Podrška gradovima/općinama BiH u borbi protiv klimatskih promjena

Čime se projekat bavi?

Svijest o energetskoj efikasnosti i održivoj energiji još uvijek je prilično niska u Bosni i Hercegovini. Javne zgrade u BiH koriste sisteme grijanja koji 'sagorijevaju' i energiju i javne budžete. Nedavne studije pokazuju da sektor zgrada ima udio od 57% u ukupnoj potrošnji energije u BiH (u poređenju sa manje od 40% u zemljama EU). Prosječna javna zgrada godišnje troši 220 kWh/m2 za potrebe grijanja, količinu koja se kategoriše kao energetski potpuno neefikasna po Programu upravljanja okolišem i revizije okoliša (EMAS) Evropske unije. Ovo također predstavlja veliki teret za općinske budžete.

Kako bi se dotakao ovih pitanja, UNDP BiH je razvio projekat „Podrška gradovima/općinama BiH u borbi protiv klimatskih promjena“, sa ciljem pružanja podrške vlastima na državnom, entitetskom i lokalnom nivou u smanjenju potrošnje energije u javnim zgradama i preusmjeravanju ušteđenih sredstava u društveni sektor.

Šta mi radimo?

 EMIS je web aplikacija za praćenje i analizu potrošnje energije i vode u javnim zgradama.

Jedna od najvažnijih komponenti projekta jeste EMIS (Informacijski sistem za upravljanje energijom), koji se implementira u devet bh. gradova. EMIS je web aplikacija za praćenje i analizu potrošnje energije i vode u javnim zgradama. Analiza ulaznih podataka u EMIS-u omogućava stručnjacima da identificiraju i implementiraju mjere energetske efikasnosti koje rezultiraju manjom potrošnjom energije i značajnim finansijskim uštedama za općinske budžete.

  • 10 lokacija u BiH (devet gradova/općina: Sarajevo, Banja Luka, Travnik, Trebinje, Bihać, Prijedor, Gradiška, Tuzla, Bijeljina; i jedan kanton: Tuzla) određene su kao probne za implementaciju EMIS-a;
  • Postavljeni su EMIS koordinatori za svaku probnu lokaciju i određeno je inicijalnih 3-5 zgrada, čije su karakteristike i potrošnja energije uneseni u EMIS;
  • Izvršene su pripreme za uvođenje EMIS-a u BiH, kako bi se obezbijedili server, software i tehnička pomoć;
  • Javni uposlenici su prošli obuku za EMIS;
  • Provedena je kampanja za podizanje nivoa svijesti o energetskoj efikasnosti.

Šta smo do sada postigli?  • EMIS se trenutno implementira u 23 općine i oko 500 javnih zgrada će biti registrirano u sistemu do septembra 2013. godine;
  • Skoro 150 javnih uposlenika prošlo je obuku za EMIS;
  • U novembru 2010. godine, UNDP je proveo ispitivanje o znanju i svijesti o energetskoj efikasnosti među građanima BiH. Rezultati ispitivanja, zajedno sa informativno-obrazovnom medijskom kampanjom provedenom u okviru UNDP-ovog projekta „Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost“ u Hrvatskoj, poslužili su kao osnov za izradu Komunikacijske strategije za podizanje nivoa svijesti o energetskoj efikasnosti u BiH, koja je završena u junu 2011. godine;
  • Kampanja je identificirala najpogodnije komunikacijske ciljeve, kanale i sredstva za BiH. Ovo uključuje i adaptaciju nekoliko publikacija korištenih u kampanji za energetsku efikasnost koju je proveo UNDP u Hrvatskoj: „200 EE savjeta – kako efikasnije koristiti energiju, živjeti kvalitetnije i plaćati manje“, „Prihvatite izazov težak jednu tonu CO2“, „Vodič kroz Zeleni ured – Priručnik“, „Vodič kroz Zeleni ured – Radna knjiga“, „Priručnik za provođenje energetskih pregleda zgrada“, „Priručnik za sedmičnu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka o potrošnji energije“, „Priručnik za upravljanje energijom u gradovima, kantonima i općinama“ i „Implementacija mjera za energetsku efikasnost – finansijski aspekti“.

Nastavak aktivnosti

Kao rezultat uspjeha projekta u uspostavljanju EMIS-a u odabranim općinama/gradovima i demonstriranju očitih dobrobiti energetske efikasnosti i povezanih finansijskih ušteda, sve se više općina pruža podršku u uvođenju EMIS-a. Stoga projektne aktivnosti moraju biti proširene kako bi uključile druge općine i odgovorile na ove zahtjeve. Potrebna je, također, daljnja kampanja za podizanje nivoa svijesti javnosti, jer se na rješenja za energetsku efikasnost u BiH često gleda kao na skupa i neizvodljiva.

Ko finansira projekat?

Donator Donirani iznos
  2010
UNDP $ 86,628.45
  2011
UNDP $ 131,022.60
  2012
UNDP $ 72,867.41
  2013
UNDP $ 51,981.54
UKUPNI BUDŽET
$ 342,500.00

Realizacija sredstava po godini

2012 $   72,867.41
2011 $ 131,022.60
2010 $   86,628.45