Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH

26. jun 2012
image

Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH (2011. – 2015. god) je ključni dokument koji su usvojile Vlada Federacije BiH i Savez općina i gradova Federacije BiH, što pokazuje njihovo opredjeljenje za sistemski i održiv pristup razvoju kapaciteta lokalnih vlasti. Strategija daje glavne pravce djelovanja za dostizanje efikasne i profesionalne lokalne uprave, koja pruža kvalitetne usluge građanima i djelotvorno upravlja procesima lokalnog razvoja, kroz kontinuirano ulaganje u poboljšanje znanja i vještina zaposlenika i izabranih zvaničnika u lokalnoj upravi, putem sistema obuke za jedinice lokalne samouprave.

 

Strategija definira ključne principe i ciljeve sistema obuke; glavne ciljne grupe; prioritetne programe obuke; institucionalni i financijski okvir; planove za provedbu i praćenje. Prioritetne ciljne grupe za obuku uključuju izabrane zvaničnike (načelnici i općinski vijećnici) i zaposlenike lokalne uprave (rukovodeći državni službenici, službenici sa posebnim ovlaštenjima, ostali državni službenici i namještenici, zaposlenici unutar lokalnih javnih preduzeća i institucija i pravobranitelji).

 

Strategija je razvijena uz doprinos predstavnika lokalne samouprave, Federalnog ministarstva pravde, Agencije za državnu službu FBiH, Federalnog ministarstva financija, Saveza općina i gradova FBiH. Participatorni proces izrade Strategije podržan je u okviru Projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave“, koji provodi UNDP, a primarno finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu suradnju (Sida). Projekat ima za cilj institucionaliziranje održivog modela razvoja kapaciteta i obuke zaposlenika u lokalnim vlastima u BiH, a u svrhu poboljšanja kvaliteta usluga za građane.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno