O UNDP-u u Bosni i Hercegovini

Integrirani lokalni razvoj - Programske aktivnosti u BihaćuIntegrirani lokalni razvoj - Programske aktivnosti u Bihaću

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku globalne UNDP mreže, od 1996. godine pomaže Bosni i Hercegovini da privuče i iskoristi međunarodnu pomoć. Naši glavni ciljevi su obnova zemlje nakon konflikta, podrška i izgradnja državnih kapaciteta u ključnim sektorima, napredak humanog razvoja i pomaganje u prebacivanju fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni strateški razvoj.

Rad Tima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNCT) – samim tim, i rad UNDP-a – vođen je srednjoročnim strateškim Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF). Trenutni UNDAF za BiH pokriva period 2015-2019. godine i potpisan je sa Vijećem ministara BiH u junu 2015. godine. Unutar tog okvira je, kao sveobuhvatni prioritet, prepoznata težnja BiH da postane članica Evropske unije i fokusiran je na četiri prioritetna područja pomoći: ruralni i regionalni razvoj, socijalno uključivanje i demokratska uprava, pravda i sigurnost, i energija i okoliš.

Fokus naredne generacije zajedničkih UN programa (koji pokrivaju period 2015-2019.) je na adresiranju prioritetnih razvojnih izazova BiH na poljima pomirenja i međukulturalnog dijaloga, pravde i sigurnosti, održivih životnih uslova, socijalne uključenosti i okoliša.

Šta želimo postići?

U uskoj suradnji sa ostalim UN agencijama, UNDP svoje programe usmjerava prema četiri prioritetne oblasti UNDAF-a, sa ciljem poboljšanja života ljudi u BiH, jačanja napora na ostvarivanju mirnog demokratskog društva i pomaganja BiH da postigne dugoročni održivi razvoj. Konsultacije sa ključnim visokim zvaničnicima vlasti i unutar donatorske zajednice ukazuju na to da će očekivani rezultati programa dati strateški doprinos u pomaganju BiH da ostvari Ciljeve održivog razvoja.

Strateški prioritet BiH je pristupanje EU. Stoga je, u svrhu pružanja podrške zemlji na njenom evropskom putu, naš program za period 2015-2019 usmjeren na sljedeće planirane sektorske teme:

 1. Jačanje demokratske uprave, uključujući izgradnju i razvoj kapaciteta vlasti.
 2. Smanjenje socijalnog isključivanja i usklađivanje socijalnih politika sa evropskim standardima i ratificiranim UN-ovim i drugim međunarodnim konvencijama.
 3. Promocija ruralnog i regionalnog razvoja sa naglaskom na socioekonomski oporavak i smanjenje siromaštva.
 4. Unapređenje sigurnosti kroz razoružavanje i reforme sektora sigurnosti, te promocija reforme pravosuđa sa naglaskom na procesuiranje ratnih zločina, tranzicijsku pravdu, pristup pravdi i aktivnosti podrške žrtvama i svjedocima.
 5. Razvoj i implementacija inicijativa za očuvanje biološke raznolikosti i voda, te za energetsku efikasnost.

Koji su naši rezultati?

Ključni rezultati za 2016. godinu

Stvaranje i zadržavanje radnih mjesta

 • 1,421 novih radnih mjesta (uključujući 286 radnih mjesta koja doprinose očuvanju okoliša) stvorenih putem pružanja podrške privatnom sektoru i pomoći pri usvajanju javnih mjera za stvaranje radnih mjesta.
 • Više od 100 mikro, malih i srednjih poduzeća (MSME)  koje je podržao UNDP tokom 2016., dok je 79 poduzeća imalo koristi od poboljšane poslovne infrastrukture.
 • U odnosu na 2015., UNDP je povećao ukupni broj stvorenih radnih mjesta za 40% (676 radnih mjesta u 2015. godini i 1,421 radnih mjesta u 2016. godini).
 • Uz podršku UNDP-a je došlo do privlačenja novih investicija u vrijednosti od 8 miliona US$ na različitim lokacijama.
 • Tokom prve dvije godine provedbe Nacionalnog programskog dokumenta (2015.-2019.), UNDP je podržao stvaranje ukupno 2,097 radnih mjesta i uspješno se kreće ka ostvarenju cilja od 3,000 radnih mjesta postavljenog za 2019. godinu.  

Povećanje prihoda i sredstava za život

 • 6,698 osoba  (4,164 muškaraca i 2,534 žena) je poboljšalo sredstva za život i prihode uz podršku UNDP-a tokom 2016. godine.
  U poređenju sa 2015. godinom, broj osoba koje su imale koristi od pomoći vezane za osiguravanje sredstava za život se povećao za 20%.

