6 Smanjiti smrtnost djece


Prema službenim statističkim podacima, stopa smrtnosti dojenčadi na 1.000 živorođene djece se smanjila za 35%, sa 7.6 u 2000. na 5.0 u 2012. godini, što znači da je cilj da se stopa smrtnosti dojenčadi u BiH smanji na 5,0 ostvaren. Navedeno predstavlja značajan i kontinuiran napredak u poređenju sa postratnim godinama kada je stopa smrtnosti dojenčadi bila 14 u 1996. godini. Procijenjena stopa smrtnosti djece ispod pet godina se također smanjila za 20%, sa 9,6 u 2000. na 7,7 u 2011. godini. Pod pretpostavkom da se o uzrocima smrti djece tačno izvještava, može se zaključiti da će daljnje smanjenje smrtnosti djece u BiH dosta zavisiti od rješavanja problema smrtnosti novorođenčadi koji se mogu spriječiti. Mala težina pri rođenju je jedan od ključnih faktora rizika koji se vežu sa povećanim obolijevanjem i smrtnošću kod djece. Procent dojenčadi koji teže manje od 2.500 grama se također smanjio sa 4% u 2000. na 3,1% u 2011/2012. godini.

Dojenje u prvih nekoliko godina života štiti djecu od infekcija, pruža idealan izvor hranjivih tvari, ekonomično je i sigurno. Oko 19% djece mlađe od šest mjeseci u BiH je isključivo dojeno, dok je gotovo polovica te djece u BiH uglavnom dojila (46%). Petnaest posto djece u FBiH su isključivo dojena, dok je u RS taj postotak bio oko 32%. Postotak uglavnom dojene djece u dobi mlađoj od šest mjeseci iznosio je 42% u FBiH i 63% u RS-u.

Međutim, situacija kada su u pitanju stope smrtnosti i zdravlje romske djece u BiH je alarmantna. Stope smrtnosti dojenčadi (24) i djece (27) su jako visoke, što ukazuje na to da je vjerovatnoća smrtnosti romske djece pri rođenju, tokom prve godine njihovog života ili tokom prvih pet godina života tri do četiri puta veća nego kod djece koja dolaze iz opšte populacije. I dok se 3% djece rađa sa manje od 2.500 grama, 14% romske djece se rađa ispod normalne težine. Najveće nejednakosti su možda vidljive iz stopa imunizacije: samo 4% romske djece je vakcinisano, u poređenju sa 68% vakcinisane djece iz opšte populacije. 

Što se tiče blagostanja djece u BiH, pored sveobuhvatnih mjera koje treba poduzeti za romsku djecu i djecu iz drugih ranjivih grupa, potreban je daljnji napor kako bi se osigurala opšta vakcinacija za svu djecu, pronašle alternative institucionalizaciji djece sa posebnim potrebama i dalje jačale mjere za zaštitu djece i prevenciju nasilja nad djecom.

Iako BiH nije jedna od onih zemalja koje izvještavaju o visokoj stopi smrtnosti, još uvijek je dosta toga što se može uraditi kako bi se spriječila kršenja prava dijeteta. Brojni su izazovi koji predstoje u pogledu jednakosti djece i iako je stopa smrtnosti u BiH u opadanju, ona je i dalje tri puta veća među romskom populacijom. 


Globalni ciljevi za MRC4
  1. Smanjiti za dvije trećine smrtnost djece ispod pet godina starosti
    • Stopa smrtnosti djece ispod pet godina
    • Stopa smrtnosti novorođenčadi
    • Procenat vakcinisane djece do jedne godine starosti protiv boginja