Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Čime se projekat bavi?

Oblikovanje vizije za budući sistem strateškog planiranja u Republici Srpskoj Oblikovanje vizije za budući sistem strateškog planiranja u Republici Srpskoj

Lokalne vlasti nalaze se u povoljnoj poziciji da potpomognu promjene na lokalnom nivou i provode politike koje bi smanjile siromaštvo i unaprijedile kvalitet života. Međutim, lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini nedostaju kapaciteti da budu pokretači razvoja, dok oskudna finansijska sredstva, neefikasan proces decentralizacije i odsustvo jasnih političkih okvira na višim nivoima vlasti (kantonalnim, entitetskim i državnom) dodatno otežavaju proces lokalnog razvoja.

Više od 80% lokalnih vlasti izradilo je razvojne strategije, ali one su i dalje odvojene od strategija i budžeta kantonalnih, entitetskih i državnih vlasti. Osim toga, općinama nedostaju kapaciteti da pretvore svoje strateške prioritete u provodive akcije, da stvore mreže ostvarivih projekata, da privuku finansijska sredstva izvana i da upravljaju lokalnim razvojem u partnerstvu sa privatnim sektorom i lokalnim zajednicama. Svi ovi faktori ometaju uspješnu realizaciju lokalnih strategija i ograničavaju rezultate socio-ekonomskog razvoja. Pošto integracija BiH u Evropsku uniju istovremeno predstavlja i izazov i razvojni potencijal za lokalne vlasti, Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pomaže im da postanu spremniji za efikasno iskorištavanje finansijske pomoći EU.

Šta mi radimo?

Unapređenje obrazovnih objekata u ruralnim područjima u općini Doboj Istok.Unapređenje obrazovnih objekata u ruralnim područjima u općini Doboj Istok.

Projekat integriranog lokalnog razvoja, kao jedan od stubova UNDP-ovog Sektora za ruralni i regionalni razvoj, pruža podršku jačanju planiranja lokalnog razvoja i realizaciji lokalnih strategija u BiH. Koncept projekta osigurava “most” između strateških i budžetskih okvira lokalnih i viših nivoa vlasti, a također pomaže i 40 lokalnih vlasti da izrade integrirane lokalne strategije i uspješno ih sprovedu u partnerstvu sa svojim zajednicama.

Šta smo do sada postigli? • Usaglašen jedinstven pristup i izrađena Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH (MiPRO), koju su 2009. godine usvojile vlade oba entiteta čime je omogućen sistematski pristup  izradi strategija razvoja na lokalnom nivou u skladu sa EU principima;
 • Do sada 40% jedinica lokalne samouprave u BiH je izradilo svoje strategije razvoja primjenom jedinstvene metodologije, integrirajući prioritete u svim razvojnim sektorima (ekonomski razvoj, društveni razvoj i okoliš). Pored toga 28% jedinica lokalne samouprave su uvele sistemski pristup upravljanju razvojnim procesima;
 • U partnerskim jedinicama lokalne samouprave podržana implemenacija 47 projekta u vrijednosti od preko 3,9 miliona USD doprinoseći realizaciji lokalnih razvojnih strategija i unapređenju kvaliteta života građana. Od ukupne vrijednosti projekta, jedinica lokalne samouprave osiguravaju 53% sredstava, ILDP 42%, a 5% su sredstva iz drugih izvora finansiranja;
 • Realizovane 133 obuke na temu planiranja i upravljanja lokalnim za 1.994 predstavnika 40 partnerskih općina i gradova i širih lokalnih zajednica;
 • Uspostavljena razvojna partnerstva u 40 partnerskih jedinica lokalne samouprave  kako bi se osiguralo učešće lokalnih zajednica u definiranju i realizaciji razvojnih prioriteta (više od 3000 građana);
 • Kreiran momentum za definiranje koherentnog sistema razvojnog planiranja u BiH, kroz  harmonizaciju i usklađivanje okvira za planiranje na  lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou. U saradnji sa institucionalnim partnerima – Federalnim zavodom za programiranje razvoja i Federalnim ministarstvom pravde u FBiH, te Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS i Ministarstvom finansija RS i savezima općina i gradova oba entiteta, pokrenuti su konsultativni procesi koji su rezultirali definiranjem vizije sistema strateškog planiranja u oba entiteta. U FBiH, ova vizija je pretočena u Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, a koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri.
 • Kako bi se sistemski podržala realizacija razvojnih prioriteta na lokalnom nivou, uz podršku ILDP-a, u oba entiteta uspostavljeni su finansijski mehanizmi za finansiranje projekata koji proizilaze iz strategija razvoja jedinica lokalne samouprave. Ukupni finansijski iznos ovih mehanizama je u vrijednosti do 1.884.000 USD (USD 800,000 doprinos ILDP-a, USD 770,000 sufinansiranje od strane entitetskih vlasti I USD 314,000 od strane lokalnih vlasti.  
 • Usaglašen harmoniziran pristup strateškom planiranju na kantonalnom nivou u FBiH i uspješno primjenjen u procesu planiranja u Una-Sana i Zapadno hercegovačkom kantonu. Dodatnih 7 kantona je iniciralo proces planiranja u skladu sa harmoniziranim pristupom.

