Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2011-2015

17. Januar 2011
image

Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u RS (2011.-2015.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova RS i Vlada RS, izražavajući na taj način njihovo opredjeljenje za sistemski i održiv pristup razvoju kapaciteta lokalne samouprave.

 

Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u RS (2011.-2015.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova RS i Vlada RS, izražavajući na taj način njihovo opredjeljenje za sistemski i održiv pristup razvoju kapaciteta lokalne samouprave.

 

Strategijom je predviđeno kontinuirano unapređivanje znanja i stručnosti zaposlenih i izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave, čime se nastoji doprinijeti izgradnji efikasne i profesionalne lokalne uprave, jačanju korisničke orijentacije i olakšavanju i ubrzavanju realizacije razvojnih procesa i procesa evropskih integracija u domenu odgovornosti i obaveza lokalne samouprave. Prioritetne ciljne grupe za obuku su načelnici odjeljenja i šefovi odsjeka, stručni savjetnici, sekretari skupština jedinica lokalne samouprave, samostalni i viši stručni saradnici, te zaposleni na poslovima inspekcija, nadzora i komunalna policije. Među izabranim zvaničnicima prioritetne grupe će biti novoizabrani načelnici, odnosno gradonačelnici i njihovi zamjenici, predsjednici i potpredsjednici skupštine jedinice lokalne samouprave, te novoizabrani odbornici.

 

U izradi Strategije obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u RS svoj doprinos dali su predstavnici jedinical lokalne samouprave, Narodne skupštine RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstva finansija RS, Saveza općina i gradova RS i Agencije za državnu upravu RS.

Strategija obuke je pripremljena u okviru UNDP-ovog projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave“ koji primarno finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida). Cilj projekta je uspostava održivog modela za razvoj kapaciteta i obuku zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u BiH, a u svrhu unapređenja kvalitete usluga koje se pružaju građanima.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno