Projekat Dijaspora za razvoj (D4D)

Opće informacije o projektu

 

Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH): Projekat Dijaspora za razvoj (D4D) ima za cilj jačanje uloge bh. dijaspore u razvojnim procesima u BiH.

Prema službenim procjenama, oko 2 miliona ljudi porijeklom iz BiH (prva i druga generacija) živi u oko 50 zemalja širom svijeta. Većina zadržava snažne emocionalne, finansijske i porodične veze sa svojom domovinom, dok su istovremeno dobro integrirani u svojim zemljama domaćinima, s potencijalom i spremnošću za doprinos razvoju BiH. Dijaspora bi mogla imati značajnu ulogu u razvoju, smanjenju siromaštva i ekonomskom rastu u BiH.


Međutim, interakcija s bh. dijasporom je sporadična i nestrukturirana, a rijetko ih se uključuje ili konsultira prilikom izrade politika ili procesa donošenja odluka. Dijaspora se često percipira kao „pošiljatelji novca“, imajući u vidu da doznake iz inostranstva čine 14% BDP-a zemlje. Međutim, ono što često ostaje nedovoljno naglašeno je mnoštvo drugih oblika kroz koje dijaspora pruža dragocjeni doprinos ekonomskom razvoju svoje domovine, poput trgovine i investicija, stvaranja novih radnih mjesta, prijenosa znanja i inovacija, globalne promocije zemlje, itd. Učinkovito angažiranje dijaspore oslanja se na dvosmjernu komunikaciju, a koristi se ostvaruju koordinacijom, kolaboracijom i radom na zajedničkim razvojnim ciljevima. Premda mnogi od ovih potencijala ostaju uglavnom neiskorišteni, dijaspora se smatra jednim od ključnih aktera u bh. razvoju.

Aktivnosti projekta

Projekat D4D ima za cilj povećati socioekonomske prilike i perspektive za ljude u BiH te unaprijediti njihovu egzistenciju kroz snažniji angažman dijaspore. Ovaj cilj će biti postignut kroz tri konkretna rezultata:

 1. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u saradnji s institucijama vlasti na različitim razinama, koriste i dalje razvijaju svoje instrumente kako bi aktivno povezali, osigurali razmjenu i angažirali pripadnike i organizacije dijaspore.
 2. Jedinice lokalne samouprave usklađuju svoje razvojne strategije sa strateškim opredjeljenjima viših nivoa vlasti po pitanju dijaspore, pružaju kvalitetnije usluge dijaspori, te potiču inicijative da privuku znanje i investicije dijaspore u lokalnu zajednicu.
 3. Partneri iz dijaspore prenose znanje i vještine, te ostvaruju zajednička ulaganja s akterima iz privatnog sektora u BiH, doprinoseći pozitivno ekonomskom razvoju.

Projekat doprinosi mobilizaciji dijaspore u svrhu socio-ekonomskog razvoja BiH, uključujući povezivanju dijaspore sa akterima iz javnog, nevladinog i privatnog sektora u BiH.Očekivani rezultati

Projektni partneri će raditi na ostvarivanju sljedećih rezultata:

 • Strategija saradnje s dijasporom, akcioni plan i okvir za monitoring i evaluaciju razrađeni i primjenjen kroz participatorni pristup svih nivoa vlasti;
 • 35 institucija predvođenih Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH čine stalni koordinacioni mehanizam između svih nivoa vlasti, doprinoseći provedbi Strategije saradnje s dijasporom kao i sistematskom prikupljanju i korištenju podataka o iseljeništvu;
 • U do dvije zemlje dijaspora organizirana u predstavnička tijela koja sarađuju sa bh. diplomatskim predstavništvima i vlastima u zemljama prijema;
 • Najmanje 1.000 predstavnika dijaspore doprinosi dijalogu između vlasti i dijaspore, kao i identifikaciji razvojnih rješenja;
 • Najmanje 50 predstavnika dijaspore uključeno u profesionalni prenos znanja za institucije u BiH, doprinoseći i provedbi Strategije saradnje s dijasporom;
 • Mapiranje dijaspore izvršeno u 10 odabranih zemalja;
 • Poboljšane administrativne i informacijske usluge za dijasporu i provedeno najmanje 15 lokalnih inicijativa u cilju boljeg povezivanja dijaspore s njihovim lokalnim zajednicama porijekla i osiguravanja povećanih prihoda za preko 300 domaćinstava;
 • Preko 400 radnih mjesta - poslova stvoreno kroz saradnju s dijasporom;
 • Najmanje 30 bh. preduzeća ima korist od prenosa znanja i vještina koje će se pretočiti u produktivne veze s poslovnim subjektima u dijaspori, uvođenje novih tehnologija, nova tržišta i poslove.

Ko finansira projekat?

 

Donator Iznosi učešća 

Vlada Švicarske

5.050.496,00 USD

UNDP

461.513,00 USD 
IOM 180.529,00 USD
UKUPAN IZNOS 5.692.538,00 USD 

Naše publikacije

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno