Izvještaji o humanom razvoju

image

Bolja lokalna uprava – 2005.

Ovo je peti Nacionalni izvještaj o humanom razvoju, koji je urađen za Bosnu i Hercegovinu, i drugi koji se bavi drugačijom sektorskom temom – temom lokalne uprave. Preteča je u određenom broju aspekata: po prvi put daje procjenu BiH za Indeks ljudskog siromaštva i Mjeru za rodnu osnaženost; pratiViše

image

Izvještaj o humanom razvoju Bosna i Hercegovina - 1998.

Ovaj dokument je obuhvatan izvještaj o statusu poslijeratne Bosne i Hercegovine, na način kako su je analizirali i predstavili eksperti iz BiH. Široki krugovi su ga odobrili kao pregled znakova političkih, socijalnih i ekonomskih pitanja sa kojima se suočava BiH. Tokom perioda pregleda, država jeViše

image

Milenijumski razvojni ciljevi – 2003.

"Gdje ću biti 2015. godine?" je slogan koji je izabran za promociju ovogodišnjeg Nacionalnog izvještaja o humanom razvoju, koji se fokusira na Milenijumske razvojne ciljeve (engl. MDG) na čije su se postizanje do 2015. godine obavezale sve države. Set univerzalnih MDG sa ciljevimaViše

image

Nacionalni izvještaj o humanom razvoju – 2007.

Ovo je šesti Nacionalni izvještaj o humanom razvoju, koji je urađen za Bosnu i Hercegovinu, a kojim se ispituje tematsko pitanje humanog razvoja. Ove godine, Izvještajem su analizirani različiti aspekti i uzroci socijalne isključenosti u BiH i daju se preporuke za promociju socijalne inkluzije.Više

image

Opšti izvještaj o humanom razvoju – 2002.

Izvještaj daje opsežan pregled socio-ekonomske situacije u državi šest godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Počinjući sa pregledom ekonomskog napretka postignutog u tom vremenskom periodu, Izvještaj prikazuje neka od kritičnih područja humanog razvoja, uključujući zapošljavanje,Više

image

Veze među nama – 2009.

Društveni kapital u Bosni i Hercegovini Izvještaj ulazi u pozitivne i negativne efekte društvenog kapitala za šire procese demokratizacije i socijalne kohezije. Istraživanje ispituje članstvo u klubovima, društvima, organizacijama i udruženjima u BiH, ili „društveni život“. Sa pozitivne strane,Više

  • prethodna
  • 1
  • naredna
ČIME SE BAVIMO - MRC

Bosna i Hercegovina se nalazi na prekretnici. Zemlja je poslije velikih ratnih razaranja 1992 – 1995 i velike međunarodne podrške usmjerene na obnovu i rekonstrukciju, na prekretnici između ekonomske, socijalne i politièke zavisnosti, sa jedne, i samoodrživosti i vlastite odgovornosti za razvoj sa druge strane. “Izvještaj o humanom razvoju – Milenijumski razvojni ciljevi – BiH 2003” stoga je proaktivno usmjeren na preporuke za politike u posebnim sektorima, koje bi ostvarile samoodrživost i vlastitu odgovornost i još važnije, kvantitativne projekcije ostvarivanja MRC do 2015.

VIŠE O MRC-ovima