Smjernice za upravljanje i održavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima

21. juli 2014
image

Smjernice za upravljanje i održavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima, sa fo¬kusom na kotlove na biomasu, imaju za cilj da podignu svijest široj javnosti i upoznaju osobe koje direktno ili indirektno rukovode i održavaju ove sisteme sa praktičnim informacijama i savjetima za pravilan, siguran i efikasan rad sistema. 


Budući da sve više javnih objekata prelazi sa fosilnih goriva na goriva na biomasu, u cilju zadovoljavanja svojih toplotnih potreba, ovaj dokument može doprinjeti povećanju efi¬kasnosti sistema grijanja kroz pravilno rukovođenje, opsluživanje i održavanje sistema opisanih u Smjernicama. 


Smjernice za upravljanje i održavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima nastoje čitaoce upoznati sa cjelokupnim spektrom termo-energetskih sistema, od teorije sagorijevanja i podjele energenata do opisa kotlovskih postrojenja, optimizacije efikasnosti rada i pravilnog održavanja, te rukovođenja kotlova i sistema grijanja na biomasu. 


Predmetne Smjernice za upravljanje i održavanje termo-energetskih siste¬ma u javnim objektima pružaju opću sliku najznačajnijih faktora sistema grijanja i mogu odlično poslužiti za stvaranje općeg znanja o termo-energetskim sistemima. 


Smjernice za upravljanje i održavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima, sa fo¬kusom na kotlove na biomasu, su napisane uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) i nastoje da doprinesu aktivnostima ovih organizacija/institucija na polju smanjenja emisije CO2 u Bosni i Hercegovini.

    Download this Document
    • Smjernice za upravljanje i odrzavanje termo-energetskih sistema u javnim objektima PDF (3.2MB) BHS