Održana radionica “Izrada logičkih matrica i budžeta za dodjelu sredstava Fonda za migracije i razvoj”

Wed Mar 26 00:00:00 EDT 2014

Učesnici radionice "Izrada logičkih matrica i budžeta za dodjelu sredstava Fonda za migracije i razvoj" raspravljaju o temama predstavljenim na radionici.

U periodu od 19.-21.3.2014. godine, u Sarajevu je u okviru UNDP-ovog projekta Migracije i razvoj održana radionica "Izrada logičkih matrica i budžeta za dodjelu sredstava Fonda za migracije i razvoj", s ciljem da se predstavnici jedinica lokalne samouprave upoznaju sa potencijalima koje migranti iz BiH imaju za razvoj svoje zemlje, te načinima na koje se ti potencijali mogu staviti u službu lokalnog razvoja kroz izradu projekata sa naglaskom na komponentu migracija.
 
Na radionici je učestvovalo 27 predstavnika iz 10 partnerskih jedinica lokalne samouprave (Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša), a ovom prilikom je učesnicima predstavljen institucionalni i zakonski okvir u BiH vezan za migracije i razvoj, kao i socioekonomski i statistički podaci o bh. iseljeništvu.
 
Koordinator za saradnju sa dijasporom u općini Sanski Most, Amer Mezetović, smatra da je veoma bitno stvoriti povoljan investicioni ambijent i takvu poduzetničku klimu gdje će poduzetnici iz dijaspore u najkraćem mogućem roku moći vratiti uložene investicije. On takođe smatra da je glavni adut Bosne i Hercegovine edukovana radna snaga koja je tržišno konkurentna, međutim, potrebno je što prije pristupiti sistemskom rješavanju problema i pojednostavljenju administrativnih procedura.
 
„Sam koncept projekta Migracije i razvoj uveliko će pomoći svim jedinicama lokalne samouprave koje su uključene u projekat. Prije svega očekujemo da ćemo usvojiti određena znanja i vještine i steći neophodno iskustvo kako bismo dodatno izgradili svoje kapacitete za institucionalnu saradnju sa dijasporom. Drago mi je da je u cijeloj Bosni i Hercegovini dijaspora konačno prepoznata kao razvojna komponenta. Bilo je neophodno usvojiti određene mehanizme i alate kako bi se ponovo uspostavila ta saradnja, jer nažalost, dijaspora je generalno nezadovoljna samim pristupom države prema njima, a mi pokušavamo s najnižih nivoa vlasti da vratimo to izgubljeno povjerenje, jer se kompletan život upravo i odvija u lokalnoj zajednici", dodao je on.
 
Sredstva u iznosu 30.000 američkih dolara za projekte u okviru svake jedinice lokalne samouprave će osigurati UNDP-ov projekat Migracije i razvoj, koji se realizuje zahvaljujući finansijskoj pomoći Ureda za saradnju Ambasade Švicarske, i u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok će ostatak sredstava obezbijediti jedinice lokalne samouprave iz svojih budžeta.
 
Cilj projekta Migracije i razvoj je doprinos uspostavljanju povoljnog okruženja za migrante koji su spremni promovirati i proaktivno podržavati razvoj zemlje u oblastima tranzicije i socio-ekonomskog napretka na svim institucionalnim i društvenim nivoima. Rezultat ovog projekta je da će, do polovine 2015. godine, u strateške planove u deset odabranih jedinica lokalne samouprave prvi put biti uključeni prioriteti koji se odnose na migracije i razvoj.
 
Istovremeno, bit će osnaženi kapaciteti nadležnih institucija na relevantnim nivoima vlasti, a bit će identificirani i najvažniji elementi za definiranje i validiranje koncepta integriranja migracija i razvoja u komplementarne akcione planove na svim nivoima vlasti u BiH.
 
Projekt, koji će trajati 24 mjeseca, sastoji se od tri komponente: integracije koncepta migracija za razvoj u strategije razvoja u deset odabranih jedinica lokalne samouprave u BiH, izgradnje kapaciteta nadležnih institucija u oblasti migracija i razvoja, i definiranja zajedničkog strateškog okvira i smjernica za dugoročno djelovanje na polju migracija za razvoj.