Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave

Čime se projekat bavi?

Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave je tokom aprila 2013. godine organizovao i održao četverodnevni praktični program obuke
Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave je tokom aprila 2013. godine organizovao i održao četverodnevni praktični program obuke "Trening za trenere", dvodnevni trening za svaku grupu, jedan u Zenici i jedan u Doboju.

Lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini suočene su sa brojnim izazovima koje pred njih postavljaju stalne promjene regulatornog okvira i povećanim zahtjevima za participatorni lokalni razvoj i unapređenje javnih usluga. Na ove izazove može uspješno odgovoriti samo lokalna administracija u kojoj se nalaze kvalificirani i motivirani pojedinci.

Previše često na rad lokalnih vlasti negativno utiče odsustvo strukturiranog pristupa obuci na radnom mjestu, što vodi ka fragmentiranoj, ponudom vođenoj izgradnji kapaciteta. Kompleksna institucionalna struktura zemlje također je kočila prethodne pokušaje holističkog pristupa obuci. Uz ukupno smanjenje javne potrošnje obuka trpi zbog nedostatka investiranja, što naglašava potrebu da se ionako ograničeni fondovi za obuku troše mudro i u skladu sa prepoznatim javnim prioritetima.

Šta mi radimo?

Od 2008. godine, u okviru projekta Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave, UNDP je sa svojim lokalnim partnerima na svim nivoima radio na uspostavljanju sistema obuke na radnom mjestu za lokalne vlasti u BiH. Ovaj sistem, kada bude potpuno operativan, biće baziran na skupu jasno artikuliranih ciljeva, koristiće prednosti moderne infrastrukture za obuku i biće definiran kroz instrumente politike usvojene od partnerskih institucija. Državno i entitetska ministarstva su partneri u projektu, kao i dvije entitetske agencije za državnu službu/upravu, te entitetski savezi općina i gradova, kako bi se osiguralo lokalno vlasništvo i održivost krajnjih rezultata.

Projektne aktivnosti uključuju:

 • Uspostavljanje sistema obuke na nivou entitetskih i lokalnih vlasti;
 • Pružanje podrške za izradu i usvajanje strategija obuke lokalnih vlasti;
 • Utvrđivanje potreba za obuku lokalnih vlasti;
 • Pružanje podrške za izradu i usvajanje standarda upravljanja ljudskim resursima u lokalnim vlastima.

Šta smo do sada postigli? • Mada sam po sebi nije projekat obuke, Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave ipak ispunjava neposredne potrebe za razvoj kapaciteta. Na bazi znanja, vještina i nedostataka kapaciteta koji su identificirani unutar zajednice lokalnih vlasti, do sada je obuku prošlo oko 3.000 službenika lokalnih vlasti i izabranih zvaničnika, i kreirano je 30 novih programa obuke;
 • Sistemi za podršku obuke uspostavljeni su i na entitetskim i na nivoima lokalnih uprava, uz stvaranje novih organizacijskih jedinica u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS, Agenciji za državnu službu FBiH i u odgovarajućim savezima lokalnih uprava u RS i FBiH;
 • Entitetske vlade izradile su i usvojile strategije obuke lokalnih uprava, a lokalne institucije postepeno preuzimaju finansiranje sistema. Strateški dokumenti zasnivaju se na sveobuhvatnoj procjeni potreba za obukom, provedenoj u BiH 2009. godine.
 • Savezi lokalnih uprava RS i FBiH izradili su i usvojili minimalne standarde za upravljanje ljudskim resursima u lokalnim upravama, kako bi se omogućila standardizacija prakse upravljanja ljudskim resursima u zajednici lokalnih uprava;
 • Portali za upravljanje obukom putem interneta i sistemi upravljanja učenjem trebali bi postati operativni u julu 2013. godine.

Nastavak aktivnosti

Kako bi se sistem obuke razvio u zaokruženu platformu za obuku na radnom mjestu, koja će biti u lokalnom vlasništvu, od lokalnih zainteresiranih strana očekuje se da postepeno preuzmu sve funkcije, kao i troškove u vezi sa rukovođenjem sistemom. Ovo podrazumijeva:

 • Potpuno usvajanje standardnih operativnih procedura sistema;
 • Uvođenje i implementaciju decentraliziranog sistema za finansiranje troškova obuke i održavanja sistema;
 • Usvajanje zakonskih i podzakonskih akata u cilju očuvanja održivosti struktura i procesa sistema;
 • Održavanje operativnog integriteta struktura i procesa uvedenih u sklopu projekta.

Ko finansira projekat?

Projekat Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave finansira prvenstveno Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA), uz doprinos UNDP-a.

MTS I (2008-2011)

Donator

Donirani iznos

 

2008

Sida

$1,024,184.30

UNDP

$25,126.44

 

2009

UNDP

$10,030.11

 

2010

Sida

$1,173.617.70

 

2011

UNDP

$2,423.52

MTS II (2012-2015)

Donator

Donirani iznos

 

2012

Sida

$ 750,187.55

UNDP

$   62,255.45

 

2013

Sida

$ 765,228.04

UNDP

$   45,600

 

2014

Sida

$ 746,959.87

UNDP

$   21,842.55

Realizacija sredstava po godini

2008

$ 410,327.10

2009

$ 608,225.01

2010

$ 481,701.95

2011

$ 713,813.29

2012

$ 499,352.54

Pregled
Status:
Aktivan
Početak projekta:
01/03/2012
Završetak projekta:
30/06/2015
Geografska pokrivenost:
Bosna i Hercegovina
Sektor:
Ruralni i regionalni razvoj
Voditelj projekta:
Edis Arifagić
Partneri:
Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde FBiH, Agencije za državnu službu FBiH, RS Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Agencija za državnu službu, Zajednice općina i gradova FBiH i Zajednice općina i gradova RS.
Dokumenti
 • Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave Projektni dokument engleski | BHS