Energija i okoliš

 • Zeleni ekonomski razvoj

  Projekat Zeleni ekonomski razvoj ima za cilj institucionalizaciju aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Te aktivnosti doprinose, te su u skladu sa smjernicama Evropske unije (Energy Service DirectiveDirektiva energetskih usluga, EPBD directivedirektiva), the Energy Community Treatyprema ugovoru energetske zajednice i obavezom Bosne i Hercegovine da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama, u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti.

 • Projekat zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini

  Uslijed značajnog učešća šumskih ekosistema u ukupnoj površini Bosne i Hercegovine, drvna biomasa i bioenergija mogu imati značajnu ulogu u domaćoj privredi. Ipak, upotreba drveta u BiH se još uvijek odlikuje tradicionalnim obrascima niske energetske učinkovitosti, kao što je korištenje ogrijevnog drveta za grijanje pojedinačnih domaćinstava.

 • Podrška gradovima/općinama BiH u borbi protiv klimatskih promjena

  Svijest o energetskoj efikasnosti i održivoj energiji još uvijek je prilično niska u Bosni i Hercegovini. Javne zgrade u BiH koriste sisteme grijanja koji 'sagorijevaju' i energiju i javne budžete. Nedavne studije pokazuju da sektor zgrada ima udio od 57% u ukupnoj potrošnji energije u BiH (u poređenju sa manje od 40% u zemljama EU). Prosječna javna zgrada godišnje troši 220 kWh/m2 za potrebe grijanja, količinu koja se kategoriše kao energetski potpuno neefikasna po Programu upravljanja okolišem i revizije okoliša (EMAS) Evropske unije. Ovo također predstavlja veliki teret za općinske budžete.

 • Demokratska uprava na polju ekonomije: "Osiguranje pristupa vodosnabdijevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu"

  Projekat je zasnovan na principima dobre uprave i pristupu baziranom na ljudskim pravima, pri čemu se na probleme nedostatne ekonomske uprave i loše infrastrukture – koji sprečavaju nosioce dužnosti i pružaoce usluga da osiguraju zadovoljavajuće usluge vodosnabdijevanja za građane – odgovara kroz planiranje, upravljanje, infrastrukturu i obnovu, kao i kroz aktivno učešće građana u procesima donošenja odluka u vodnom sektoru.

 • Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas

  Projekat će omogućiti BiH vlastima kao i zajednicama u slivu Vrbasa da se prilagode rizicima od poplava kroz prenos tehnologija koje su prilagodljive, kako bi se omogoćilo klimatski otporno upravljanje poplavama, te oslonac za ekonomske aktivnosti koje su fleksibilne po pitanju klimatskih promjena.

Geografska pokrivenost