Energija i okoliš

Energetska efikasnost i održivost okoliša suštinske su komponente evropske budućnosti za zemlje kakva je Bosna i Hercegovina. Uz generalno nizak nivo svijesti o međuovisnosti okoliša i razvoja, postavljanje nacionalnih prioriteta u ovoj oblasti prilično je ograničeno. UNDP svoju podršku fokusira na to da osigura da BiH posjeduje ljudske i finansijske resurse za održivo korištenje svojih okolišnih i prirodnih resursa, da ispunjava okolišne Acquise EU i kreira zeleni, vitalan ekonomski rast i održivu egzistenciju za svoje stanovništvo. Krajnji cilj Sektora za energiju i okoliš u BiH jeste da temeljno promijeni razumijevanje okoliša, uključujući vodne resurse, i pitanja održive energije u zemlji, od trenutne percepcije kao tereta do shvatanja da su ovo važne prednosti za sadašnji i budući razvoj. više

Zaštita bioraznolikosti u Livanjskom polju

Glavni cilj projekta Integriranje smjernica za očuvanje kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore - KARST je bio da se podrži proces prostornog planiranja na kantonalnom nivou, sa naglaskom očuvanja bioraznolikosti i na pravila upravljanja krškim poljima.više

Naše priče

Ilija Brdar, 65 godina, povratnik u Lohovo, selo sa oko 25 povratnika u općini Bihać u zapadnoj Bosni, zaljeva svoju baštu

Voda nalazi svoj put

Uprkos obilnim vodnim resursima u Bosni i Hercegovini, pristup sigurnoj vodi za piće prilično je ispod EU standarda: trenutno je oko 65% stanovništva priključeno na mreževiše 

Finansiranje troškova grijanja za energetski neefikasne javne zgrade je najveći problem javnih administracija na državnom nivou.

Rješenja za održivu energiju

Iako bogata obnovljivim izvorima energije, Bosna i Hercegovina je u najranijem stadiju razvitka svojih ogromnih potencijala, trenutno trošeći oko 20% BDP-a na energiju (tri puta viševiše 

Više

Projekti i inicijative

  • Projekat zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini

    Bosna i Hercegovina obiluje izvorima energije iz biomase, a ruralno stanovništvo naročito ovisi o drvnoj biomasi za proizvodnju energije. Međutim, i pored velikog potencijala za proizvodnju energije iz biomase, veliki broj međusobno povezanih tržišnih barijera – uključujući ograničenu dostupnost finansiranja, nedostatak poslovnih modela i upravljačkih sposobnosti, ograničenu dostupnost informacija i nedovoljnu svijest – u kombinaciji ograničavaju samoodrživ rast ovog tržišta.više 

  • Podrška gradovima/općinama BiH u borbi protiv klimatskih promjena

    Svijest o energetskoj efikasnosti i održivoj energiji još uvijek je prilično niska u Bosni i Hercegovini. Javne zgrade u BiH koriste sisteme grijanja koji 'sagorijevaju' i energiju i javne budžete. Nedavne studije pokazuju da sektor zgrada ima udio od 57% u ukupnoj potrošnji energije u BiH (u poređenju sa manje od 40% u zemljama EU). Prosječna javna zgrada godišnje troši 220 kWh/m2 za potrebe grijanja, količinu koja se kategoriše kao energetski potpuno neefikasna po Programu upravljanja okolišem i revizije okoliša (EMAS) Evropske unije. Ovo također predstavlja veliki teret za općinske budžete.više 

  • Zeleni ekonomski razvoj

    Projekat Zeleni ekonomski razvoj ima za cilj institucionalizaciju aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Te aktivnosti doprinose, te su u skladu sa smjernicama Evropske unije (Direktiva energetskih usluga, EPBD direktiva / Energy Service Directive, EPBD directive), prema ugovoru energetske zajednice i obavezom Bosne i Hercegovine da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama, u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti. Trenutno, lokalne vlasti i nadležna ministarstva ne raspolažu dovoljnim ljudskim i finansijskim resursima za provođenje ovih aktivnosti.više 

Pogledajte sve projekte