Nastavak aktivnosti

 1. Kritična masa lokalnih vlada, skupa sa svojim zajednicama, sada primjenjuje usklađen pristup razvojnom planiranju i u stanju je upravljati provođenjem aktivnosti koje se bave lokalnim prioritetima.
 2. Kantonalne, entitetske i državne vlasti sada izrađuju pozitivne politike te strateške i finansijske okvire, koji inkorporiraju lokalne prioritete, čineći na taj način mogućim njihovo uspješno provođenje.
 3. Procesi lokalnog razvoja sve su više vođeni od strane zajednice i karakteriziraju ih razvojna partnerstva između zainteresiranih strana iz privatnog, civilnog i javnog sektora.

Ko finansira projekat?

I faza ILDP
 
Donator Donirani iznos
  2007
Vlada Švicarske $  2,235
  2008
Vlada Švicarske $  149,525
UNDP $  225,891
  2009
Vlada Švicarske $  528,822
UNDP $  151,417
  2010
Vlada Švicarske $  845,108
UNDP $  91,575
  2011
Vlada Švicarske $  963,375
UNDP $  13,165
Vlada BiH $  155,784

(Vlada BiH – općine Bosanska Krupa, Bužim, Kotor Varoš, Ljubinje, Šamac, Bugojno, Kladanj, Odžak i Trnovo)

II faza ILDP
 
Donator Donirani iznos
  2012
Vlada Švicarske $  348,775
UNDP $  27,858
  2013
Vlada Švicarske $  1,398,447
UNDP $  153,286
Vlada BiH $  102,236
  2014
Vlada Švicarske $  1,417,181
UNDP $  136,532
Vlada BiH $  344,495
  2015
Vlada Švicarske $  2,399,958
UNDP
$ 32,324
Vlada BiH $ 376,378

(Vlada BiH – općine Prnjavor, Livno, Cazin, Lopare, Osmaci, Trnovo, Vlasenica, Kotor Varoš, Bijeljina, Gračanica, Šamac, Sanski Most, Srbac, Gradačac, Posušje, Zenica, Ključ, Jablanica, Doboj Jug, Nevesinje, Bosanski Petrovac, Kostajnica, Velika Kladuša, Orašje, Mrkonjić Grad, Odžak, Bosanska Krupa, Bugojno, Bužim, Ljubuški, Ljubinje, Bihać, Jajce, Srebrenik, Novo Sarajevo, Maglaj i Unsko-sanski i Zapadnohercegovački kanton, Tuzlanski kanton, Sarajevski kanton,  Zeničko-dobojski kanton, Kanton 10, Posavski kanton, Bosansko-podrinjski kanton i Srednjobosanski kanton)

Realizacija sredstava po godini

DEC 2007 $  2,235
DEC 2008 $  3751,416
DEC 2009 $  680,239
DEC 2010 $  936,689
DEC 2011 $  1,132,323
DEC 2012 $  376,571
DEC 2013 $ 1,653,969

Geografska pokrivenost