UNDP i sistem UN

UNDP je najveća razvojna agencija sistema Ujedinjenih nacija i njena uloga u Timu UN u BiH (UNCT) je koordinacija. UNDP vodi brigu o funkcioniranju Ureda rezidentnog koordinatora UN-a za BiH, daje koordinacijsku podršku svim UN agencijama i pruža finansijsku, tehničku i pomoć u smislu ljudskih resursa programima i projektima sestrinskih agencija i ostalih razvojnih partnera.

Tim Ujedinjenih nacija u BiH sastoji se od dvanaest UN programa i specijaliziranih agencija (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNFPA, WHO, ILO, UNESCO, UN Women, UNV, FAO, UNEP, UNODC), Bretton Woods institucija (Svjetska banka, IFC, IMF), UNICTY i IOM. Nekoliko nerezidentnih UN agencija djeluje u BiH kroz provedbu Okvira razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) za period 2010-2014 (UNIDO, UN-HABITAT, IFAD, UNECE) i kroz svoje individualne projekte i tehničku pomoć (IAEA).

Koordinaciju UNCT-a omogućava Ured rezidentnog koordinatora UN-a (RCO), čija je glavna funkcija da podržava UNCT kroz pružanje koordinirane i analitičke pomoći, identifikaciju zajedničkih UN inicijativa i jamstvo da je svestrana UN ekspertiza na raspolaganju BiH partnerima u njihovim naporima da unaprijede razvoj zemlje. Ured rezidentnog koordinatora ima pet funkcionalnih stubova koji odražavaju UN prioritete u BiH: 1) Vladavina prava, 2) Mir i razvoj, 3) Ljudska prava, 4) UN koordinacija i monitoring i evaluacija, i 5) Odnosi s javnošću.

Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini je Sezin Sinanoglu. Ona je također i rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH. Obje dužnosti preuzela je u junu 2015. godine.

Rad Tima UN u BiH vođen je srednjoročnim – obično petogodišnjim – strateškim okvirom pod nazivom Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF). UNDAF za BiH koji pokriva period 2015-2019 potpisan je sa Vijećem ministara BiH u maju 2015. godine i ocrtava prioritetna područja pomoći UNCT-a u BiH i ključne strateške ishode, zajednički definirane sa BiH partnerima. U njemu je kao sveobuhvatni prioritet prepoznata težnja BiH da postane članica Evropske unije i fokusiran je na četiri prioritetna područja pomoći: ruralni i regionalni razvoj, socijalno uključivanje i demokratska uprava, pravda i sigurnost, i energija i okoliš.


Zajednički budžetski okvir osigurava partnerima unutar zemlje, UNCT-u i donatorima cjelovit pregled potrebnih i dostupnih resursa za podršku implementaciji UNDAF-a, kao i onih resursa koje treba mobilizirati tokom implementacije UNDAF-a. Predstavlja osnovu za zajedničku mobilizaciju resursa i doprinosi kvalitetnijoj realizaciji podrške UN-ovog sistema. Za punu implementaciju UN-ovog programa, prema procjenama, biće potrebno ukupno 264.592.034 USD. Ovaj iznos uključuje 54.871.620 USD iz redovnih ili osnovnih resursa i 78.533.932 USD iz drugih ili dodatnih resursa. Ukupna finansijska sredstva koja nedostaju iznose 131.186.482 USD. Stoga će JSC, zajedno sa UNCT-om, raditi na mobilizaciji ovih dodatnih resursa tokom trajanja UN-ovog programa.

 

UNCT je priveo kraju provođenje nekoliko drugih zajedničkih UN programa koji su se bavili pitanjima i izazovima spolno zasnovanog nasilja u BiH i provedbom Akcionog plana za Rome. Fokus nove generacije zajedničkih UN programa je, između ostalog, na odgovaranju na goruće razvojne izazove BiH u oblastima mira i pomirenja, tranzicijske pravde, dugotrajne raseljenosti, ravnopravnosti spolova, socijalne brige i zaštite, i energetske efikasnosti  i okoliša.

UNCT također provodi sveobuhvatnu suradnju i koordinaciju na poljima prevencije HIV/AIDS-a, problema mladih i zapošljavanja, osoba sa invaliditetom, lokalnog razvoja i pitanja Roma.

UN agencije u Bosni i Hercegovini

Kontaktirajte UNDP u Bosni i Hercegovini

Medijski upiti

Telefon: +387 (033) 293 400
Fax: +387 (033) 552 330

Godišnji izvještaj Rezidentnog koordinatora

Godišnji izvještaj rezidentnog koordinatora 2014

Godina 2014. je bila teška za BiH. Taman što je ekonomija u Evropi i BiH pokazala znakove oporavka u prvom kvartalu 2014. godine, BiH se suočila sa još jednim velikim izazovom u obliku najobilnijih poplava u posljednjih 100 godina.