Poboljšanje lokalne infrastrukture i povećanje pristupa javnim uslugama

 • Kvalitet i dostupnost administrativnih, općinskih usluga i usluga pravne pomoći su se poboljšali za više od 300,000 građana (43% žena), što ukupno čini 1,3 miliona građana (jedna trećina stanovništva zemlje) sa boljom kvalitetom života od 2015. godine. 
 • Više od 3,700 domaćinstava u nedovoljno razvijenim oblastima je imalo koristi od poboljšanog vodosnabdijevanja, 40,000 domaćinstava je dobilo bolje usluge upravljanja otpadom, dok se 500 socijalno marginaliziranih osoba iz lokacija zahvaćenih poplavama moglo vratiti u svoje obnovljene domove i nastaviti živjeti u normalnim životnim uslovima.  

Jačanje spremnosti za katastrofe

 • UNDP je podržao jačanje spremnosti za katastrofe uključivanjem smanjenja rizika od katastrofa u strategije. Rizik od poplava je eliminiran u slučaju 172 domaćinstva  i  354 ha obradivog zemljišta.

Borba protiv HIV i TB

 • Učestalost pojave tuberkuloze u Bosni i Hercegovini je smanjena na 37/100,000 tokom 2016. godine. Očekuje se da će preostalo smanjenje na 35/100,000 (preostalih 20/100,000) biti postignuto do 2018. godine, kako je to i planirano. 
 • Podignuta je svijest 19,406 osoba putem komuniciranja o promjeni ponašanja/HIV-u.  

Smanjenje troškova javnih sredstava na potrošnju energije i vode povećanjem energetske efikasnosti

 • Zahvaljujući podršci UNDP-a, više od 60 javnih zgrada je sezonu grijanja dočekalo sa poboljšanom energetskom efikasnošću, čime su troškovi grijanja smanjeni za više od 30%, a emisije stakleničkih gasova smanjene za više od 4,000 tona/godišnje.
 • Od 2015., potrošnja energije u zgradama javnog sektora se smanjila sa 220 kWh/m2 na 215 kWh/m2, dok se obim javnih investicija u energetsku efikasnost od strane partnerskih institucija udvostručio i dosegao iznos od 3,4 miliona US$.

Uništavanje eksplozivnih ubojitih sredstava i zaostataka rata

 • Zahvaljujući podršci UNDP-a, Ministarstvo odbrane je uspjelo uništiti preko 3,000 tona municije, te na taj način smanjiti višak za 35% na 11,000 tona i skratiti trajanje procesa uništavanja za najmanje 5 godina.  

Podrška vladavini prava

 • Zahvaljujući podršci UNDP-a, pristup besplatnoj pravnoj pomoći je osiguran za dodatnih 14,991 građana (7,005 muškaraca i 7,986 žena).
 • U 13 operativnih ureda za podršku žrtvama i svjedocima u BiH, 797 žrtava je dobilo psiho-socijalnu podršku.

Stvaranje prostora za dijalog, promoviranje suživota i poštivanje različitosti u BiH

 • 1300 mladih je aktivno učestvovalo u inicijativama u zajednicama koje su za cilj imale promociju dijaloga, izgradnju mira raznolikosti;                                                                                                                                                           4,500 građana (žena, mladih i socijalno marginaliziranih osoba) je učestvovalo na 202 foruma koji su organizirani u 125 lokalnih zajednica i imalo priliku iznijeti probleme i izazove u svojim lokalnim zajednicama i tražiti rješenje

 

 

Ko donosi odluke?

UNDP u Bosni i Hercegovini vode rezidentna predstavnica, Steliana Nedera i zamjenik rezidentne predstavnice, Sukhrob Khoshmukhamedov. Zajedno su odgovorni za učinkoviti svakodnevni menadžment UNDP ureda, te su direktno odgovorni za vođenje UNDP programa i operacija kako bi se osigurala usklađenost sa strateškim pravcima djelovanja UNDP-a.

UNDP djeluje u bliskoj saradnji sa institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, putem nadležnih ministarstava, agencija i institucija. Implementaciju programskih aktivnosti UNDP-a provode partnerske institucija/organizacije (gdje je to primjereno) uključujući partnere iz institucija vlasti (vlada) i organizacije civilnog društva.

UNDP u Bosni i Hercegovini fokusira se na četiri programske oblasti koje vode koordinatori sektora: Ruralni i regionalni razvoj, Društveno uključivanje i demokratsko upravljanje, Pravda i sigurnost i Energija i okoliš.

Current Staff Count for Bosnia and Herzegovina

Contract TypeSub Total
Service Contract 131
UN Volunteers 13
UNDP Staff 47
Total 191

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno