Jačanje lokalne demokratije/demokracije III (LOD III)

Čime se projekat bavi?

OCD SUMERO (Sarajevo) - Javna kampanja
OCD SUMERO (Sarajevo) - Javna kampanja "Provedite 24 sata u ustanovi" sa namjerom da privuče pažnju javnosti o nehumanim uvjetima u ustanovama u kojima se nalaze osobe sa intelektualnim poteškoćama.

Aktivnosti poduzete na lokalnom nivou pokazale su se kao uspješan način za suzbijanje socijalnog isključivanja i promociju demokratije. Pošto su lokalne vlasti bliže stanovnicima gradova i općina, one se očito nalaze u najboljoj poziciji da shvate i odgovore na lokalne probleme i zahtjeve, u okviru ograničenih resursa koji su im na raspolaganju. No, lokalnim vlastima u BiH još uvijek nedostaju kapaciteti koji bi im omogućili da budu pokretači razvojnih rezultata.

Isto tako, programi rada mnogih nevladinih organizacija (NVO) predmet su čestih izmjena i čini se da ovise o trenutnim prioritetima donatora. Ne pridaje se dovoljna pažnja stvarnim potrebama i prioritetima lokalnih zajednica i ciljevi nekih NVO, uistinu, teže da odražavaju političke programe. NVO većinu svog finansiranja dobijaju iz općinskih budžeta, a proces raspodjele sredstava je donekle netransparentan i nedostaju mu dosljedni kriteriji raspodjele.

Šta mi radimo?

OCD Koraci Nade (Tuzla) - jedan dan u
OCD Koraci Nade (Tuzla) - jedan dan u "Dnevnom centru za djecu sa posebnim potrebama" u kojem mladi volonteri rade sa korisnicima centra.

Projekat Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je finansiran iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije, kreiran je da ojača uključivanje, sudjelovanje i transparentnost u općinskom finansiranju, da naglasi važnost uloge civilnog društva u lokalnim zajednicama i da stvori dugotrajna partnerstva između lokalnih vlasti i NVO. Projekat stvara uslove za kompetitivan, na projektima zasnovan pristup raspodjeli sredstava, motivirajući NVO-ove da profesionaliziraju svoj rad i postanu bolji pružaoci usluga, koji djeluju u skladu sa strategijama lokalnog razvoja. Projekat radi sa lokalnim vlastima sa ciljem da ih osposobi da odabiru najrelevantnije projekte za njihovu zajednicu na najtransparentniji način. Od koristi za projekat je aktivno sudjelovanje predstavnika Ministarstva pravde BiH, EU, UNDP-a, kao i mnogih NVO.

Proces se odvija na sljedeći način:

 • BiH općine pozivaju se da učestvuju u transparentnom i kompetitivnom procesu odabira partnera za LOD III;
 • Vođen jasno definiranim kriterijima, konačni odabir projektnih partnera vrši Projektni odbor;
 • Partneri na projektu zajedno rade na transparentnoj raspodjeli sredstava za NVO i učestvuju u procesu monitoringa;
 • Kapaciteti partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) i NVO za upravljanje projektnim ciklusom dalje se razvijaju.

Projekat LOD je trenutno u trećoj fazi sprovedbe – LOD III (započet u junu 2012. godine), nakon uspješnog okončanja prva dva ciklusa – LOD I (2009-2011) i LOD II (2011-2012).

Šta smo do sada postigli?Neki od rezultata postignutih u prva dva projektna ciklusa:

 • Kontinuirana i ojačana suradnja između NVO i lokalnih administracija u svih 29 partnerskih općina;
 • Uspješna provedba 141 projekta NVO, uz sufinansiranje lokalnih vlasti;
 • Kapaciteti lokalnih vlasti dodatno su ojačani osnivanjem i obukom timova za monitoring projekata NVO;
 • Dodatno su razvijeni kapaciteti jedinica lokalne samouprave i NVO u oblasti pisanja prijedloga projekata i kreiranja logičkih matrica.

Broj uključenih NVO, kao i iznos osigurane pomoći i broj korisnika, vidljivi su iz tabele ispod. Ove brojke uključuju i općinske doprinose, koji predstavljaju 10-15% iznosa dodijeljenih u općinama.

Projektna faza
Broj NVO
Ukupna vrijednost (KM) Ukupna vrijednost (USD) Ukupan broj korisnika
LOD I 61 2,286,363.51 KM $ 1,538,156.79 28,811
LOD II 87 2,373,501.57 KM $ 1,733,645.83 18,582
LOD III* 56 1,785,572.31 KM $ 1,135,508.24 n/a

*Projektna faza LOD III još uvijek traje, tako da može doći do promjene raspoloživih podataka.

Nastavak aktivnosti

 1. Potpomoći trajna partnerstva između NVO i lokalnih vlasti kroz izgradnju svijesti o dobrobitima međusobne suradnje i ohrabrivanje održivog dijaloga;
 2. Stvoriti jednoobrazne i transparentne mehanizme za raspodjelu budućih općinskih sredstava za projektne aktivnosti NVO, u skladu sa lokalnim potrebama i utvrđenim prioritetima; i osigurati održive izvore sredstava kroz općinske budžetske linije za finansiranje projekata NVO;
 3. Ohrabriti NVO da profiliraju i profesionaliziraju svoje aktivnosti time što će usvojiti praksu dugoročnog planiranja, bolje reagirati na lokalne potrebe i biti manje ovisni o trenutnim prioritetima donatora.

Ko finansira projekat?

Donator Donirani iznos
  2010
Evropska unija
$ 1,968,956.38
  2011
Evropska unija $ 2,141,419.71
  2012
Evropska unija $ 2,487,562.19

Realizacija sredstava po godini

2012 $ 785,928.65
2011 $ 1,714,087.10
2010 $ 1,424,507.20

Geografska pokrivenost


Prikaži LOD III na većoj karti

Pregled
Status
Aktivan
Početak projekta
01/06/2012
Završetak projekta
31/05/2014
Geografska pokrivenost

Bosna i Hercegovina

Sektor
Ruralni i regionalni razvoj
Voditelj projekta
Samir Omerefendić
Partneri
Delegacija Evropske unije u BiH, Ministarstvo pravde BiH, Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova RS, sektor civilnog društva, odabrane općine
LOD Bilten
5. izdanje

 

Projekat Jačanje lokalne demokratije III – LOD III predstavlja peto izdanje LOD biltena u kojem možete naći informacije o samoj implementaciji projekta. Bilten donosi priče o implementaciji projekata organizacija civilnog društva u loklanim zajednicam, a ujedno u biltenu možete naći zbirni pregled rezultata koji su plod petogodišnje LOD intervencije. Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ je projekat koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.