Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Čime se projekat bavi?

Oblikovanje vizije za budući sistem strateškog planiranja u Republici Srpskoj
Oblikovanje vizije za budući sistem strateškog planiranja u Republici Srpskoj

Lokalne vlasti nalaze se u povoljnoj poziciji da potpomognu promjene na lokalnom nivou i provode politike koje bi smanjile siromaštvo i unaprijedile kvalitet života. Međutim, lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini nedostaju kapaciteti da budu pokretači razvoja, dok oskudna finansijska sredstva, neefikasan proces decentralizacije i odsustvo jasnih političkih okvira na višim nivoima vlasti (kantonalnim, entitetskim i državnom) dodatno otežavaju proces lokalnog razvoja.

Više od 80% lokalnih vlasti izradilo je razvojne strategije, ali one su i dalje odvojene od strategija i budžeta kantonalnih, entitetskih i državnih vlasti. Osim toga, općinama nedostaju kapaciteti da pretvore svoje strateške prioritete u provodive akcije, da stvore mreže ostvarivih projekata, da privuku finansijska sredstva izvana i da upravljaju lokalnim razvojem u partnerstvu sa privatnim sektorom i lokalnim zajednicama. Svi ovi faktori ometaju uspješnu realizaciju lokalnih strategija i ograničavaju rezultate socio-ekonomskog razvoja. Pošto integracija BiH u Evropsku uniju istovremeno predstavlja i izazov i razvojni potencijal za lokalne vlasti, Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pomaže im da postanu spremniji za efikasno iskorištavanje finansijske pomoći EU.

Šta mi radimo?

Unapređenje obrazovnih objekata u ruralnim područjima u općini Doboj Istok.
Unapređenje obrazovnih objekata u ruralnim područjima u općini Doboj Istok.

Projekat integriranog lokalnog razvoja, kao jedan od stubova UNDP-ovog Sektora za ruralni i regionalni razvoj, pruža podršku jačanju planiranja lokalnog razvoja i realizaciji lokalnih strategija u BiH. Koncept projekta osigurava “most” između strateških i budžetskih okvira lokalnih i viših nivoa vlasti, a također pomaže i 40 lokalnih vlasti da izrade integrirane lokalne strategije i uspješno ih sprovedu u partnerstvu sa svojim zajednicama.

Šta smo do sada postigli?
  • Obrazac za planiranje lokalnog razvoja – Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH (MiPRO) – usvojena je 2009. godine od strane obje entitetske vlade, čime je u cijeloj zemlji omogućena sistematska priprema lokalnih strategija u skladu sa EU principima;
  • Skoro 30% lokalnih vlasti izradilo je razvojne strategije koje obuhvataju socijalne, ekonomske i okolišne aspekte, i usklađene su sa strategijama viših nivoa vlasti, općinskim budžetima i prostornim planovima;
  • 23 projekta u vrijednosti od blizu 1,4 miliona američkih dolara sprovedeno je u 2011. godini, direktno doprinoseći sprovođenju lokalnih strategija i unapređujući kvalitet života građana;
  • 112 kurseva obuke o planiranju i upravljanju lokalnim razvojem i realizaciji općinskih usluga ponuđeno je za blizu 1.600 predstavnika 40 lokalnih vlasti i njihovih zajednica;
  • 40 partnerstava u lokalnoj zajednici uspostavljeno je kako bi se osiguralo razvojno planiranje vođeno od strane zajednice i sprovođenje lokalnih prioriteta, što je uključilo više od 3.000 građana;
  • ILDP je stvorio momentum da se uz pristup “odozdo prema gore” kreira koherentan sistem razvojnog planiranja u BiH, kroz postepenu harmonizaciju i vertikalno usklađivanje lokalnih, kantonalnih i entitetskih okvira razvojnog planiranja.

Nastavak aktivnosti

  1. Kritična masa lokalnih vlada, skupa sa svojim zajednicama, sada primjenjuje usklađen pristup razvojnom planiranju i u stanju je upravljati provođenjem aktivnosti koje se bave lokalnim prioritetima.
  2. Kantonalne, entitetske i državne vlasti sada izrađuju pozitivne politike te strateške i finansijske okvire, koji inkorporiraju lokalne prioritete, čineći na taj način mogućim njihovo uspješno provođenje.
  3. Procesi lokalnog razvoja sve su više vođeni od strane zajednice i karakteriziraju ih razvojna partnerstva između zainteresiranih strana iz privatnog, civilnog i javnog sektora.

Ko finansira projekat?

I faza ILDP
 
Donator Donirani iznos
  2007
Vlada Švicarske/SDC $  2,235
  2008
Vlada Švicarske/SDC $  149,525
UNDP $  225,891
  2009
Vlada Švicarske/SDC $  528,822
UNDP $  151,417
  2010
Vlada Švicarske/SDC $  845,108
UNDP $  91,575
  2011
Vlada Švicarske/SDC $  963,375
UNDP $  13,165
Vlada BiH $  155,784

(Vlada BiH – općine Bosanska Krupa, Bužim, Kotor Varoš, Ljubinje, Šamac, Bugojno, Kladanj, Odžak i Trnovo)

II faza ILDP
 
Donator Donirani iznos
  2012
Vlada Švicarske/SDC $  348,775
UNDP $  27,858
  2013
Vlada Švicarske/SDC $  1,306,705
UNDP $  167,148
Vlada BiH $  231,528
  2014
Vlada Švicarske/SDC $  2,830,080
UNDP $  152,148
Government of BiH $  93,029
  2015
Vlada Švicarske/SDC $  342,801
UNDP
$  2,846

(Vlada BiH – općine Prnjavor, Livno, Cazin, Lopare, Osmaci, Trnovo, Vlasenica, Kotor Varoš, Bijeljina, Gračanica, Šamac, Sanski Most, Srbac, Gradačac, Posušje, Zenica, Ključ, Jablanica, Doboj Jug, Nevesinje, Bosanski Petrovac, Kostajnica, Velika Kladuša, Orašje, Mrkonjić Grad, Odžak, Bosanska Krupa, Bugojno, Bužim, Ljubuški, Ljubinje, Bihać, Jajce, Srebrenik, Novo Sarajevo, Maglaj i Unsko-sanski i Zapadnohercegovački kanton)

Realizacija sredstava po godini

DEC 2007 $  376,633
DEC 2008 $  1,132,323
DEC 2009 $  936,683
DEC 2010 $  680,239
DEC 2011 $  375,416
DEC 2012 $  2,235

Geografska pokrivenost

 

Pregled
Status
Aktivan
Početak projekta
01/01/2012
Završetak projekta
30/06/2015
Geografsko područje
Bosna i Hercegovina
Sektor
Ruralni i regionalni razvoj
Voditelj projekta
Aida Laković-Hošo
Partneri
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova RS, odabrane općine
Publikacija
Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH – miPRO

Zadovoljstvo nam je predstaviti drugo izdanje Metodologije za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH – MiPRO, izrađeno nakon njene praktične primjene u 23 jedinice lokalne samouprave BiH.

Dokumenti