Napredak o realizaciji Milenijskih razvojnih ciljeva u BiH 2010. godine

12. Avgust 2010
image

Milenijumska deklaracija, koju su usvojile 189 članice Ujedinjenih nacija u septembru 2000. godine, bio je veoma važan trenutak za globalnu saradnju u XXI vijeku. Te godine je definirano i osam konkretnih Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC-a) koji bi se trebali postići na globalnom nivou do 2015. godine. Ovi ciljevi predstavljaju ljudske potrebe i osnovna prava koja bi moralo imati i uživati svako ljudsko biće.


Deset godina kasnije, svjetski lideri ponovo su se okupili u septembru 2010. godine na MRC samitu Ujedinjenih nacija, kako bi ocijenili napredak, dali preporuke i usaglasili se o konkretnim strategijama i akcijama za ostvarenje osam MRC-eva do 2015. godine.


"Mnoge zemlje, potpisnice deklaracije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, odlučile su se da analiziraju, dvije trećine puta do 2015. godine, kao i napredak prema ciljevima usvojenim 2000. godine.


Izvještaj o napretku BiH u ostvarivanju Milenijskih razvojnih ciljeva 2010. su pripremili Ministarstvo finansija i trezora BiH, Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći, i Ujedinjene nacije u BiH.


Uz univerzalne indikatore MRC-a, definirani su i praćeni indikatori specifični za BiH. Napredak u ostvarivanju MRC praćen je na bazi stanja 2000/2001. godina, ostvarenih indikatora prema SRS/PRSP-u u 2007. godini, kao i ostvarenih rezultata u 2009. u odnosu na date ciljeve za 2015. godinu, pri čemu su se imale u vidu posljedice globalne ekonomske krize. Revizija 68 indikatora MRC-a za praćenje napretka u BiH u ovom izvještaju jasno ukazuje koje oblasti zahtijevaju posebnu pažnju ukoliko BiH želi ostvariti ispunjenje svih zadatih MRC-ova do 2015. godine.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno