Korisnik u centru pažnje: argument za e-dostupnost

Kako kreirati program za djecu sa invaliditetom? Pozovete ih da pomognu.
Kako kreirati program za djecu sa invaliditetom? Pozovete ih da pomognu.

Zamislite da imate oštećenje vida – kako biste koristili bankomat? Kako biste čekirali avionsku kartu ili kupili kartu za autobus na aparatu? Koji hardware i software bi vam trebali da na internetu tražite posao?

Izdvajamo

  • Kada se radi o dostupnosti, cilj osigurati da svako može koristiti, imati dobrobiti i uživati u alatima, resursima i sadržaju informaciono-komunikacijskih tehnologija.
  • Ured UNDP-a priprema smjernice za izradu i implementaciju akcionih planova za e-dostupnost, koji osiguravaju da osobe različitih sposobnosti i stanja mogu pristupiti informaciono-komunikacijskim tehnologijama.
  • UNDP je nedavno ušao u suradnju sa Vijećem ministara BiH, sa ciljem da web stranice svih javnih institucija na državnom nivou postanu potpuno dostupne, u skladu sa smjernicama za dostupnost web sadržaja.
  • Još jedan primjer postavljanja korisnika u središte usluga je i edukativni software za djecu sa autizmom (software je besplatan) koji je UNDP nedavno izradio.
  • Važan korak biće edukacija javnosti i pružatelja usluga o dobrobiti i potrebi e-dostupnosti, te o rastućem zakonskom imperativu podrške ljudskim pravima osoba sa invaliditetom.

Ili, recimo, da imate oštećenje sluha – kako biste došli do informacija koje svi drugi dobijaju putem TV-a ili radija?

Ne samo da online alati imaju potencijal da promoviraju prava osoba sa invaliditetom i, u nekim slučajevima, nadoknade određene invaliditete – već je, kada se radi o dostupnosti, cilj osigurati da svako može koristiti, imati dobrobiti i uživati u alatima, resursima i sadržaju informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Na sreću, ministri za informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) iz devet zemalja Jugoistočne Evrope već su se obavezali na modernizaciju javnih usluga kako bi bile dostupne osobama sa invaliditetom.

Da bi pomogao vladama u ispunjavanju preuzetih obaveza, ured UNDP-a priprema smjernice za izradu i implementaciju akcionih planova za e-dostupnost, koji osiguravaju da osobe različitih sposobnosti i stanja mogu pristupiti informaciono-komunikacijskim tehnologijama.

Rad na e-dostupnosti nikako ne bi trebao biti posmatran samo kao tehnička aktivnost u kojoj je cilj uskladiti se sa propisima, lokalnim zahtjevima ili standardima; to je dio mnogo šireg pitanja – kako osobe koje koriste te usluge postaviti u središte dizajna i načina isporuke usluga? UNDP-ov projekat, kao dio šire regionalne inicijative, podržava web-bazirana rješenja koja se vode ljudima (a ne tehnologijom).

Postaviti korisnike u centar pažnje također znači i komunicirati sa njima o njihovim iskustvima, slušati ih i prikupljati povratne informacije, i u skladu s tim poboljšavati usluge.

Na osnovu tog principa, UNDP je nedavno ušao u suradnju sa Vijećem ministara BiH, sa ciljem da web stranice svih javnih institucija na državnom nivou postanu potpuno dostupne, u skladu sa smjernicama za dostupnost web sadržaja. Finansijski ovo ne stoji mnogo, ali zahtijeva razumijevanje i političku volju.

Koristeći domaći software za prepoznavanje govora, osoba sa oštećenim vidom testirala je dostupnost vladinih web stranica i identificirala različite propuste koji se trenutno ispravljaju.

Još jedan primjer postavljanja korisnika u središte usluga je i edukativni software za djecu sa autizmom (software je besplatan) koji je UNDP nedavno izradio.

Staviti djecu u središte njihove sopstvene edukacijeStaviti djecu u središte njihove sopstvene edukacije

Software je testiran u učionicama organizacije EDUS-Edukacija za sve, sa djecom od dvije do trinaest godina starosti – sa i bez invaliditeta. Ne samo da je ovo prvi edukativni software na bosanskom jeziku, već je baziran na najsavremenijoj metodologiji razvijanoj na Univerzitetu Kolumbija, a lokalni eksperti podijelili su ga sa UNDP-om.

Software je zasnovan na “učenju pomoću prepoznavanja oblika” i povezan je sa načinom na koji učitelji i učenici međusobno djeluju, dok učitelj i povratne informacije računara imaju centralnu ulogu u olakšavanju učenja.

Software se pokazao uspješnim u učenju djece sa autizmom i drugim kašnjenjima u razvoju – iz razloga što postavlja korisnika u centar i koristi interaktivne alate kako bi pomogao izgradnju ranih kognitivnih sposobnosti, spremnosti djeteta za školu i osnovnih računarskih vještina.

Učitelji su nas izvijestili da su učenici bili jako motivirani i da je ovo prva računarska igrica koju su mogli razumjeti.

Još jedno važno zapažanje bilo je da su naučene vještine djeca mogla primijeniti u različitim životnim situacijama i okruženjima.

Šta je sljedeće za e-dostupnost?

UNDP-ova regionalna studija o e-dostupnosti daje ubjedljive argumente za hitnu i sveobuhvatnu akciju za e-dostupnost.

Select all: e-dostupnost za osobe sa invaliditetom

Iskustvo je do danas ukazalo na nekoliko principa koje bi trebalo imati na umu pri izradi politika i planova za e-dostupnost, uključujući:

  • Korištenje pristupa “dizajn za sve”, koji promovira rješenja koja svi mogu koristiti.
  • Stavljanje korisnika u središte dizajna i upotrebe usluga (prije nego institucionalnih potreba ili imperativa tehnologije).
  • Osigurati da su osobe sa invaliditetom uključene u izradu politika, akcionih planova i njihovu implementaciju.

Važan korak biće edukacija javnosti i pružatelja usluga o dobrobiti i potrebi e-dostupnosti, te o rastućem zakonskom imperativu podrške ljudskim pravima osoba sa invaliditetom.

Uz to, usvajanjem regionalnog pristupa ostvarile bi se dodatne koristi kroz razmjenu iskustava i podjelu troškova prevoda, alata i resursa. Također bi od koristi bilo istražiti puni obim resursa koji su na raspolaganju u regionu i Evropskoj uniji – od metodologija evaluacije i praćenja do besplatnog softwarea i smjernica politika. Tehnički pristupi su dobro dokumentirani, a smjernice su već dostupne i besplatne za svačiju upotrebu!

Prvi praktični koraci mogli bi biti provođenje istraživanja o veličini i prirodi izazova, i razvijanje mehanizama za praćenje napretka.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno