UNDP i EU podrška smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini

Fri Mar 17 00:00:00 EDT 2017

Danas je u Bijeljini Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u sklopu novog dvogodišnjeg regionalnog projekta “Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi – akciona mreža” (SEE URBAN), kojeg zajednički finansiraju Evropska unija i UNDP, održao prvi sastanak sa partnerima u Bosni i Hercegovini. Učesnicima su predstavljeni ciljevi Projekta, te iskustva i dobre prakse iz Hrvatske iz oblasti smanjenja rizika od nastanka katastrofa i izgradnje funkcionalnog sistema zaštite i spašavanja.

Poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu 2014. godine ukazale su na nedostatke u odbrani od katastrofa koje su se ogledale, između ostalog, u izostanku institucionalne saradnje između jedinica lokalne samouprave i viših nivoa vlasti, kao i razmjene dobrih praksi između institucija.

“URBAN SEE projekt je od izuzetne važnosti za Bosnu i Hercegovinu. Imamo priliku da nadogradimo napore koje ulažemo u ovoj oblast i uspostavimo efikasne mehanizme koordinacije između institucija kako bi se smanjio rizik od katastrofa na lokalnom nivou koji je prvi izložen, te spriječile ljudske žrtve i umanjila ekonomska šteta” istakla je Aida Hadžić-Hurem, UNDP rukovodilac projekata smanjenja rizika od katastrofa.

Sastanku, koji je organizovan u koordinaciji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i Savezom općina i gradova Federacije BiH, aktivno učešće su uzeli ključni akteri u oblasti smanjenja rizika od katastrofa - Ministarstvo sigurnosti BiH, entitetske uprave civilnih zaštita, jedinice lokalne samouprave, te predstavnici Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

Od januara 2017. godine, URBAN SEE projekat vrijednosti EUR 577.000, se realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, BJR Makedoniji, Srbiji i Kosovu*. Cilj URBAN SEE projekta je primijeniti i prilagoditi dobre prakse smanjenja rizika od katastrofa kako bi se umanjile posljedice i zaštitili ljudi, okoliš i imovina od prirodnih nepogoda u jedinicama lokalne samouprave.  Ključne projektne aktivnosti su uspostavljanje modela udruživanja jedinica lokalne samouprave i razmjena dobrih praksi u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, jačanje institucionalnih kapaciteta i podizanje nivoa svijesti građana.

*Sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno