Usvojen Treći nacionalni izvještaj BiH i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova BiH

Mon Jul 24 00:00:00 UTC 2017

Vijeće ministara BiH je 23.05.2017. godine usvojilo Treći nacionalni izvještaj (TNC) Bosne i Hercegovine i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova (SBUR) Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) koji su predati UNFCCC sekretarijatu u Bonu.  

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je uz finansijsku podršku Globalnog fonda za okoliš (GEF) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao UNFCCC kontakt institucijom za BiH, Ministarstvom okoliša i turizma Federacije BiH i Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Brčko Distrikta implementirao projekt „Treći izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama“ koji je rezultirao izradom Trećeg nacionalnog izvještaja i Drugog dvogodišnjeg izvještaja o emisiji stakleničkih plinova Bosne i Hercegovine.

TNC i SBUR izvještaji služe kao značajni strateški dokumenti za održivi razvoj, te povezuju zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena sa ključnim pitanjima socio-ekonomskog razvoja zemlje.  U okviru TNC i SBUR izvještaja ažurirane su i unaprijeđene informacije vezane za klimatske promjene, inventar gasova staklene bašte, ublažavanje klimatskih promjena, ranjivost na klimatske promjene i preduzete korake za adaptaciju na klimatske promjene, kao i informacije o javnoj svijesti, obrazovanju, obuci, sistemskom istraživanju, te prenosu tehnologija. Priprema i predaja ovih izvještaja je obaveza koju Bosna i Hercegovina, kao država potpisnica UNFCCC-a, ima u skladu sa Odlukom 17/CP8 i ostalim relevantnim dokumentima Konvencije.

Treći nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine i Drugi dvogodišnji izvještaj o emisiji stakleničkih plinova Bosne i Hercegovine su pripremljeni uz podršku 48 domaćih eksperata i aktivno učešće relevantnih institucija. Rad na pripremi ovih izvještaja je ujedno unaprijedio kapacitete BiH institucija kako bi u budućnosti mogle raditi na pripremi narednih nacionalnih izvještaja.  Nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama (NC) se predaje svake četiri godine, a Izvještaj o emisiji stakleničkih plinova u BiH (BUR) svake dvije godine.

Izvještaj navodi da je u posljednjih pet godina Bosna i Hercegovina suočena sa nekoliko izuzetnih ekstremnih klimatskih i vremenskih epizoda koje su uslovile značajne materijalne i finansijske deficite, kao i gubitke ljudskih života. Dva najznačajnija događaja su suša iz 2012. i poplave tokom 2014. godine. Dodatno:

  • U periodu od 2002. do 2013. godine najznačajniji izvor CO2  je bio energetski sektor koji je u ovom dvanaestogodišnjem period pridonio sa oko 53% cjelokupnih emisija CO2-eq, slijedi poljoprivreda (14%), industrijski procesi (6%) i otpad (5%). Udio emisija iz ostalih sektora u ukupnim emisijama u tom periodu iznosi oko 22%.
  • Povećanje temperature vazduha na godišnjem nivou se kreće u rasponu od 0,4 do 1,0°C, dok porast temperature tokom vegetacionog perioda (april – septembar) ide i do 1,2°C. Povećanja temperature tokom posljednjih četrnaest godina još su više izražena. U analiziranom periodu svi indeksi toplih temperaturnih ekstrema imaju pozitivne trendove, dok su indeksi hladnih temperaturnih ekstrema sa negativnim trendom.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno