rješavati zajedno, naglašena je i nužnost međuopštinske saradnje i sve njene koristi.

Regula Babler, savjetnica za lokalnu upravu, migracije i razvoj  Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) uputila je čestitke prvoj generaciji 22 predstavnika jedinica lokalnih samouprava za uspješno korištenje sveobuhvatnog modela uprave kako bi strateški prioriteti postali konkretne akcije i naglasila da je potreban i angažman viših nivoa vlasti, što podrazumijeva više zagovaranja i lobiranja za lokalne institucije kako bi ostvarile nužne političke i finansijske razvojne podsticaje.

“Novi model menadžmenta lokalnog razvoja, predstavljen u okviru ILDP partnerskih lokalnih vlasti, je nešto novo za cijelu zemlju. Kao takav, model predstavlja izazov koji nije jednostavno postići; predstavlja nove okvire, zahtijeva reformu, pa čak i promjene u načinu na koji lokalne administracije gledaju na vlastiti razvoj. Zbog toga, podrška lokalnim vlastima predstavlja ključni segment u osnaživanju opština i gradova kao stvarnih pokretača njihovog razvoja“, rekla je Zahira Virani, zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH, naglašavajući značaj integracije lokalnih strategija prioritete  viših nivoa vlasti. 

ILDP je zajednička inicijativa UNDP-a i SDC-a i provodi se u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom pravde FBiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Unsko-sanskim i Zapadnohercegovačkim Kantonom, Savezom općina i gradova FBiH, Savezom opština i gradova RS i 40 opština i gradova širom BiH.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno