Pravda i sigurnost

Aktivnosti Sektora za pravdu i sigurnost osmišljene su kako bi se osigurao efikasan rad sudskih institucija, pristup pravdi i njeno ostvarivanje, te unapređenje sigurnosti ljudi u Bosni i Hercegovini. Ciljevi Sektora su unapređenje kapaciteta kantonalnih/okružnih pravosudnih institucija u BiH i izgradnja sigurnijih zajednica, što uključuje sudske, policijske i usluge iz oblasti ljudskih prava; podrška bh. građanima, prvenstveno žrtvama, svjedocima i ranjivim grupama; i smanjenje rizika i prijetnji od prirodnih nesreća i negativnih posljedica rata, kao što su oružje, eksplozivna sredstva i mine.

Sektor za pravdu i sigurnost je kroz svoje aktivnosti usmjeren na prevenciju kriza i oporavak, sa glavnim fokusom na smanjenje prijetnji koje izazivaju prirodne katastrofe, minska polja, malo oružje i lako naoružanje, te pitanja migracije. Kroz svoje aktivnosti, Sektor za pravdu i sigurnost također je usmjeren prema konceptima socijalnog uključivanja i uprave. Dominantni fokus je na sveobuhvatnoj participatornoj izradi i implementaciji politika, kako bi se osigurale kvalitetne i inkluzivne usluge osnovne socijalne zaštite i zapošljavanja, a posebna pažnja pridaje se omogućavanju pristupa i učešća socijalno isključenih i ranjivih grupa. Detaljno

Projekat Evropske unije za smanjenje viškova i sigurno skladištenje municije (EU STAR)

Misija projekta EU STAR je smanjiti rizike i opasnosti za mir, stabilnost i razvoj u BiH kroz značajno umanjenje zaliha nesigurne/nestabilne municije, kao i potpuni prenos znanja sa projekta na osoblje MO i OS BiH, doprinoseći razvoju održivog sistema upravljanja municijom u BiH.više

Projekti i inicijative

  • Prevelike zalihe municije zbog rizika od moguće nekontrolisane eksplozije i dalje predstavljaju značajnu opasnost za sigurnost ljudi i zajednica u BiH. Cilj EU STAR projekta je da se tokom trajanja projekta uništi 3.000 tona nestabilne municije u specijalizovanim domaćim i međunarodnim postrojenjima za demilitarizaciju. više 

  • Projekat uvođenja usluga podrške žrtvama/svjedocima

    U periodu 1992.-1995. godine Bosna i Hercegovina (BiH) bila je poprište oružanog sukoba širokih razmjera, koji je karakteriziralo sistematsko i rasprostranjeno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i koji je rezultirao gubitkom oko 100.000 života. Suočavanje sa događajima iz nedavne prošlosti, naročito borbom protiv nekažnjavanja ratnih zločina, prepoznato je kao jedan od osnovnih preduslova za pomirenje i napredak, kako unutrašnji tako i vanjski, i za razvitak BiH u demokratsku i sigurnu zemlju. više 

  • Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi (projekat završen)

    Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane u Bosni i Hercegovini nije garantiran, zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći (FLA) u zemlji, i nedostatka usklađene legislative na državnom nivou. Prema tome, besplatna pravna pomoć dostupna je u ograničenom broju jurisdikcija, a – tamo gdje postoji legislativa – usluge besplatne pravne pomoći koje pružaju institucije vlasti u nedostatku su opreme i osoblja, a manjkaju im i kvalitetni alati za praćenje i profesionalna obuka. Uz to, šira javnost nije svjesna svojih prava na usluge besplatne pravne pomoći. više 

Pogledajte sve projekte

Naše priče

Deminiranje vraća obradivo zemljište stanovnicima Bosne i Hercegovine
Tlo Bosne i Hercegovine i dvadeset godina nakon rata ostaje najveća prijetnja za svoje stanovnike zbog velikog broja aktivnih mina: Fotografija UNDP BiH
Deminiranje vraća obradivo zemljište stanovnicima Bosne i Hercegovine

Dvadeset godina nakon rata, mine ostaju glavna prijetnja za 550.000 stanovnika širom zemlje. U širem smislu, mine predstavljaju kočnicu u ekonomskom razvoju BiH na više načina. Onima koji ovise od popljoprivrede, nemogućnost pristupa obradivim površinama i šumama znači da ne mogu ostvariti prihode potrebnee da prehrane svoje obitelji.Više 

Preko 100.000 komada streljiva i eksplozivnih naprava je prikupljeno tokom kampanje 2013. godine
Bosna i Hercegovina bira život bez oružja

Dubica je mali grad na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tokom 2013. godine, u ovoj naizgled mirnoj opštini dogodilo se nekoliko ozbiljnih i nasilnihViše 

Više

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno