Milenijumski razvojni ciljevi

  •  Napredak u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 201312. mar. 2014.Napredak u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 2013Postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC) je od posebnog značaja za BiH i njene građane, prvenstveno zbog posljedica rata i aktivnosti koje su potom uslijedile da osiguraju održivi razvoj. U 2003. godini, BiH je u prvu Srednjoročnu strategiju razvoja za period 2004-2007. (PRSP) ugradila MRC indikatore kako bi se mogla pratiti implementacija ove Strategije.

  • 12. jun. 2003.Izvještaj o humanom razvoju 2003 - Milenijumski razvojni ciljevi“Gdje ću ja biti u 2015?” je odabrani slogan za promociju ovogodišnjeg Izvještaja o humanom razvoju koji je u potpunosti posvećen Milenijumskim razvojnim ciljevima, a na koje su se sve zemlje obavezale da ih dosegnu do 2015 godine. Univerzalni MRC sa svojim zadacima posebno prilagođenim kontekstu BiH predstavljaju zlatnu priliku da ova zemlja i njeni građani započnu otvorenu diskusiju oko toga gdje zemlja i njeni ljudi žele biti 2015 godine, posebno u kontekstu uključivanja u Evropu kao posebno važnog izazova.

  • 12. sep. 2004.Kratki osvrt na status Milenijskih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini: PRSP, Evropa i dalje perspektiveOvaj dokument je u biti sofisticirani nastavak posla započetog prošlogodišnjim Izvještajem o humanom razvoju u kojem su globalni ciljevi prilagođeni domaćem, BIH kontekstu. Rezultat je funkcionalni okvir za praćenje napretka u dostizanju MRC-a i predstavlja osnovu za buduće UNDP-ove periodične izvještaje o tom napretku. Svi ciljevi i indikatori su provjereni, te uvedene su i neke značajne inovacije. Glavni cilj je bio da se izvještaj učini praktičnim i korisnim okvirom pri donošenju političkih odluka, budući da građani BiH treba da znaju, ne samo gdje žele biti 2015, nego i kako da to postignu.

  • 12. aug. 2010.Napredak o realizaciji Milenijskih razvojnih ciljeva u BiH 2010. godineMilenijumska deklaracija, koju su usvojile 189 članice Ujedinjenih nacija u septembru 2000. godine, bio je veoma važan trenutak za globalnu saradnju u XXI vijeku. Te godine je definirano i osam konkretnih Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC-a) koji bi se trebali postići na globalnom nivou do 2015. godine. Ovi ciljevi predstavljaju ljudske potrebe i osnovna prava koja bi moralo imati i uživati svako ljudsko biće.

  • 20. okt. 2011.Bosna i Hercegovina: Evaluacija studije slučaja - Milenijumski razvojni ciljevi

ČIME SE BAVIMO - MRC

Bosna i Hercegovina se nalazi na prekretnici. Zemlja je poslije velikih ratnih razaranja 1992 – 1995 i velike međunarodne podrške usmjerene na obnovu i rekonstrukciju, na prekretnici između ekonomske, socijalne i politièke zavisnosti, sa jedne, i samoodrživosti i vlastite odgovornosti za razvoj sa druge strane. “Izvještaj o humanom razvoju – Milenijumski razvojni ciljevi – BiH 2003” stoga je proaktivno usmjeren na preporuke za politike u posebnim sektorima, koje bi ostvarile samoodrživost i vlastitu odgovornost i još važnije, kvantitativne projekcije ostvarivanja MRC do 2015.

VIŠE O MRC-ovima