Detaljno

Alt text for image

Početkom 1990-ih Bosna i Hercegovina bila je poprište oružanog sukoba širokih razmjera, čija je  karakteristika imao sistematsko i široko rasprostranjeno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i rezultirao je sa oko 100.000 poginulih i široko rasprostranjenim i sistematskim oblicima seksualnog nasilja.

Suočavanje sa događajima iz bliske prošlosti – naročito u smislu odnosa sa zaostavštinom rata koja se tiče pitanja tranzicijske pravde – prepoznato je kao osnovni preduslov za pomirenje i razvoj BiH u demokratsku i stabilnu zemlju.

Postkonfliktna pitanja u BiH nastavljaju biti problem za održivi razvoj – procjenjuje se da je 2,8% teritorije kontaminirano minama, još uvijek postoji oko 18.000 tona viškova vojne municije, a oko 750.000 komada nekontrolisanog oružja je ostalo u posjedu civila, što predstavlja veliku prijetnju sigurnosti zemlje i regiona. Procesuiranje ratnih zločina i postizanje pravde za žrtve u velikom su zakašnjenju, a prijeko potrebna reforma pravosuđa je u zastoju. Također, BiH je ranjiva u velikom broju slučajeva prirodnih nesreća kao što su poplave, suše, požari i zemljotresi, a kapaciteti za ublažavanje i smanjivanje rizika, te efikasno reagovanje na katastrofe, su decentralizirani i ograničeni.

Reforma sudstva u BiH predstavlja jedan od ključnih uslova za pristupanje EU. Procjenjuje se da je pravosudni sistem BiH u zaostatku od preko dva miliona slučajeva, uključujući građanske parnice, ratne zločine, organizirani kriminal i administrativne slučajeve. Osiguravanje jednakosti pred zakonom i njegova jednaka primjena od ključnog su značaja za napredak zemlje. Usluge kao što su pružanje podrške žrtvama i svjedocima i pružanje besplatne pravne pomoći i dalje su ograničeno dostupne i nemaju adekvatne resurse i kapacitete.

Borba protiv spolno zasnovanog nasilja i njegovo procesuiranje, kao i procesuiranje slučajeva seksualnog nasilja u ratu 1992-1995, pokazali su ograničen napredak zbog nepostojanja usklađene legislative i efikasnih mehanizama za procesuiranje slučajeva spolno zasnovanog i seksualnog nasilja.

Sektor za pravdu i sigurnost radi na tome da osigura da sudske institucije funkcionišu nezavisno i efikasno, i da dostupnost i postizanje pravde te poboljšana sigurnost u BiH budu u skladu sa zahtjevima evropskih integracija, kao što je to navedeno u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU (SAA) i Strategiji partnerstva.

Kroz koordinirane aktivnosti na područjima pravde i sigurnosti, ovaj sektor za cilj ima stvaranje temelja za integrirane i održive sudske usluge, dostupne svima, unutar bezbjednog i sigurnog okruženja. Pošto je prevazilaženje pomenutog nasljeđa rata uslov sine qua non za učvršćivanje stabilnosti i napredak demokratskog procesa u BiH, UNDP predlaže holistički pristup putem konsolidovanog seta alata kako bi se adresirala postkonfliktna pitanja i premostio jaz između implementacije Acquis Communautaire EU i neophodnih institucionalnih reformi, i postizanja i ostvarivanja pravde za žrtve rata.

Fokus je, između ostalog, na jačanju kapaciteta naših nacionalnih partnera u BiH pravosuđu, kako bi se transformirali u moderne, efikasne institucije koje se mogu adekvatno baviti ratnim zločinima i drugim slučajevima, omogućavajući jednak pristup pravdi za žrtve i svjedoke, kao i za druge ranjive i socijalno isključene grupe. Posebna pažnja se pridaje razvoju državne politike tranzicijske pravde koja uključuje mehanizme za definiranje, kazivanje istine i utvrđivanje činjenica, reparacije i jedinstvena načela sjećanja i memorijala za sve žrtve rata, kao i napredak procesa pomirenja.

Bolja bezbjednost i sigurnost u cijeloj zemlji stimuliraju se kroz inicijative o radu policije u zajednici, sigurnosne forume, ubrzano deminiranje, smanjenje zaliha vojne municije i unapređenje lokacija gdje su uskladištene – uključujući tehničku podršku državnim fabrikama oružja i stvaranju radnih mjesta, kao i kroz prevenciju spolno zasnovanog nasilja. Od posebnog značaja za BiH, kao i za cijeli region, je podrška koju UNDP pruža kampanjama prikupljanja oružja i smanjenju količine nelegalnog oružja u civilnom posjedu, kao i jačanju institucionalnih kapaciteta kroz pomoć Koordinacionom odboru za mala oružja i lako naoružanje (SALW) i SALW strategiji (2013-2016).

Pored toga, Sektor za pravdu i sigurnost pruža tehničku podršku povećanju kapaciteta za smanjenje rizika od prirodnih nesreća na svim nivoima i razvija efektivne mehanizme suradnje kako bi se smanjili rizici od prirodnih i ljudskim faktorom izazvanih nesreća, te osiguralo efikasno reagovanje onda kada je to potrebno.

The focus, among other things, is on strengthening the capacities of our national partners within the BiH judiciary, to transform them into modern, effective institutions that can adequately address war crimes, and other cases while providing equal access to justice for victims and witnesses, and other vulnerable and socially excluded groups. Particular attention is paid to the development of a national policy on transitional justice that includes defining, truth telling and fact finding mechanisms, reparations and a unified approach to remembrance and memorialisation for all victims of war, as well as the development of a reconciliation process.

Improved safety and security across the country is stimulated through community policing initiatives, security forums, accelerated mine action, the reduction of military ammunition stockpiles and improvement of storage sites, including technical support to the Government’s ordnance factories and job creation, as well as the prevention of gender based violence. Of particular importance for BiH, and the region as a whole, is the support UNDP provides to the weapons collection campaign and the reduction of illicit weapons in civilian possession, as well as to enhancing institutional capacities through its assistance to the Co-ordination Board for Small Arms and Light Weapons (SALW) and the SALW Strategy (2013-2016).
Additionally, the Justice and Security Sector provides technical support to increase Disaster Risk Reduction capacity at all levels and develops effective co-operation mechanisms to both reduce the risks of natural and man-made disasters and to ensure an effective response when necessary.

Vezane publikacije
Pogled u prošlost kao put prema budućnosti: Promoviranje dijaloga u Bosni i Hercegovini kroz traženje istine – stanje i perspektive

Ovom publikacijom, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), pokreće novu seriju dokumenata i aktivnosti  u cilju podrške njihovim naporima koji su usmjereni na rješavanje nasilne prošlosti.

Suočavanje s prošlošću i pristup pravdi iz perspektive javnosti

Na samom početku procesa izrade strategije, UNDP je napravio izvještaj o istraživanju javnog mnijenja kako bi doprinio ovom važnom procesu.

Izvanparnični postupci

Sudski i tužilački sistem promovira i štiti demokratske vrijednosti, mir, sigurnost i ljudska prava.