Vodič o sigurnosti hrane za primarne proizvođače

21. Februar 2011
image

Potrošači hrane kao krajnji korisnici namirnica imaju pravo da znaju da je hrana koju konzumiraju je ispravna i sigurna. Bolesti izazvane hranom su veoma opasne i mogu imati negativan uticaj kako na same potrošače tako i na čitave industrije proizvodnje hrane, turizma i ugostiteljstva, te negativno uticati na obim proizvodnje primarnih proizvođača što se u konačnici odražava na prihode i čitavu ekonomiju jedne zemlje. Stoga je veoma bitno obratiti pažnju da se primarni proizvođači educiraju zašto i kako proizvesti sigurnu i kvalitetnu hranu.

 

Osnovni principi na kojima se zasniva koncept sigurnosti hrane su dobra proizvođačka praksa (GMP), dobra poljoprivredna praksa (GAP), dobra distribucijska praksa (GDP), analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) i analiza rizika.

 

Priručnik „Vodič o sigurnosti hrane za primarne proizvođače“ je razvijen unutar projekta Lanci vrijednosti za zapošljavanje Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini uz stručnu pomoć Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hecegovine. Vodič je štampan na tri službena jezika u Bosni i Hercegovini.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno