Projekat zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini - nastavak projekta

Čime se projekat bavi?

Pomoć pružena za marketing drvne biomase i promociju aktivnosti u cijeloj BiHPomoć pružena za marketing drvne bio mase i promociju aktivnosti u cijeloj BiH

Uslijed značajnog učešća šumskih ekosistema u ukupnoj površini Bosne i Hercegovine, drvna biomasa i bioenergija mogu imati značajnu ulogu u domaćoj privredi. Ipak, upotreba drveta u BiH se još uvijek odlikuje tradicionalnim obrascima niske energetske učinkovitosti, kao što je korištenje ogrijevnog drveta za grijanje pojedinačnih domaćinstava.

Pored toga, sektor obnovljivih izvora energije se još uvijek odlikuje nedostatnim aktivnostima privatnog sektora i malobrojnim konkretnim prilikama. Ograničeni podsticaji za projekte obnovljivih izvora energije u oba entiteta predstavljaju značajnu prepreku u potpunom razvoju sektora obnovljivih izvora energije, a samim tim i većeg učešća privatnog sektora u ovoj privrednoj grani.

Ovakvo stanje je dovelo do značajnog smanjenja mogućnosti za ekonomski razvoj zemlje, povećan izvoz i kreiranje novih radnih mjesta u BiH.

Ovaj projekat nastoji da podrži uspostavljanje održivog sistema eksploatacije i korištenja drvne biomase kroz definiranje odgovarajućeg strateškog okvira, jačanje svijesti o prednostima korištenja drvne biomase i kreiranje tržišnog lanca vrijednosti. Samim tim, projekat je usmjeren na jačanje i poboljšanje sigurnog snabdijevanja energijom ruralnih zajednica širom zemlje, uz podsticanje razvoja preduzeća za preradu domaće raspoložive drvne biomase, te na uspostavljanje održivih partnerstava koja doprinose privrednom razvoju mikro regija.

Šta je cilj projekta?

Opšti cilj projekta je doprinos poboljšanju životnog standarda domaćeg stanovništva BiH dugoročnim smanjenjem emisija CO2. Glavni cilj je smanjiti ukupnu emisiju tCO2 po glavi stanovnika u BiH za 3% do 2030. godine, na temelju globalno prihvaćene bazne godine 1990. kao polazne osnove (emisija od 8,97 tCO2 po glavi stanovnika).

Uzimajući u obzir sve polazne podatke i potencijale, kao i administrativnu strukturu BiH i njene trenutne perspektive i pristupe u vezi sa drvnom biomasom, očekivani uticaj projekta uključuje mogućnost:

 • Unaprijeđenja sigurnog snabdijevanja energijom ruralnih zajednica i stanovništva širom zemljež
 • Podsticanja razvoja preduzeća za preradu domaće raspoložive drvne biomase
 • Uspostavljanja održivih partnerstava koja doprinose privrednom razvoju mikro regija

Šta smo do sada postigli?Neka od postignuća projekta su:

 • Izrada, objavljivanje i distribucija bazne procjene emisije stakleničkih gasova;
 • Izrada, objavljivanje i distribucija analize troškova/koristi i pregleda rizika/mogućnosti za korištenje biomase te snabdijevanja i potražnje za biomasom u regiji Srebrenice;
 • Procjena sistema grijanja na području na kojem se projekat implementira;
 • Pet relevantnih EU standarda za čvrsta biogoriva prevedeno je na lokalne jezike, kao podrška Institutu za standardizaciju BiH, i trenutno čekaju službeno usvajanje;
 • Očišćeni su i popravljeni sistemi grijanja u šest osnovnih škola, u suradnji sa UNDP-ovim Programom oporavka regije Srebrenica (SRRP);
 • Osnovano je i registrirano Udruženje “Biomasa u BiH”;
 • Podrška unapređenju tržišta drvne biomase i promotivne aktivnosti u BiH;
 • Instaliranje kotlovnice na brikete od biomase u Srebrenici, uz pomoć SRRP-a;
 • Adaptacija i prevod publikacije ‘Energija i okoliš’, te kreiranje programa za podizanje svijesti i obuku lokalnih nastavnika i učenika;
 • Nastavnici u osnovnim i srednjim školama prošli su četiri modula obuke o obnovljivim izvorima energije sa fokusom na biomasu, te su stečeno znanje potom mogli podijeliti sa svojim učenicima;
 • Organizirana je takmičarska izložba na temu obnovljivih izvora energije; i
 • Provedene su aktivnosti promocije i podrške tržištu u sektoru biomase u BiH.

Nastavak aktivnosti

Oslanjajući se na rezultate dosadašnjih projekata u oblasti biomase, ovim projektom se nastoje ostvariti i poboljšati sljedeće oblasti:

 • Sačinjene politike za održivo korištenje biomase u BiH odražavaju se u zakonodavstvu i primjenjuju se u praksi –  ovaj produkt će sadržavati i revidiranje i usvajanje barem jednog dokumenta vezanog za politike do završetka projekta. Dodatno, cilj je da se ažurira Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije BiH u vezi sa drvnom biomasom i da se osigura njegovo usvajanje za primjenu u praksi do januara 2018. godine.
 • Unaprijedtiti kvalitet i dostupnost drvne biomase, kao energenta za potrebe grijanja, kao rezultat usvajanja i primjene poboljšanih metoda prerade drvne biomase – ovaj produkt će se usredotočiti na identifikaciju, kvantifikaciju i mapiranje eksploatacije drvne biomase u BiH do decembra 2018. godine. Naglasak će se dati podržavajućim mehanizmima za upravljanje šumama koji bi trebali biti sačinjeni u cilju podrške najboljim praksama u šumarstvu (uključujući najbolje operativne metode i najbolje dostupne tehnologije – BAT engl. Best Available Techniques), istovremeno ističući preporuke za povećanje iskoristivosti i kvalitete drvne biomase.
 • Povećati broj provedenih infrastrukturnih projekata za Obnovljive Izvore Energije (OIE), uslijed novorazvijenih poslovnih modela i shema finansiranja za ulaganja u biomasu – ovaj produkt će biti usmjeren na završetak najmanje tri infrastrukturna OIE projekta do kraja 2018. godine, kao i još najmanje 6 infrastrukturnih OIE projekata koji će se provoditi na osnovu novorazvijenih finansijskih shema do 2020. godine.

Ko finansira projekat?

Donator

Donirani iznos

2009

Globalni fond za zaštitu okoliša (GEF)

$     1,600.00

2010

GEF

$  165,000.00

2011

GEF

$  195,000.00

2012

GEF

$  240,000.00

2013

GEF

$  200,000.00

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke

$    50,000.00

2014

GEF

$  165,250.00

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke

$  100,000.00

2016-2019  
Češka razvojna agencija   
$  993,273.00
UNDP $  448,430.00